L 117: Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v. (Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.).)

L 117: Administrative byrder og regnskaber

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 117

Fremsat af: Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 21.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

L 117 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Formålet med lovforslaget er at lempe de administrative byrder for virksomhederne i forbindelse med udarbejdelsen af regnskaber samtidig med, at der tages hensyn til regnskabsbrugernes behov for væsentlige oplysninger.

Desuden er formålet med lovforslaget at tilpasse lovgivningen til den internationale udvikling på regnskabsområdet, ligesom lovforslaget sikrer gennemførelse af EU’s nye regnskabsdirektiv, herunder reglerne om virksomhedernes rapportering om samfundsansvar.

Det foreslås, at der indføres flere af de lempelser, som EU’s nye regnskabsdirektiv giver mulighed for. Bl.a. foreslås det, at der indføres lempelser for de ca. 80.000 mindste virksomheder – mikrovirksomhederne, således at disse skal give færre noteoplysninger i deres årsrapport end i dag. Desuden foreslås det, at visse dattervirksomheder får mulighed for at give færre oplysninger i deres årsrapport, hvis en række betingelser opfyldes, herunder at modervirksomheden skal stille garanti for samtlige af dattervirksomhedens forpligtelser. Desuden foreslås en delvis ophævelse af kravet om ledelsespåtegning. Yderligere foreslås en forhøjelse af størrelsesgrænserne for små og mellemstore virksomheder, således at flere virksomheder skal opfylde færre regnskabskrav.

Forslaget indeholder desuden en tilpasning af årsregnskabsloven til de internationale regnskabsstandarder, således at internationalt orienterede virksomheder får mulighed for at følge mere internationalt orienterede principper, mens små virksomheder, som ikke er internationalt orienterede, ikke bliver mødt med krav herom. Forslaget er et resultat af en anbefaling fra Virksomhedsforum for enklere regler. Det samme gælder for forslaget om, at virksomhederne skal kunne anvende international regnskabsstandard rettet mod mindre virksomheder samt delvist for forslaget om dattervirksomhedsundtagelsen.

Yderligere foreslås en implementering af de pligtige ændringer fra EU’s nye regnskabsdirektiv, herunder regler vedrørende beretning om betalinger til myndigheder og regler vedrørende rapportering om samfundsansvar.

Desuden indføres nye krav til virksomhedernes redegørelse for samfundsansvar, således at de 50 største børsnoterede virksomheder og statslige aktieselskaber fra 2016 og de 1.100 største virksomheder fra 2018 specifikt skal forholde sig til bl.a. miljø- og medarbejderrelaterede forhold. Samtidig forventes den grønne regnskabspligt i miljølovgivningen at blive afskaffet.

Forslaget indeholder yderligere et nyt krav om, at store virksomheder samt børsnoterede virksomheder med aktiviteter inden for udvinding af olie, gas og mineraler m.v. samt inden for skovning af primære skove skal give oplysninger om betalinger til myndigheder i de lande, hvor virksomhederne har de pågældende aktiviteter.

Forslaget vurderes at medføre faktiske erhvervsøkonomiske lettelser på ca. 300 mio. kr. årligt.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
19.02.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
21.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
21.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 7. maj 2015

Emneord: årsregnskabsloven administrative byrder bureaukrati

Relaterede forslag:

02.10.2013 L 23: Årsrapporter på engelsk, regler om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og redegørelse for samfundsansvar

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?