B 75: Udvisningsreglerne (Forslag til folketingsbeslutning om udvisningsreglerne.)

B 75: Udvisningsreglerne

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 75

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Merete Dea Larsen (DF), Peter Kofod Poulsen (DF)

Fremsat dato: 25.02.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 75 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen

  1. at justere udvisningsreglerne i udlændingeloven, så den gældende afvejningsbestemmelse, hvorefter der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser, ændres til, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser,
  2. at justere udvisningsreglerne i udlændingeloven, så reglerne om betinget udvisning også gælder for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, og
  3. at undersøge mulighederne for at stramme yderligere op bl.a. med udgangspunkt i, at Europarådet har ændret i præamblen til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med det formål at understrege nærhedsprincippet (subsidiaritetsprincippet).

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for forslaget

Forslaget er en delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 33, folketingsåret 2013-14. Der henvises til Folketingstidende 2013-14, sektion A, B 33 som fremsat, sektion B, betænkning over B 33, og sektion F, møde nr. 53 kl. 16.50 og møde nr. 84 kl. 14.05. De oprindelige bemærkninger er afkortet, ligesom der er tilføjet nye supplerende bemærkninger.

I juni 2011 vedtog Folketinget med lovforslag nr. L 210, folketingsåret 2010-11, 1. samling, en stramning af udvisningsreglerne. Der henvises til Folketingstidende 2010-11, 1. samling, sektion A, L 210 som fremsat, sektion B, betænkning over L 210, sektion C, L 210 som vedtaget, og sektion F, møde nr. 105 kl. 16.37, møde nr. 106 kl. 10.01 og møde nr. 107, kl. 10.40, (lov nr. 758 af 29. juni 2011). Stramningen medførte, at udvisningsreglerne blev skærpet, så der altid skulle ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Imidlertid blev stramningen fjernet af regeringen bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti støttet af Enhedslisten med lovforslag nr. L 180 B, folketingsåret 2011-12, der blev vedtaget den 13. juni 2012. Der henvises til Folketingstidende 2011-12, sektion A, L 180 som fremsat, sektion B, betænkning over L 180, sektion C, lovforslag som vedtaget, og sektion F, møde nr. 78 kl. 14.29, møde nr. 95 kl. 12.33 og møde nr. 97 kl. 16.13, (lov nr. 569 af 18. juni 2012). Denne lov indebar således, at den gældende afvejningsbestemmelse, hvorefter der altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, blev ændret til, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser. Bestemmelsen er ikke blevet genindført af den nye Venstreregering, hvorfor første led i beslutningsforslaget drejer sig om genindførelse af reglen.

Desuden indeholdt ovennævnte lovforslag L 180 B en yderligere lempelse af udvisningsreglerne, hvorefter regle?rne om betinget udvisning i udlændingelovens § 24 b, stk. 1, (lovbekendtgørelse nr. 1021 af 17. september 2014) ikke skal gælde for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. Det er forslagsstillernes opfattelse, at også udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, skal udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise de pågældende, fordi dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Forslagsstillerne finder ikke, at der er en legitim begrundelse for at undtage udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, fra at kunne modtage en betinget udvisningsdom. Bestemmelsen er ikke blevet genindført af den nye Venstreregering, hvorfor andet led i beslutningsforslaget drejer sig om genindførelse af reglen.

Nye supplerende bemærkninger

I oktober 2015 frifandt Østre Landsret den 46-årige kroat Gimi Levakovic i en sag om udvisning. Gimi Levakovic opfyldte betingelserne for at blive udvist i henhold til udlændingeloven og skulle således udvises, medmindre det ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, dvs. efter EU’s opholdsdirektiv (EUT L 158 af 30.4.2004) og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions (CETS No. 005) artikel 8 om retten til et familieliv. Dommerstemmerne var tre-tre og derfor frifandtes Levakovic for påstanden om udvisning. De tre dommere, der stemte for frifindelse for udvisning, begrundede deres afgørelse med Levakovic’ langvarige ophold i Danmark (indrejst som 3-årig), hans forældremyndighed over to mindreårige børn på 15 og 10 år og en beskeden tilknytning til Kroatien. Desuden havde der ikke tidligere været rejst påstand om udvisning, hvilket efter en dom fra Højesteret skal indgå i proportionalitetsvurderingen.

Den 5. januar 2016 kunne Ritzaus Bureau i telegrammet »Unge slipper for udvisning efter angreb på politiet« beskrive, at fire unge fra Somalia og Irak undgik at blive udvist efter at have deltaget i et groft angreb med brandbomber mod politiet i Odense. I stedet blev dommen (14. afdelings sagsnr. S-2131-15) betinget udvisning og fængsel i 8 måneder. Anklagemyndigheden havde vurderet, at der var grundlag for udvisning, men i dommen står der, at en ubetinget udvisning vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at der i begge de ovennævnte sager kunne være sket udvisning, også med de nuværende internationale forpligtelser. Det er alene domstolenes fortolkning af konventionerne, der i disse to konkrete tilfælde og i mange andre tilfælde forhindrer udvisning.

Efter forslagsstillerne opfattelse fortolker domstolene konventionerne alt for restriktivt, hvilket medfører en unødvendig høj grad af beskyttelse mod udvisning. Derfor ønsker forslagsstillerne helt generelt en revision eksempelvis af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Beslutningsforslaget handler i første omgang om at genindføre to bestemmelser, der tidligere har været i loven, så det står helt klart for domstolene, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og at reglerne om betinget udvisning også gælder for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. Desuden pålægger beslutningsforslaget regeringen at undersøge mulighederne for at stramme yderligere op bl.a. med udgangspunkt i, at Europarådet har ændret i præamblen til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention med det formål at understrege nærhedsprincippet (subsidiaritetsprincippet).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
29.04.16
2. behandling
02.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
02.06.16

Emneord: udvisning flygtninge udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?