L 167: Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v. (Forslag til lov om ændring af beredskabsloven, lov om beskyttelsesrum, lov om beskyttelse af havmiljøet og lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler. (Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.).)

L 167: Fælleskommunale beredskabsenheder

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 167

Fremsat af: Forsvarsminister Peter Christensen ()

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 31.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Forsvarsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

L 167 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget har blandt andet til formål at sikre en relevant lovmæssig ramme for de nye fælleskommunale beredskabsenheder, herunder ved at skabe mere fleksible rammer for sammensætningen af beredskabskommissioner i de sam­ordnede beredskabsenheder.

Med lovforslaget udmøntes samtidig visse af de anbefalinger, som fremgår af rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg, der blev nedsat som følge af den politiske aftale om redningsberedskabet 2013-14.

Med lovforslaget foreslås det, at forsvarsministeren kan fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen skal sikre, at det altid er nærmeste relevante udrykningsenhed, som sendes af sted til brand og ulykker uafhængigt af kommunegrænser. Endvidere foreslås det, at forsvarsministeren – i tilfælde af større ulykker og katastrofer – kan pålægge kommunalbestyrelsen at indsætte det kommunale redningsberedskab uden for eget udrykningsområde. Ovennævnte forslag er et led i udmøntningen af de anbefalinger, som fremgår af rapporten fra Redningsberedskabets Strukturudvalg.

Endvidere foreslås det at præcisere politidirektørens rolle i den fælles beredskabskommission, således at politidirektøren ikke har stemmeret i kommunale bevillingsspørgsmål. Det foreslås også, at kommunalbestyrelsen kan udpege en eller flere medarbejderrepræsentanter som medlem af beredskabskommissionen. Derudover foreslås det at ændre beskyttelsesrumsloven, fyrværkeriloven og havmiljøloven, idet en ændring af disse love er nødvendig for, at kommunalbestyrelsen kan henlægge opgaver, der i medfør af disse love er tillagt kommunalbestyrelsen, til en beredskabskommission.

Det foreslås også, at planen for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet ikke længere skal indgå i kommunens generelle beredskabsplan, idet der fremadrettet etableres en fælles plan for den risikobaserede dimensionering i de nye og større enheder (samordninger). Planen for den risikobaserede dimensionering vil fortsat skulle godkendes af kommunalbestyrelserne i den enkelte samordning. Endvidere foreslås det præciseret, at Beredskabsstyrelsens udtalelse skal forelægges kommunalbestyrelsen.

Derudover foreslås, at både kommunalbestyrelsen og Beredskabsstyrelsen kan indgå aftale med hhv. lokale og statslige/regionale udenlandske redningstjenester i de grænsenære områder om ydelse af gensidig assistance i tilfælde af ulykker m.v. Som en konsekvens af ovennævnte forslag foreslås det, dels at vold eller trusler om vold mod udenlandske brandfolk, der opererer på dansk grund under en fælles indsats med det kommunale redningsberedskab, straffes i henhold til straffelovens § 119, stk. 1 (skærpet straf), dels at erstatning for skade, der forvoldes af personel fra et andet land under udførelse af beredskabsopgaver i Danmark, betales af den kommunalbestyrelse, der har rekvireret den udenlandske assistance. Forslagene er en opfølgning på en redegørelse fra oktober 2015 om gensidigt operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne afgivet af en arbejdsgruppe bestående af Beredskabsstyrelsen, Rigspolitiet, Sundhedsstyrelsen, Københavns Brandvæsen, Tønder Kommune og Beredskabsforbundet.

Med lovforslaget skabes der også lovhjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan opkræve et gebyr fra anlægsejeren til dækning af omkostningerne ved tilslutning til og overvågning af lovpligtige automatiske brandsikringsanlæg fra vagtcentralerne.

Endvidere sikres hjemmel til, at kommunalbestyrelserne fortsat kan foretage brandsyn af højlagre og visse andre lagre, som fremadrettet alene reguleres af byggelovgivningen. Desuden foreslås Beredskabsstyrelsens planlægningsopgave for det nukleare beredskab præciseret.

Endelig foreslås det, at forsvarsministeren kan bestemme, at Beredskabsstyrelsen efter anmodning kan indsættes i Grønland og på Færøerne i tilfælde af katastrofer, der medfører alvorlig skade på eller udgør en overhængende fare for personer, ejendom eller miljøet.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juli 2016.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget med tilhørende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
12.04.16
2. behandling
24.05.16
3. behandling
26.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
26.05.16

Emneord: beredskab

Relaterede forslag:

26.03.2015 B 109: Annullering af besparelserne på det statslige beredskab

14.03.2014 L 157: Præcisering af planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder, bemyndigelse om at fastsætte regler om uddannelse for medlemmer af ungdomsbrandkorps samt om tilskud hertil, nedlæggelse af evalueringsinstituttet mv.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?