Folketingets forslag

# TITEL FOLKETING PARLAMENT DATO SAMLING
B 157
At opretholde bevilling til Center for Landdistriktsforskning
Fremsat Fremsat 01.06.2017 2016-17
B 156
Et helt eller delvist udgangsforbud for asylansøgere under 18 år
Fremsat Fremsat 24.05.2017 2016-17
B 155
Forbud for alle offentligt ansatte mod at bære religiøs hovedbeklædning på arbejde
Fremsat Fremsat 24.05.2017 2016-17
B 154
Nedsættelse af en undersøgelseskommission til undersøgelse af skatteskandalen
Fremsat Fremsat 24.05.2017 2016-17
L 214
Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg
Fremsat Fremsat 24.05.2017 2016-17
B 153
Indkvartering af mindreårige gifte asylansøgere
Fremsat Fremsat 17.05.2017 2016-17
B 152
Forbud mod bederum på offentlige uddannelsesinstitutioner
Fremsat Fremsat 17.05.2017 2016-17
B 151
Ændring af forretningsordenen for Folketinget. (Modernisering af tiltaleformer)
Fremsat Fremsat 17.05.2017 2016-17
L 213
Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 212
Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling for vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 211
Forslag til ejendomsvurderingsloven
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 210
Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 209
Forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 208
Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 207
Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 206
Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.
Vedtaget Forkastet 04.05.2017 2016-17
L 205
Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 203
Bedre rammer for ledelse
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 202
Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 201
Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre
Fremsat Fremsat 02.05.2017 2016-17
L 199
Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 200
Lov om frikommunenetværk
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 198
Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.
Fremsat Fremsat 02.05.2017 2016-17
L 197
Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 196
Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 195
Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 194
Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 193
Ejendomme som samlingssted
Fremsat Fremsat 02.05.2017 2016-17
L 192
Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
Fremsat Fremsat 02.05.2017 2016-17
L 191
Ændring af revisionsbestemmelse
Vedtaget Forkastet 02.05.2017 2016-17
L 190
Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.
Fremsat Fremsat 02.05.2017 2016-17
L 189
Lov om indfødsrets meddelelse
Vedtaget Forkastet 25.04.2017 2016-17
B 150
Et dansk militært bidrag til NATOs fremskudte tilstedeværelse i Baltikum og Polen
Vedtaget Forkastet 25.04.2017 2016-17
B 149
Styrket kommunal sagsbehandling på handicapområdet
Fremsat Fremsat 18.04.2017 2016-17
B 148
At styrke justitsområdet i Grønland
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 147
Bedre tandpleje
Forkastet Forkastet 06.04.2017 2016-17
B 146
Afskaffelse af børnefattigdommen
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 145
Ændring af reglerne om udbetaling af skattefri efterlønspræmie
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 144
Regeringen tilkendegiver over for EU, at forhandlingerne om Tyrkiets optagelse i Den Europæiske Union midlertidigt bør suspenderes, indtil de demokratiske rettigheder er sikret
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 143
Fastlæggelse af loft for forældrebetaling i skolefritidsordninger
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 142
Ophør af brug af sprøjtegift på offentlige arealer
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 140
En national undersøgelse af de studerendes trivsel på videregående uddannelser
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 139
Faste teams i den kommunale hjemmepleje
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 138
Genforhandling af rabat for dansk EU-medlemskab
Forkastet Forkastet 06.04.2017 2016-17
B 137
Etablering af en ungdomsdomstol for unge fra 12 til og med 17 år og nedsættelse af den kriminelle lavalder til 12 år
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 136
En styrket håndhævelse af immaterielle rettigheder (IP-rettigheder)
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 135
Oprettelse af pulje til kommunal støtte til lokale integrationshuse
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 134
Efterskoler kan modtage tillægstakst til danskundervisning for flygtningebørn uden permanent opholdstilladelse
Forkastet Forkastet 06.04.2017 2016-17
B 133
Afskaffelse af skattefordele ved forældrekøbslejligheder
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
B 132
Forhøjelse af afgiften på tobak
Fremsat Fremsat 06.04.2017 2016-17
Viste 50 resultater...