Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 73: Udvidelse af rockerloven (Forslag til folketingsbeslutning om udvidelse af rockerloven.)

B 73: Udvidelse af rockerloven

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 73

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Tom Behnke (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 12.03.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 73 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at genfremsætte lovforslag nr. L 226, folketingsåret 2002-03, om ændring af lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme, der indebærer, at politiets mulighed for at gribe ind over for kriminalitet og sikre tryghed hos borgerne forbedres.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med forslaget

Rockeres og indvandrerbanders adfærd og kriminalitetsmønster har, siden lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme (herefter benævnt rockerloven) trådte i kraft den 16. oktober 1996, ændret sig. Rockerloven blev indført på et tidspunkt, hvor de to ledende rockerbander Bandidos og Hells Angels bekrigede hinanden, hvilket var til fare for befolkningen. Derfor var et lovindgreb nødvendigt. Problemet er i dag et andet, og udfordringerne er blevet flere og anderledes. Banderne indtager huse, hvorfra de driver deres kriminelle virksomhed med narkohandel, omsætning af tyvekoster etc. til stor gene og utryghed for omgivelserne. Både kommuner, borgere og politi står magtesløse, når bander slår sig ned i lokalsamfundet og sælger narkotika, agerer voldeligt og skaber utryghed. Herudover er det forslagsstillernes opfattelse, at unge mennesker, som ellers ikke ville færdes i rockermiljøet, i højere grad fristes af miljøet og kommer ud i kriminalitet, når de møder det i lokalsamfundet. Som lovgivningen er skruet sammen i dag, har politiet ikke hjemmel til at skride ind over for aktiviteter, som er til stor gene og skaber utryghed i lokalsamfundet, og som foregår i nærheden af institutioner, skoler, boligområder og lignende steder.

Forslagsstillerne ønsker med dette forslag at sikre, at politiet får de nødvendige redskaber til at sætte aktivt ind over for rockeres og banders hærgen – redskaber, som politiet og kommunerne ikke har i dag.

Forslagets indhold

Forslaget indebærer en genfremsættelse af lovforslag nr. L 226 – folketingsåret 2002-03. Lovforslaget blev fremsat den 7. maj 2003 af den nuværende justitsminister Morten Bødskov (S), Sandy Brinck (S), Per Kaalund (S), Lissa Mathiasen (S) og Frode Sørensen (S).

Med lovforslag nr. L 226 indsættes en ny paragraf (§ 1 a) i rockerloven, der giver politiet hjemmel til at forbyde en person at opholde sig i en bestemt ejendom eller på en bestemt lokalitet, hvis:

– ejendommen eller lokaliteten tjener som opholdssted for en gruppe, som den pågældende person tilhører eller har tilknytning til,

– ejendommen eller lokaliteten er beliggende i eller nær boligområder eller nær skoler eller andre institutioner eller lokaliteter, der er beregnede til benyttelse af børn og unge eller dele af almenheden i øvrigt, og

– den pågældende persons tilstedeværelse i ejendommen eller på lokaliteten er åbenbart egnet til at indebære utryghed eller anden væsentlig ulempe for beboere eller andre, der ønsker at færdes i det pågældende område.

Af bemærkningerne til lovforslag nr. L 226 fremgår det bl.a., at »Det er fuldstændig uacceptabelt, at lokalsamfund skal fanges i utryghed og frygt og uden lovgivningsmæssige muligheder for at lukke de rockerborge, der er årsag til frygten og usikkerheden. Det er derfor nødvendigt at udvide lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme, så loven ikke kun finder anvendelse på situationer, hvor de omkringboende beboere er i fare på grund af potentielle angreb, men også på situationer, hvor rockergruppernes kriminalitet og øvrige adfærd skaber utryghed.«

Med afsæt i den nuværende lovgivning kan rockere og bandekriminelle frit samles og udøve deres kriminelle aktiviteter, og politiet kan kun gribe ind i det omfang, der skønnes at være risiko for et angreb, der vil være til fare for personer, der bor eller befinder sig i nærheden af ejendommen.

Med den nye bestemmelse udvides politiets mulighed for at nedlægge forbud mod ophold i bestemte lokaler.

Et eksempel på et sted, hvor ovennævnte er et problem, og hvor politiet er handlingslammet som følge af rockerlovens nuværende utilstrækkelighed, er Tinghuset på Christiania. Tinghuset benyttes bl.a. af personer med tilknytning til rockermiljøet, og politiet anholdt under en aktion mod hashhandlen på Christiania den 11. april 2011 en række personer, der sad bag en ståldør med kodelås i et kælderlokale under Tinghuset med godt 150.000 kr.1), politiet foretog den 11. april 2011, mod huset. Det er forslagsstillernes opfattelse, at politiet med dette forslag får bedre muligheder for at forhindre rockere og personer med tilknytning til rockermiljøet i at samle sig på steder som f.eks. Tinghuset. Hermed kan politiet fjerne de elementer, som skaber utryghed for omgivelserne omkring Tinghuset.

Flere steder i landet har politi, kommuner og beboere måttet droppe lukningsplaner og andre mere halvhjertede forsøg på at gøre noget ved problemerne for ikke at tabe ansigt, uanset at den utryghedsskabende adfærd i deres øjne måtte være tilstrækkeligt til en lukning af disse borge.

Erfaringer fra eksempelvis Kolding og Aabenraa (hvor bl.a. tyske rockere har forsøgt at etablere sig, efter at de tyske myndigheder i delstaten Slesvig-Holsten har strammet reglerne over for rockerne) viser, at kommunerne ikke har de nødvendige redskaber til at sikre deres lokalområde.2) Her har man forgæves med planloven i hånden forsøgt at lukke ejendomme, der husede rockerrelaterede aktiviteter, af hensyn til lokalsamfundet. Eksemplerne viser, at kommunerne har brug for lovgivningsmæssige redskaber, så de kan gardere sig mod, at rockere indtager bydele og skaber utryghed.

Nærværende forslag sigter således mod at komme borgerne i København, Esbjerg, Horsens, Randers, Rødovre, Vejle, Fredericia, Århus, Odense, Kolding, Aabenraa og Esbjerg, hvor rockerne bl.a. har slået sig ned, til undsætning. Der er tale om et omfangsrigt problem, som rammer hele Danmark, og som Folketinget er nødt til at gribe ind over for.

Alle steder har beboere, kommuner og politi måttet se til, mens tilholdssteder for bander er blevet etableret og har kunnet fortsætte med at være arnested for kriminalitet.

Forslagsstillerne mener, at Danmark skal være et trygt samfund, og at den nuværende regering tager alt for let på at sikre dette. Forslagsstillerne ønsker, at der gribes aktivt og konsekvent ind over for rockeres og indvandrerbanders tilstedeværelse i boligområder og områder med skoler og andre institutioner, da deres tilstedeværelse er med til at skabe utryghed, ufred og gene for de mennesker, der færdes i områderne. Med dette forslag får politiet et effektivt redskab i kampen mod rockerne og rockerkriminalitet til gavn for hele Danmark.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.03.13
1. behandling
21.05.13
2. behandling
03.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.03.13
Afstemning start
23.05.13
Afstemning slut
02.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?