L 101: Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v. (Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).)

L 101: Kompliceret byggeri mm

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 101

Fremsat af: Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)

Fremsat dato: 15.01.2016

Vedtaget dato: 21.04.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet

Udvalg: Transport- og Bygningsudvalget (TRU)

L 101 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har til formål at fremme effektivitet og vækst i byggeriet. Med lovforslaget implementeres dele af regeringens udspil Vækst og udvikling i hele Danmark.

Med lovforslaget foreslås det for det første, at transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om en certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold i kompliceret byggeri. Som led i udstedelsen af byggetilladelser foretager kommunerne i dag for kompliceret byggeri, fx etagebyggeri, en vurdering af de tekniske forhold, der følger af bygningsreglementet. Det er medvirkende til at forlænge og komplicere byggesagsbehandlingen. Lovforslaget indebærer, at kommunerne ikke skal foretage en vurdering af de tekniske forhold, hvor der søges om byggetilladelse til kompliceret byggeri. I stedet kan virksomheder certificeres til, som led i projekteringen, at udarbejde dokumentation for, at de relevante tekniske bestemmelser i bygningsreglementet er overholdt. Udgangspunktet for implementeringen af certificeringsordningen vil være, at det nuværende sikkerhedsniveau i byggeriet fastholdes. Indførelsen af en certificeringsordning medfører ikke ændringer i kommunens varetagelse af de bebyggelsesregulerende samt planmæssige forhold.

Det forslås for det andet, at det fremover skal være frivilligt for en bygherre at tegne byggeskadeforsikring ved opførelse af udlejningsejendomme. Baggrunden for dette er, at det kun er ejeren af en bygning, der kan påberåbe sig forsikringen, samt at lejeren allerede er beskyttet af de almindelige lejeregler. Det hidtidige lovpligtige krav er således unødigt fordyrende for byggeri af udlejningsejendomme. Endvidere reduceres antallet af rapporter, som udarbejdes ved 1. - og 5. års eftersynet under byggeskadeforsikringen, og oplysningerne gøres i stedet tilgængelige elektronisk.

Det foreslås for det tredje, at al brandlovgivning om indretning og drift af bygninger, hvor der er et særligt hensyn til personsikkerheden, samles i byggeloven. Brandsikringen af en bygning reguleres i dag i to forskellige lovgivninger, hvilket kan gøre byggesagsbehandlingen unødig kompleks. Lovforslaget indebærer, at der skabes mulighed for, at de indretnings- og driftsrelaterede brandbestemmelser for bygninger og lokaler fremadrettet udelukkende vil blive reguleret under byggeloven. Der foretages ikke med dette lovforslag en indholdsmæssig ændring af de gældende regler for drift af de omfattede bygninger. Der er tale om en administrativ lettelse, dels fordi reglerne samles et sted, dels fordi bygherren fremover kun skal have en byggesag behandlet af én instans i modsætning til nu, hvor der normalt er to instanser involveret hos kommunen.

Endeligt foreslås det, at kommunerne kan opkræve et mindre, fast gebyr ved alle typer byggesager, såfremt byggesagsbehandlingen ellers er gratis. Bestemmelsen erstatter kommunernes nuværende mulighed for at undtage mindre bygninger fra reglerne om opkrævning af gebyr efter tidsforbrug. Samtidigt foreslås det, at transport- og bygningsministeren bemyndiges til at fastsætte et loft over størrelsen på kommunernes mindre, faste gebyr. Det vil være frivilligt for kommunerne, om de ønsker at gøre brug af muligheden for at opkræve et mindre, fast gebyr, hvis byggesagsbehandlingen i øvrigt gøres gratis. Kommunerne har fortsat adgang til at opgøre byggesagsbehandlingen efter en af kommunen fastsat timepris.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale forslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.16
1. behandling
26.01.16
2. behandling
14.04.16
3. behandling
21.04.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.16
Afstemning start
22.01.16
Afstemning slut
21.04.16

Emneord: byggeloven

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?