L 157: Præcisering af planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder, bemyndigelse om at fastsætte regler om uddannelse for medlemmer af ungdomsbrandkorps samt om tilskud hertil, nedlæggelse af evalueringsinstituttet mv. (Forslag til lov om ændring af beredskabsloven. (Præcisering af planlægningsforpligtelse for statslige myndigheder, bemyndigelse om at fastsætte regler om uddannelse for medlemmer af ungdomsbrandkorps samt om tilskud hertil, nedlæggelse af evalueringsinstituttet mv.))

L 157: Ændring af beredskabsloven

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 157

Fremsat af: Forsvarsminister Nicolai Wammen (S)

Fremsat dato: 14.03.2014

Vedtaget dato: 20.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Forsvarsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

L 157 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Hovedformålet med lovforslaget er at præcisere den planlægningsforpligtelse, der efter beredskabsloven gælder for de statslige myndigheder samt at tilvejebringe en hjemmel til at fastsætte regler for uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps og tilskud hertil.

Lovforslaget fremsættes som opfølgning på den politiske aftale om redningsberedskabet i 2013-2014, der blev indgået den 12. november 2012 mellem den daværende regering og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti. De nævnte forslag om planlægningsforpligtelsen og ungdomsbrandkorps er led i udmøntningen af denne aftale.

Med en præcisering af planlægningsforpligtelsen for statslige myndigheder foreslås indført en udtrykkelig forpligtelse for ministerområderne til at udarbejde generelle beredskabsplaner og revidere disse mindst hvert fjerde år. Det foreslås, at planerne og revisioner heraf skal sendes til Beredskabsstyrelsen. Dermed indføres der for statslige myndigheder en planlægningsforpligtelse svarende til den, der i dag er gældende for kommunalbestyrelser og regionsråd.

Med den foreslåede bestemmelse om ungdomsbrandkorps indsættes en bemyndigelse for forsvarsministeren til at fastsætte regler om uddannelse af medlemmer af ungdomsbrandkorps samt til at fastsætte regler om statsligt tilskud til kommuner, der har etableret et ungdomsbrandkorps eller har indgået en samarbejdsaftale med et ungdomsbrandkorps. Forslaget indebærer endvidere, at kommunalbestyrelsen fastsætter de opgaver, der kan løses af medlemmer af ungdomsbrandkorps.

Derudover foreslås en præcisering af bestemmelsen om Beredskabsstyrelsens adgang til at indgå aftale med myndigheder m.fl. med beredskabsansvar om assistance fra det statslige redningsberedskab ved behov for bistand fra styrelsens særlige kapaciteter. Det foreslås desuden, at Beredskabsstyrelsens mulighed for selv at kunne etablere et stående beredskab til bekæmpelse af brand i skibe til søs tydeliggøres.

Med lovforslaget foreslås endvidere, at forsvarsministeren, for så vidt angår virksomheder omfattet af beredskabslovgivningens brandforebyggende regler, kan fastsætte regler om kommunalbestyrelsens udarbejdelse af beredskabsplaner samt regler om offentliggørelse af oplysninger om sikkerhedsforanstaltninger, regler om pligt til at planlægge for at imødegå forsætlige skadelige handlinger og regler om politianmeldelse ved mistanke om tyveri af nærmere angivne stoffer.

Det foreslås også, at den nugældende bestemmelse om et evalueringsinstitut ophæves. De opgaver, som instituttets evalueringsgruppe har været ansvarlig for, vil fremadrettet blive varetaget af Beredskabsstyrelsen.

Lovforslaget har endvidere til formål at formalisere den praksis, der siden starten af 1990’erne har udviklet sig i forbindelse med redningsberedskabets indsættelse i udlandet ved afhjælpning af katastrofer og andre hændelser.

Endelig foreslås det, at der skabes mulighed for at sætte beredskabsloven helt eller delvis i kraft for Grønland. Dette forslag er en opfølgning på en redegørelse fra 2010 om beredskabslovgivningen i Grønland afgivet af en arbejdsgruppe bestående af Forsvarsministeriet, Statsministeriet, Grønlands Selvstyre, Justitsministeriet, Finansministeriet og Beredskabsstyrelsen.

Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. juni 2014.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.03.14
1. behandling
25.03.14
2. behandling
08.05.14
3. behandling
20.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.03.14
Afstemning start
21.03.14
Afstemning slut
19.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Forsvarsudvalget den 6. maj 2014

Emneord: beredskab beredskabsloven

Relaterede forslag:

31.03.2016 L 167: Ændring af sammensætningen af beredskabskommissioner, hjemmel til operativt samarbejde på beredskabsområdet hen over landegrænserne, ændring af bestemmelse om brandsyn m.v.

26.03.2015 B 109: Annullering af besparelserne på det statslige beredskab

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?