B 97: Tildeling af stemmeret til borgere under værgemål (Forslag til folketingsbeslutning om tildeling af stemmeret til borgere under værgemål.)

B 97: Stemmeret til borgere under værgemål

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 97

Fremsat af: Holger K. Nielsen (SF), Pernille Vigsø Bagge (SF)

Fremsat dato: 04.04.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 97 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2014-15 at fremsætte et lovforslag om ændring af den kommunale valglov, lov om regionalvalg og Europa-Parlamentsvalgloven, således at borgere under værgemål kan få ret til at stemme til de kommende valg til kommunalbestyrelser, regionsråd og Europa-Parlamentet.

Bemærkninger til forslaget

SF mener, at det er uholdbart og udemokratisk, at man med afsæt i lov om værgemål og grundlovens § 29 fratager en lang række danske borgere muligheden for demokratisk indflydelse. Dette er f.eks. ikke tilfældet i en lang række andre lande, vi sammenligner os med. Allerede i 2012 påpegede Institut for Menneskerettigheder derfor også i sin rapport »Selvbestemmelse og værgemål i Danmark«, at Danmark er i fare for at komme i konflikt med handicapkonventionen, når vi fratager borgere under værgemål deres stemmeret (»Selvbestemmelse og værgemål i Danmark«, - København, Institut for Menneskerettigheder, 2012). Dette problem bliver ikke mindre nu, hvor Folketinget også tiltræder tillægsprotokollen. For ratifikation af protokollen giver nu enkeltpersoner og grupper af personer mulighed for at klage til FN’s komité for rettigheder for personer med handicap, hvis de finder, at deltagerstaten, i dette tilfælde Danmark, har krænket deres rettigheder i henhold til FN’s handicapkonvention.

Men derudover har Justitsministeriet for nylig erkendt, at der for så vidt intet juridisk er til hinder for, at man giver borgere under værgemål stemmeret til kommunal-, regions- og EU-valg. I et svar af 14. november 2013 fra Justitsministeriet til Økonomi- og Indenrigsministeriet skriver ministeriet: »Det er på den baggrund Justitsministeriets opfattelse, at grundloven ikke er til hinder for at give valgret til kommunale råd, regionsråd og Europa-Parlamentet til personer, der er under værgemål …«.

Derfor mener SF, at tiden er kommet, til at Folketinget får revideret den kommunale valglov, lov om regionalvalg og Europa-Parlamentsvalgloven. Samtidig bør man også sørge for, at borgere under værgemål som mindstemål får stemmeret til fremtidens folkeafstemninger.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.14
1. behandling
27.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.14
Afstemning start
11.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 2. juni 2014

Emneord: folketingsvalg stemmeret værgemål

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 130: Valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

25.02.2016 B 77: Valgret til personer, der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne, til folketingsvalg og folkeafstemninger

10.03.2015 L 158: Ændring af lov om valg til Folketinget

29.01.2014 L 124: Bemyndigelse til digitalisering af proceduren for indsamling af vælgererklæringer m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?