L 177: Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v. (Forslag til ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).)

L 177: Kollektiv varmeforsyning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM L 177

Fremsat af: Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)

Fremsat dato: 26.03.2015

Vedtaget dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

L 177 på folketinget.dk

Hvad er et lovforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Fremsættelsestalen Vis lovtekst

Lovforslaget indeholder ændringer af lov om varmeforsyning og byggeloven.

Lovforslagets formål er at lovfæste reglerne om kommuners hjemmel til varetagelse af kollektiv varmeforsyning, herunder reglerne om garantistillelse. Disse regler følger i dag af almindelige kommunalretlige grundsætninger om kommuners opgavevaretagelse, de såkaldte kommunalfuldmagtsregler. En regulering i varmeforsyningsloven kan skabe større klarhed over såvel muligheder som begrænsninger for kommunernes opgavevaretagelse på området.

Forslaget har desuden til formål at udvide muligheden for anvendelse af biomassebaseret varmeproduktion i områder forsynet med decentral naturgasbaseret kraftvarme, hvilket vil kunne nedbringe varmepriserne i de pågældende områder. Ordningen omfatter i dag 35 udvalgte fjernvarmenet og foreslås at blive udvidet med yderligere 50 til i alt 85 fjernvarmenet.

Herudover vil de foreslåede ændringer i varmeforsyningsloven forbedre rammerne for anvendelse af kollektiv varmeforsyning til procesformål og muliggøre prisdifferentiering mellem rumvarme- og proceskunder. Forslaget giver endvidere klima-, energi- og bygningsministeren hjemmel til at fastsætte regler til at sikre forbrugerrettigheder i forbindelse med leveringsaftaler.

Endeligt skal lovforslaget præcisere den eksisterende hjemmel i byggeloven til at fastsætte regler om bygningers opvarmningsform. Formålet hermed er at give bygningsejere frihed til at vælge den opvarmningsform, der passer det pågældende byggeri bedst, forudsat at opvarmningsformen er baseret på vedvarende energi.

Det forventes, at lovforslagets regler om kommunal garantistillelse vil kunne medføre et øget ressourcebehov i Energitilsynet, som bliver gebyrfinansieret. Øvrige merudgifter for staten vil blive afholdt inden for de eksisterende rammer. Forslaget ventes ikke at have økonomiske konsekvenser for regioner og kommuner.

Lovforslaget vil give erhvervslivet større sikkerhed om de økonomiske rammer for kollektiv varmeforsyning, som kan fremme investeringer og gennemførelse af projekter. Forslaget udvider mulighederne for kommunal garantistillelse til private kraftvarmeanlæg omfattet af elforsyningsloven. De foreslåede regler vil kunne medføre en begrænset forhøjelse af varmepriserne, fordi merudgifterne for Energitilsynet vil blive gebyrfinansieret og dette gebyr vil kunne indregnes i varmepriserne.

Garantistillelse kan indebære støtte og er i så fald omfattet af EU-reglerne om statsstøtte. Kommunerne har ansvar for at sikre, at den garanti, de vil stille, er forenelig med de nationale regler og med statsstøttereglerne.

Den foreslåede udvidelse af muligheden for biomasseforsyning af udvalgte fjernvarmenet vil kunne reducere varmeprisen i de pågældende områder med 3.000 - 4.000 kr. årligt for en husstand og forventes at have en positiv miljøeffekt.

Idet der i øvrigt henvises til lovforslaget med bemærkninger, anbefales forslaget til Folketingets velvillige behandling.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.03.15
1. behandling
10.04.15
2. behandling
12.05.15
3. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.03.15
Afstemning start
02.04.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 7. maj 2015

Emneord: varmeforsyning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?