L 168: Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling (Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling).)

L 168: Databeskyttelse og patientbehandling

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 168

Fremsat af: Kulturminister Marianne Jelved (RV)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Kulturministeriet

Udvalg: Kulturudvalget (KUU)

L 168 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Forslaget har to formål. For det første at ændre navnet fra Statens Arkiver til Rigsarkivet. Rigsarkivet er den betegnelse, som er mest kendt og anvendt om de institutioner, som udgør statens forskellige arkiver. Navnændringen er administrativt en realitet.

For det andet er formålet med forslaget at fastsætte særlige regler for Rigsarkivet og kommunale arkivers opbevaring af sundhedsmyndigheders registre, som indeholder personoplysninger om patienters helbredsforhold, øvrige rent private forhold og andre fortrolige oplysninger i forbindelse med patientbehandling i det omfang, disse er konstateret retsstridigt indsamlet.

Sådanne registre blokeres i 120 år hos Rigsarkivet således, at der ingen adgang er til materialet i denne periode. Efter blokeringens ophævelse sættes tilgængelighedsfristen til 110 år. Særlige vilkår for tilgængeligheden i denne ikke umiddelbart tilgængelige periode på 110 år bestemmes via bekendtgørelse.

Baggrunden for lovforslaget er den retsstridige indsamling af personoplysninger om patienters helbredsforhold m.v., fortaget af Region Syddanmark til Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD).

Arkivloven sikrer i dag, at Rigsarkivet og kommunale arkiver bevarer arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ eller retlig betydning for borgere og myndigheder.

Lovforslaget balancerer på den ene side hensynet til den registreredes retsfølelse ved, at de retsstridigt indsamlede, fortrolige oplysninger opnår en særlig databeskyttelse og på den anden side hensynet til den offentlige interesse i at dokumentere og bevare materiale af historisk værdi ved, at materialet indsamles.

Det foreslås, at loven revideres senest fem år fra lovens ikrafttrædelsestidspunkt for så vidt angår lovens anvendelsesområde. Revisionsklausulen pålægger kulturministeren at fremsætte et lovforslag senest i folketingsåret 2019-20 med stillingtagen til, om den foreslåede ordning om blokering og fastsættelse af særlig tilgængelighedsfrist også skal gælde andre myndighedsområder.

Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
08.04.15
2. behandling
07.05.15
3. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 6. maj 2015

Emneord: databeskyttelse privatliv

Relaterede forslag:

05.05.2015 L 204: Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.

05.05.2015 L 200: Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser

27.03.2015 B 126: Skærpelse af indsatsen mod medier, der uretmæssigt krænker privatlivets fred eller bringer urigtige historier

18.03.2015 B 97: Fjerne tilladelsen til, at SKAT uden dommerkendelse kan gå ind i private haver

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?