L 158: Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v. (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktionerne på køre- og hviletidsområdet m.v.).)

L 158: Sanktionerne på køre- og hviletidsområdet

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 158

Fremsat af: Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 20.03.2017

Vedtaget dato: 01.06.2017

Samling: 2016-17

Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Udvalg: Transport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)

L 158 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har iværksat et arbejde med revision og forenkling af sanktionssystemet på køre- og hviletidsområdet, hvori bl.a. anbefalinger fra transportbranchen har været inddraget. Lovforslaget er udarbejdet med afsæt i dette arbejde.

Formålet med lovforslaget er at gøre sanktionssystemet på køre- og hviletidsområdet mere proportionalt, så overtrædelsens grovhed i højere grad end tidligere er afgørende ved sanktionsudmålingen.

Med lovforslaget foreslås en forenkling af sanktionsreglerne på køre- og hviletidsområdet, herunder en lempelse af bødestørrelserne samt en ændring af reglerne om førerretsfrakendelse.

Det foreslås, at bødetaksterne for overtrædelse af reglerne om takografen nedsættes for førere og gradueres for virksomheder. Samtidig foreslås der fastsat et bødeloft for førerne og for virksomhederne.

Med lovforslaget foreslås herudover, at lempelsescirkulæret (Justitsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 9293 af 30. marts 2007) ophæves. Det vil medføre en væsentlig forenkling af bødeudmålingen ved overtrædelse af pausereglen i køre- og hviletidsforordningens art. 7. Samtidig foreslås, at det ved udmåling af bøde for overtrædelse af pausereglen skal indgå som formildende omstændighed, hvis føreren har afholdt en pause, uanset om denne lever op til kravene om en lovlig pause i køre- og hviletidsforordningens art. 7.

Der foreslås endvidere indført et nyt frakendelsessystem, hvorefter førerretten alene frakendes til de store og tunge køretøjer, hvis der alene er overtrådt regler om kørsel med overlæs, køre- og hviletid og takografen. Førerretten til almindelig bil (kategori B) og motorcykel (kategori A1, A2 og A) bevares således.

Forslaget indeholder endelig en ændring af færdselslovens definition af en blokvogn samt en undtagelse af Europæisk konvention om transport af farligt gods ad vej fra kundgørelse i Lovtidende.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.03.17
1. behandling
30.03.17
2. behandling
23.05.17
3. behandling
30.05.17

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.03.17
Afstemning start
27.03.17
Afstemning slut
30.05.17

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?