B 36: Varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser (Forslag til folketingsbeslutning om varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser.)

B 36: Varigheden på opholdstilladelser

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 36

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 14.01.2014

Forkastet dato: 05.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

B 36 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Kristina Jørgensen
Lavet af: Kristina Jørgensen

Tidsbegrænsede opholdstilladelser

Forslaget gør, at en tidsbegrænset opholdstilladelse kan gives for højst 1 år ad gangen, mens den i dag kan gives for op til 5 år ad gangen. Ansøgeren skal således ansøge om en ny tidsbegrænset opholdstilladelse hvert år.

Dette medfører. at myndighederne mindst én gang årligt skal vurdere, om asylansøgerens eller flygtningens betingelser for asyl stadig er tilstede, eller om det er sikkert for vedkommende at vende tilbage til sit hjemland.

Det forventes, at forslaget giver en stigning i administrationsomkostninger, der dog tjener sig selv ind, hvis der sker et fald i opholdstilladelser. 

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at ændre asyl- og udlændingepolitikken ved at fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter, således at tidsbegrænsede opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7 (konventionsflygtninge) og § 9 b (humanitært ophold) tildeles for 1 år ad gangen, hvorefter der skal indgives ansøgning om en ny tidsbegrænset opholdstilladelse.

Formålet med forslaget er, at myndighederne oftere end i dag skal kontrollere, om forudsætningerne for en tidsbegrænset opholdstilladelse har ændret sig, så den pågældende kan sendes tilbage til sit hjemland.

Bemærkninger til forslaget

Gældende ret

Varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser reguleres i udlændingebekendtgørelsen (BEK nr. 727 af 28. juni 2012).

Heraf fremgår det af § 25, stk. 1, at tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 (konventionsflygtninge) gives for højst 5 år ad gangen. Opholdstilladelsen gives dog for 2 år, hvis det efter en generel vurdering af forholdene i ansøgerens hjemland må forventes, at betingelserne for asyl ikke vil være til stede i hele denne periode. I sådanne tilfælde kan opholdstilladelsen forlænges i yderligere 3 år ad gangen. Herudover fremgår det af § 25, stk. 6, at tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens § 9 b (humanitært ophold) gives for højst 2 år ad gangen, efter 2 år for højst 3 år og efter 5 år for højst 5 år ad gangen.

Baggrunden for forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at der er behov for at ændre de nuværende regler for varigheden af tidsbegrænsede opholdstilladelser efter udlændingelovens §§ 7 og 9 b. Som reglerne er i dag, risikeres det, at visse udlændinge, der er kommet hertil som asylansøgere og har fået tidsbegrænset ophold i Danmark, bliver længere, end hvad der er nødvendigt, fordi myndighederne ikke jævnligt tjekker, om grundlaget for deres ophold i Danmark stadigvæk er til stede.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at alt for mange af de udlændinge, der opholder sig i Danmark på en tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 og 9 b i for stort omfang enten lever på offentlig forsørgelse, havner i kriminalitet eller på anden vis udgør en række integrationsproblemer. Det er forslagsstillernes opfattelse, at det vil være positivt for Danmarks sociale og kulturelle sammenhængskraft, herunder Danmarks økonomi, at disse personer returnerer til deres respektive hjemlande hurtigst muligt og bidrager til genopbygningen af deres lande. Danmark har hjulpet mange flygtninge, og det er kun rimeligt, at flygtninge vender tilbage, når der ikke længere er grundlag for deres ophold i Danmark.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at der er behov for, at denne persongruppe, oftere end hvad tilfældet er i dag, over for de danske myndigheder skal redegøre for, om deres situation stadig berettiger dem til en tidsbegrænset opholdstilladelse efter udlændingelovens §§ 7 eller 9 b.

Forslagets indhold

Med dette forslag ønsker forslagsstillerne, at regeringen skal fremsætte de nødvendige lovforslag og foretage de nødvendige ændringer af administrative forskrifter, således at tidsbegrænsede opholdstilladelser efter udlændingelovens § 7 (konventionsflygtninge) og § 9 b (humanitært ophold) alene tildeles for 1 år ad gangen, hvorefter den pågældende person skal indgive en ny ansøgning for at få en ny tidsbegrænset opholdstilladelse.

Dette vil tvinge både de omhandlede personer og de danske myndigheder til mindst én gang årligt at vurdere, om grundlaget for en tildelt tidsbegrænset opholdstilladelse stadigvæk er til stede. Er der ikke grundlag for at tildele en ny etårig tidsbegrænset opholdstilladelse, skal politiet iværksætte de sædvanlige hjemsendelsesforanstaltninger. Vedkommende skal altså hjemsendes om nødvendigt med tvang. Er der grundlag for en ny 1-årig tidsbegrænset opholdstilladelse, vil denne blive tildelt.

Forslagsstillerne er opmærksomme på, at dette forslag kan give øgede administrative udgifter, men det er forslagsstillernes opfattelse, at disse øgede udgifter kan dækkes af den besparelse, der opnås, ved at en stor gruppe udlændinge skal opholde sig kortere tid i Danmark. Derudover forventer forslagsstillerne et markant fald i antallet af asylansøgere som en konsekvens af de nye regler, hvilket i sidste ende vil medføre markante og langsigtede forbedringer af dansk økonomi, og hvilket eksempelvis kan bruges til forbedringer af den borgernære velfærd.

Når forslagsstillerne kigger på befolkningssammensætningen i samfundet, er det vores opfattelse, at mange flygtninge ender med at slå sig permanent ned i Danmark, og dette til trods for at opholdstilladelsen på papiret er tidsbegrænset og dermed tænkt som en midlertidig hjælpeforanstaltning. Dertil kommer, at flygtningene herefter søger om familiesammenføring. Der har altså udviklet sig en praksis, hvor en tidsbegrænset opholdstilladelse tildelt en asylansøger i alt for mange tilfælde ender med permanent ophold.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det oprindelige formål med at give asyl bør indføres i dansk lovgivning. Asyl er en midlertidig foranstaltning. Flygtninge skal hjælpes i nærområdet, og såfremt de kommer til Danmark, bør dette være en midlertidig løsning.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
14.01.14
1. behandling
28.03.14
2. behandling
04.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
14.01.14
Afstemning start
21.01.14
Afstemning slut
03.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 28. maj 2014

Emneord: asylansøgere udlændingepolitik

Relaterede forslag:

04.01.2017 B 38: Indkvartering af mindreårige asylansøgere

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?