Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

L 18: Forslag til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.

L 18: Forslag til lov om administration af Den Europæiske Unions forordninger om handel med træ og træprodukter med henblik på bekæmpelse af handel med ulovligt fældet træ.

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 18

Fremsat af: Ida Auken (SF)

Fremsat dato: 04.10.2012

Samling: 2012-13

Ministerium: Miljøministeriet

Udvalg: Miljøudvalget (MIU)

L 18 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen

Med lovforslaget foreslås det, at miljøministeren får hjemmel til at indføre regler til administrationen af en række EU-forordninger, der har det fælles mål at bekæmpe ulovlig skovhugst og den dertil hørende handel med træ og træprodukter.

Danmark har i forbindelse med forordningernes udarbejdelse arbejdet målrettet for, at det skulle gøres ulovligt at omsætte ulovligt fældet træ og træprodukter. Forordningerne har umiddelbar retsvirkning i Danmark. For at Danmark kan efterleve forordningernes bestemmelser og indfri de intentioner, der ligger i forordningerne om at bekæmpe handlen med ulovligt fældet træ og træprodukter, er det nødvendigt, at Miljøministeren gives de lovgivningsmæssige hjemler til at håndhæve reglerne.

I forordningerne søges handel med ulovligt fældet træ og træprodukter bekæmpet ved hjælp af fire primære forpligtelser:

1) Det er forbudt at bringe ulovligt fældet træ og træprodukter fremstillet heraf i omsætning på EU-markedet.

2) EU-virksomheder, der første gang bringer træprodukter i omsætning på EU-markedet, skal udvise fornøden omhu (»due diligence«), for at sikre, at træet kommer fra lovlig skovdrift.

3) For at kunne spore træprodukter skal virksomhederne i alle handelsled føre fortegnelser over virksomhedernes leverandører og kunder, men ikke den endelige forbruger.

4) Når der importeres træ og træprodukter fra lande, der har indgået aftale med EU, skal der medfølge en licens udstedt af partnerskabslandets godkendte myndighed.

Lovforslaget bemyndiger Miljøministeren til at fastsætte nærmere regler om administration, tilsyn, sanktioner og eventuel gebyropkrævning til at sikre efterlevelse af forordningerne.

Set i lyset af det voldsomme pres verdens skove udsættes for, er EU´s arbejde for at bekæmpe handel med ulovligt fældet træ og træprodukter vigtigt og tilsvarende, at EU-landene efterfølgende sikrer, at reglerne følges. Det er dette lovforslag en del af.

Forslaget fremsættes nu, så det kan træde i kraft 1. januar 2013 af hensyn til, at de efterfølgende administrative bestemmelser kan træde i kraft senest den 3. marts 2013, når tømmerforordningerne får virkning.

Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det Høje Tings velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.10.12
1. behandling
11.10.12
2. behandling
29.11.12
3. behandling
06.12.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.10.12
Afstemning start
29.10.12
Afstemning slut
05.12.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?