L 137: Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure (Forslag til lov om ændring af dyreværnsloven. (Skærpelse af straffen i grove dyreværnssager, meddelelse af påbud og forbud, ophævelse af krav om tilladelse til æglægningsbure).)

L 137: Grove dyreværnssager

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 137

Fremsat af: Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)

Fremsat dato: 25.02.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

L 137 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at skærpe straffen for overtrædelse af dyreværnsloven i sager om mishandling af dyr, grovere uforsvarlig behandling af dyr og i gentagelsestilfælde af uforsvarlig behandling af dyr, både hvad angår bødestørrelser og varigheden af fængselsstraffe. Forslaget omfatter både overtrædelser begået i forbindelse med udøvelse af erhverv og overtrædelser i sager om privatpersoners behandling af dyr. Dog foreslås bødestørrelser i visse sager om transport af dyr ikke skærpet. I lovforslaget lægges der op til en fordobling af det gældende strafniveau.

Med lovforslaget foreslås der desuden indført en udvidet mulighed for at anvende påbud og hjemmel til at anvende forbud på dyrevelfærdsområdet. I Veterinærforlig II, som den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Enhedslisten indgik den 2. november 2012, blev det aftalt at overveje at øge anvendelsen af påbud og mulighed for brug af forbud for at motivere til bedre regelefterlevelse. På den baggrund foreslås det, at påbud skal kunne meddeles til andre end den ansvarlige for dyreholdet, og at der også bør kunne meddeles påbud i de tilfælde, hvor der vil ske overtrædelse af reglerne, hvis forholdet ikke rettes eller ophører.

Det foreslås endvidere, at der indføres hjemmel til at meddele forbud, fordi det i en række tilfælde vil være det bedst egnede virkemiddel til at sikre regelefterlevelse. Desuden vil et forbud ofte opleves mindre indgribende og mere proportionalt for modtageren sammenlignet med et påbud, idet forbuddet overlader valget af løsning til modtageren, hvorimod påbuddet konkret fastlægger en bestemt handling.

Lovforslaget fremsættes desuden med henblik på at ophæve kravet om tilladelse til at anvende æglægningsbure. Fordi al burægsproduktion nu sker i berigede bure, vurderes der ikke længere at være behov for en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen til burægsproduktion. Det foreslås, at de gældende bemyndigelsesbestemmelser til at fastsætte nærmere regler om indretning og drift af ægproduktionssystemer samt pasning og pleje af dyrene videreføres.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
30.03.16
2. behandling
31.05.16
3. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: dyrevelfærd

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 81: EU's støtte til tyrekalveopdræt

08.04.2015 B 161: Underretningspligt når vanrøgt af dyr bliver observeret

23.01.2015 B 57: Kvæg på græs

15.01.2015 B 53: At betragte dyr som levende væsener i lovgivningen

23.04.2014 B 113: Transport af kønsmodne handyr og hundyr

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?