L 10: Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).)

L 10: Skat for medarbejder-investerings-selskaber

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 10

Fremsat af: Skatteminister Benny Engelbrecht (S)

Fremsat dato: 08.10.2014

Vedtaget dato: 04.12.2014

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

L 10 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Erhvervs- og vækstministeren har fremsat et lovforslag om etablering af en 3-årig forsøgsordning med medarbejderinvesteringsselskaber. Nærværende lovforslag vedrører ændringer i skattelovgivningen i forbindelse med etableringen af forsøgsordningen med medarbejderinvesteringsselskaber, samt en tilpasning af ferieloven på baggrund af ordningen.

Lovforslaget indeholder følgende fire overordnede elementer:

? Medarbejderne (investorerne) får bortseelsesret, dvs. fradrag for indbetaling til medarbejderinvesteringsselskabet. Det bortseelsesberettigede beløb kan højst udgøre 7,5 pct. af medarbejderens kontante løn, dog højst 30.000 kr. pr. indkomstår. Udlodninger m.v. fra medarbejderinvesteringsselskabet til medarbejderne skal medregnes til den personlige indkomst.

? Bortseelsesret forudsætter, at medarbejderinvesteringsselskabet er godkendt af og registreret i Erhvervsstyrelsen. Bortseelsesret for indskud i medarbejderinvesteringslignende selskaber med hjemsted i andre EU/EØS-lande end Danmark forudsætter godkendelse af SKAT.

? Medarbejdernes andele i medarbejderinvesteringsselskabet omfattes af aktieavancebeskatningslovens regler, som tilpasses. Dermed finder aktieavancebeskatningslovens regler om beskatning ved fraflytning til udlandet anvendelse.

? Medarbejderinvesteringsselskabet bliver skattepligtigt efter selskabsskatteloven, svarende til de regler der gælder for aktieselskaber. Indskud af lønmidler i medarbejderinvesteringsselskabet skal dog ikke medregnes til selskabets skattepligtige indkomst.

Det skønnes med stor usikkerhed, at ordningen i 2015 forventes at medføre et umiddelbart mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. faldende til et mindreprovenu på ca. 70 mio. kr. i 2016 og 2017. Dette mindreprovenu opvejes af et merprovenu i de efterfølgende år, og samlet set forventes ordningen ikke at medføre en varig provenuvirkning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
08.10.14
1. behandling
23.10.14
2. behandling
02.12.14
3. behandling
04.12.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
08.10.14
Afstemning start
15.10.14
Afstemning slut
03.12.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 19. november 2014

Emneord: selskabsskatteloven medarbejderinvesteringsselskaber

Relaterede forslag:

08.10.2014 L 16: Indførelse af medarbejderinvesteringsselskab (MS) og krav til oplysninger i ejerregisteret

26.02.2014 L 144: Selskabers m.v. registrering af fremførselsberettigede underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier og investeringsbeviser m.v., selvangivelse af kildeartsbegrænsede tab m.v.

05.12.2013 L 95: Tilpasning af procenttillæg og reduceret markedsrente til ny referencerente m.v.

04.12.2013 L 91: Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU/EØS-land

02.10.2013 L 4: Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag for ejendomsværdiskatten m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?