B 33: Udvisningsreglerne (Forslag til folketingsbeslutning om udvisningsreglerne.)

B 33: Udvisningsregler

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 33

Fremsat af: Martin Henriksen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Marie Krarup (DF), Christian Langballe (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 20.12.2013

Forkastet dato: 06.05.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

B 33 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Lavet af: Christina Fjelstrup

Forslag til korrigering af udvisningsreglerne

Forslaget foreslår to ændringer. For det første; at der altid skal ske udvisning, hvis udvisningen ikke direkte går imod Danmarks internationale forpligtelser uden forudgående afvejning og for det andet, at udlændinge, der er omfattet af EUs regler, skal kunne udvises betinget.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at justere udvisningsreglerne i udlændingeloven, så

1) den gældende afvejningsbestemmelse, hvorefter der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser, ændres til, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og

2) reglerne om betinget udvisning også gælder for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for forslaget

Den 24. juni 2011 vedtog Folketinget med lovforslag nr. L 210, 2010-11, 1. samling (lov nr. 758 af 29. juni 2011) en stramning af udvisningsreglerne. For stramningen stemte Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Christian H. Hansen (UFG). Stramningen medførte, at udvisningsreglerne blev skærpet, så der altid skulle ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed ville være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Stramningen var en udmøntning af en politisk aftale af 19. maj 2011 mellem den daværende regering, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om skærpede udvisningsregler og kommunalt fokus på repatriering.

Denne stramning af udvisningsreglerne, som efter forslagsstillernes opfattelse var en nødvendig stramning, blev imidlertid fjernet af den nuværende regering og Enhedslisten med lovforslag nr. L 180 B, 2011-12, der blev vedtaget den 13. juni 2012 (lov nr. 569 af 18. juni 2012). Dette lovforslag indebar således, at den gældende afvejningsbestemmelse, hvorefter der altid skal ske udvisning, medmindre dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, blev ændret til, at der altid skal ske udvisning, medmindre dette vil være i strid med internationale forpligtelser.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at denne svækkelse og lempelse af udvisningsreglerne er til skade for Danmark. Den medfører, at det bliver sværere for de danske domstole at udvise kriminelle udlændinge, da en udvisning ikke længere med sikkerhed skal være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Herudover indeholdt lovforslag nr. L 180 B en yderligere lempelse af udvisningsreglerne, hvorefter reglerne om betinget udvisning i udlændingelovens § 24 b, stk. 1, ikke skal gælde for udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne. Det er forslagsstillernes opfattelse, at også udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, skal udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise de pågældende, fordi dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser. Forslagsstillerne finder ikke, at der er en legitim begrundelse for at undtage udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, fra at kunne modtage en betinget udvisningsdom.

Forslagsstillerne ønsker med dette forslag, at retstilstanden bliver, som den var før vedtagelsen af lovforslag nr. L 180 B, så det i højere grad sikres, at kriminelle udlændinge bliver udvist, herunder at udlændinge, der er omfattet af EU-reglerne, udvises betinget, hvis der ikke er grundlag for at udvise de pågældende, fordi dette med sikkerhed vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
20.12.13
1. behandling
18.02.14
2. behandling
06.05.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
20.12.13
Afstemning start
27.12.13
Afstemning slut
05.05.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: udvisning udlændingepolitik udlændingeloven

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

05.04.2016 L 169: Ophævelse af greencardordningen

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?