L 121: Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v. (Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.))

L 121: Adoption uden samtykke

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 121

Fremsat af: Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)

Fremsat dato: 28.01.2015

Vedtaget dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

L 121 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Det overordnede formål med lovforslaget er at styrke intentionerne om at skabe stabilitet og kontinuitet i anbragte børns opvækst gennem adoption uden samtykke. Senest er reglerne om adoption uden samtykke lempet i 2009. Siden ændringen er der imidlertid kun gennemført ganske få adoptioner uden samtykke. Det er derfor vurderingen, at adoption uden samtykke som indsats i forhold til udsatte børn ikke anvendes i den grad, der reelt er grundlag og behov for og dermed heller ikke i overensstemmelse med intentionerne bag lovændringen i 2009.

Efter den gældende adoptionslov kan et anbragt barn bortadopteres uden forældrenes samtykke, hvis det er godtgjort, at forældrene varigt er uden evne til at drage omsorg for barnet. Der sondres mellem børn under 1 år og børn, der har været anbragt i mere end 3 år. For de små børn gælder, at det er en betingelse for bortadoption, at forældrene ikke vil være i stand til at spille en positiv rolle for barnet i forbindelse med samvær.

Lovforslaget indebærer konkret, at betingelserne for at gennemføre en adoption uden samtykke fra forældrene lempes, sådan at det skal være »sandsynliggjort« – og ikke som efter gældende ret »godtgjort« – at forældrene varigt vil være ude af stand til at varetage omsorgen for barnet.

Lovforslaget indebærer desuden, at reglerne for at adoptere børn under 1 år lempes, så sondringen i den gældende lovtekst mellem børn under 1 år, og børn der har været anbragt uden for hjemmet i mere end 3 år, fjernes.

I forlængelse heraf ændres reglerne for fastsættelse af samvær med den oprindelige slægt efter adoptionen, så det også bliver muligt i helt særlige tilfælde at få fastsat samvær eller anden kontakt mellem et barn og dets oprindelige slægt, herunder forældrene, hvis det er bedst for barnet, selvom forældrene ikke har haft dette forud for adoptionen. Det betyder, at de små børn også bliver omfattet af bestemmelsen.

Efter forslaget vil også muligheden for at gennemføre en adoption uden samtykke til plejeforældre blive lempet, så en adoption kan gennemføres, når barnet har fået en sådan tilknytning til plejefamilien, at det vil være skadeligt for barnet at bryde denne.

Herudover indeholder forslaget nogle processuelle ændringer, der skal smidiggøre sagsbehandlingen, uden at der slækkes på de gældende retssikkerhedsgarantier.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.01.15
1. behandling
06.02.15
2. behandling
16.04.15
3. behandling
21.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.01.15
Afstemning start
04.02.15
Afstemning slut
21.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Socialudvalget den 9. april 2015

Emneord: adoption

Relaterede forslag:

07.10.2015 L 7: Et nyt adoptionssystem

15.04.2015 L 187: Et nyt adoptionssystem m.v.

27.01.2015 B 59: Afskaffelse af samlivskravet ved stedbarnsadoption

08.10.2014 L 26: Adgang for samlevende til at adoptere sammen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?