L 130: Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forhold til kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v. (Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse i forhold til kravet om etablering af parkeringspladser på egen grund m.v.).)

L 130: Ændring af krav om parkeringspladser

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 130

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 05.02.2014

Vedtaget dato: 03.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 130 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Ayse Ozupek

Byggelovens dispensationsbestemmelse samt lovteknisk ændring

Lovforslaget handler om dels en ændring i byggelovens dispensationsbestemmelser ift kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund og dels en præcisering af arbejder, der er omfattet af byggeloven.

Gennem ændringen vil kommunerne alene kunne dispensere efter den særlige dispensationsbestemmelse i byggeloven. Forslaget giver samtidig hjemmel til at fastsætte de regler, som beskriver på hvilke betingelser, kommunerne kan meddele dispensation til grundejere.

Kommunerne kan som det allerede er idag, bruge dispensationsbestemmelsen, hvilket indebærer at bygherren skal indbetale et bidrag til en kommunal parkeringsfond.

Dispensationsbestemmelsen vil

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen

Formålet med lovforslaget er at gennemføre en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse, der skal sikre klare og ens regler for, hvornår og hvordan kommunerne kan meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringsarealer på egen grund.

Dette sikres gennem en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse, som vil medføre, at der fremover alene kan meddeles dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund efter den særlige dispensationsbestemmelse i byggeloven.

Samtidig skaber forslaget hjemmel til at fastsætte nærmere regler om, på hvilke betingelser kommunerne kan meddele dispensation til grundejerne. Herved sikres det, at kommunerne ikke længere vil have mulighed for at udvikle hver deres praksis på området samt opstille vilkårlige betingelser for dispensation.

Lovforslaget medfører, at kommunerne fremover vil kunne meddele dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund efter den mulighed, der allerede findes i dag, som indebærer, at bygherren skal indbetale et bidrag til en kommunal parkeringsfond.

Derudover vil lovforslaget medføre, at der også vil kunne meddeles dispensation fra kravet om tilvejebringelse af parkeringspladser på egen grund, hvis bygherren på tidspunktet for ansøgning om dispensation kan fremlægge et forpligtende grundlag om, at bygherren selv tilvejebringer parkeringspladserne på et andet areal i forbindelse med byggeriets opførelse eller i forlængelse heraf.

Lovforslaget medfører således, at der fastsættes regler for dispensationsudøvelsen, som vil være ens for alle borgere i alle kommuner, og som borgerne vil have mulighed for at tilegne sig viden om og indrette sig på. Derudover vil hensynet til, at der etableres parkeringspladser i takt med, at der opføres ny bebyggelse blive varetaget. Lovforslaget sikrer dermed, at der bliver taget hensyn til borgernes retssikkerhed.

Lovforslaget indeholder endvidere en lovteknisk præcisering af byggelovens bestemmelse om, at byggeloven også finder anvendelse ved ikke-væsentlige ombygninger eller forandringer, der har betydning for energiforbruget i bygningen. Der er således ikke tale om en ændring, men alene om en præcisering, således at det kommer til at fremgå eksplicit, at byggeloven også gælder byggearbejder, der alene har karakter af vedligehold.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.14
1. behandling
18.02.14
2. behandling
01.04.14
3. behandling
03.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.14
Afstemning start
12.02.14
Afstemning slut
02.04.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: parkering boligpolitik

Relaterede forslag:

19.02.2014 L 135: Statsgaranti ved skift af lånetype til finansiering af alment byggeri m.v. og forlængelse af særordning for 4. maj-kollegierne m.v.

05.02.2014 L 128: Ommærkning af almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?