L 144: Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v. (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og skattekontrolloven (Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.))

L 144: Fremførselsberettigede underskud

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 144

Fremsat af: Skatteminister Morten Østergaard (RV)

Fremsat dato: 26.02.2014

Vedtaget dato: 27.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 144 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Nye regler for fremførselsberettigede underskud

Helt overordnet skal forslaget bringe virksomheders selvangivelsesmuligheder ind i den digitale era, fordi SKAT i øjeblikket ikke kan understøtte registrering af underskud elektronisk. I øjeblikket er firmaerne kun forpligtet til at angive fremførselsberettigede underskud der er modregnet indkomsten allerede, det vil sige underskud, der kan føres til næste regnskabsår. Loven vil øge kravet til underskud, der endnu ikke er modregnet i regnskabsåret, Desuden får man pligt til at fortælle SKAT, hvis man er fusioneret, spaltet, eller har tilført aktiver, selvom den form for omstrukturering ikke er beskattet, men kun, hvis de har haft indflydelse på de

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder følgende elementer:

• Selskaber m.v. forpligtes til at engangsregistrere fremførselsberettigede underskud og gennemførte skattefri omstruktureringer af betydning for underskudsanvendelsen til SKATs underskudsregister. Manglende indberetning medfører, at underskud fortabes.

• Fradrag for tab på visse aktier og investeringsbeviser gøres betinget af, at SKAT har modtaget oplysning om erhvervelsen.

• Brug af kildeartsbegrænsede tab til modregning i skattepligtige avancer gøres betinget af, at det kildeartsbegrænsede tab er selvangivet.

• Der sker udvidelse af værnsreglen, der sikrer, at finansielle virksomheder ikke via sambeskatning opnår dobbeltfradrag på fordringer mod et midlertidigt overtaget selskab. Dermed hindres dobbeltfradrag, i situationer hvor det overtagne selskab har foretaget videreudlån til sit datterselskab. Med forslaget kan den finansielle virksomhed ikke sambeskattes med det overtagne selskabs datterselskaber og ad denne vej opnå fradrag i indkomsten for disse selskabers underskud.

Lovforslaget indebærer ikke nævneværdige økonomiske konsekvenser for det offentlige.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.02.14
1. behandling
14.03.14
2. behandling
20.05.14
3. behandling
27.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.02.14
Afstemning start
05.03.14
Afstemning slut
26.05.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 14. maj 2014

Emneord: aktieavance skattekontrolloven selskabsskatteloven

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 13: Ophævelse af hjemmel til kontrol af udendørs byggeaktivitet på privat grund - Retssikkerhedspakke I

08.10.2014 L 10: Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber

08.10.2014 L 9: Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.

05.12.2013 L 95: Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.

04.12.2013 L 91: Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?