B 110: Styrket grænsekontrol (Forslag til folketingsbeslutning om styrket grænsekontrol.)

B 110: Styrket grænsekontrol

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 110

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Martin Henriksen (DF)

Fremsat dato: 11.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 110 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen med virkning fra den 1. januar 2015 at etablere permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol), jf. aftale indgået mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne af 11. maj 2011.

Bemærkninger til forslaget

Danmark har brug for en ordentlig grænsekontrol. Den 11. maj 2011 indgik den daværende VK-regering en aftale med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om permanent toldkontrol, der holdt sig inden for rammerne af Schengen-samarbejdet. Aftalen nåede ikke at blive udfoldet i fuldt omfang, før en ny regering bestående af Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti tiltrådte den 3. oktober 2011 og annullerede aftalen.

Forslagsstillerne er af den opfattelse, at Danmark skal have en ordentlig toldkontrol bistået af politi, hvorfor aftalen af 11. maj 2011 foreslås gennemført. Der henvises i bilag 1 til nævnte aftale. Og i øvrigt henvises der til den svenske toldkontrol, hvor der er væsentlig mere mandskab.

Tolderne skal forestå en klart forbedret »flydende« kontrol, som ser bilisterne an. Erfarne toldere kan hurtigt identificere problemer. De har den fornødne ekspertise og erfaring og ved, hvad de skal kigge efter.

Aftalen er stadig væk relevant. I indledningen til aftalen er beskrevet, at der de seneste år har været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark, og at det ikke mindst gælder berigelseskriminalitet begået af udenlandske indbrudsbander.

Tal fra 2013 bekræfter udviklingen og viser, at det står endnu værre til, end da aftalen blev indgået. Den 1. april 2013 havde Ekstra Bladet i artiklen »Østmafia invaderer Danmark« en statistik, der viste, at der sker flere og flere sigtelser hvert år. Tal fra Rigspolitiet viste i artiklen, at antallet af sigtelser mod østeuropæere var steget fra 2.613 i 2007 til 6.823 i 2012, dvs. en stigning på 161 pct. Sigtelserne var mod personer uden dansk personnummer, som kom fra de 12 østlande Rumænien, Litauen, Polen, Bulgarien, Rusland, Letland, Estland, Hviderusland, Slovakiet, Ukraine, Ungarn og Tjekkiet.

Retsudvalget spurgte nærmere ind til tallene med spørgsmålet, der fremgår af REU, alm. del – spørgsmål 778 fra 2012-13, og ifølge svaret, som fremgår af REU, alm. del – svar på spørgsmål 131 fra 2013-14, oplyser Rigspolitiet, at de tal, der nævnes i Ekstra Bladets artikel, stammer fra et særligt dataudtræk, hvor en række kvalitative kriterier og gerningskoder er blevet lagt til grund. Det har ikke været muligt for Rigspolitiet at genskabe dette særlige dataudtræk, hvorfor Rigspolitiet ikke kan opdatere de tal, der fremgår af artiklen. Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Rigspolitiet derfor i stedet foretaget nye dataudtræk, som baserer sig på de kriterier og gerningskoder, som Rigspolitiet normalt lægger til grund ved opgørelse af tal om kriminalitetsudviklingen. Rigspolitiets dataudtræk vedrører antal sigtelser for overtrædelse af straffeloven og særlove. Selv om de to udtræk viser forskellige tal, er der en entydig tendens til, at Danmark er omdrejningspunkt for en omfattende og kraftigt stigende kriminalitet begået af østeuropæere, hvorfor det vil være hensigtsmæssigt med en effektiv grænsekontrol. Se de nye tal herunder.

Sigtelser mod østeuropæere pr. år
2007
2008
2009
2010
2011
2012
4.323
5.984
6.453
6.778
7.490
10.032

Den styrkede grænsekontrol finansieres af de færre indsatte i fængslerne som følge af grænsekontrollen og af en reduktion i Danmarks ulandsbistand, som nedsættes til FN's målsætnng på 0,7 pct. af BNI.


Bilag 1

Aftale af 11. maj 2011 mellem VK-regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne

Permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)

Der har i de seneste år været en markant stigning i den grænseoverskridende kriminalitet i Danmark.

Det gælder ikke mindst berigelseskriminalitet begået af udenlandske bander, ind- og udsmugling af narkotika, våben, personer og større pengebeløb samt unddragelse af dansk skat ved brug af udenlandsk arbejdskraft.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om, at der skal bremses op for denne udvikling, og at det skal ske ved en kraftig oprustning og en permanent og synlig kontrol ved de danske grænseovergange.

Det skal bl.a. sikres ved betydelige investeringer i nye kontrolanlæg, markant flere toldere, omfattende videoovervågning af biler, der krydser de danske grænser, samt hurtig bistand fra politiet, hvis toldere opdager kriminalitet.

Den styrkede kontrol skal finde sted ved alle Danmarks grænseovergange. Det betyder permanent tilstedeværelse ved den landfaste dansk-tyske grænse, Øresundsforbindelsen, danske færge- og lufthavne samt de danske farvande, jf. nedenfor.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at afsætte en ramme på op til 150 mio. kr. til investeringer i nye synlige kontrolanlæg og nyt it-udstyr mv. samt en ramme på op til 35 mio. kr. i 2011 stigende til op til 119 mio. kr. i 2015 til flere toldere og en styrket politiindsats mv. Der forventes samtidig afledte indtægter som følge af den styrkede indsats.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne vil løbende følge op på implementeringen af den styrkede kontrolindsats med særlig fokus på fremdriften i og effekten af de enkelte initiativer.

Den styrkede indsats vil bidrage væsentligt til at afsløre og dæmme op for ulovligheder ved de danske grænser, jf. boks 1 nedenfor.

­­­­­­­­­­­­­________________________________________________________________________________

Boks 1

Gevinster ved permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol)

Konkret forventes en styrket indsats ved de danske grænser at have gevinster på følgende områder:

Indsmugling af narkotika, dopingmidler mv.

Indsmugling af våben, sprængstoffer mv.

Indsmugling af punktafgiftspligtige varer til salg i danske butikker, restaurationer mv.

Indsmugling af punktafgiftspligtige varer til privat brug i større mængder end tilladt

Anden indsmugling af varer mv. til salg eller brug i Danmark fx fødevarer, sprøjtemidler, planter, dyr mv.

Ind- og udsmugling af penge

Socialt bedrageri

Ulovlig anvendelse af udenlandsk indregistrerede biler i Danmark

Ulovlig anvendelse af biler på gule plader og firmabiler

Menneskesmugling

Vignetkontrol af lastbiler

Forsøg på at undgå at betale busmoms ved kørsel i Danmark med udenlandske busser

Udenlandske virksomheder og arbejdstagere, der ikke er korrekt registreret i forhold til myndighederne

______________________________________________________________________________

Det skal undersøges, om der er internationale erfaringer – herunder norske – med toldkontrol, der kan forbedre kontrollen i Danmark.

Styrket grænsekontrol ved den landfaste dansk-tyske grænse

Kontrollen ved den landfaste dansk-tyske grænse styrkes ved at etablere nye synlige kontrolanlæg ved motorvejen (Frøslev) og ved de mellemstore landeveje (Padborg, Kruså og Sæd), jf. vedlagte illustrationer.

Kontrolanlæggene bemandes med toldere, der har adgang til nyt it-udstyr, der kan scanne personer og køretøjer ved indrejse fra Tyskland til Danmark. Det gør det muligt at opdage fx smugling af narkotika, våben og personer over den dansk-tyske grænse.

Samtidig intensiveres kontrollen ved de mindre grænseovergange (fx Vilmkjær, Sofiedal og Bøgehus). Det sikres gennem mobile kontrolteams, der foretager en synlig og målrettet toldkontrol mv. af de rejsende.

Kontrollen styrkes også i tog, der krydser den landfaste dansk-tyske grænse, herunder internationale tog til Danmark. Kontrollen vil fokusere på bl.a. smugling af narkotika, våben og penge. Det sikres gennem mobile kontrolteams.

Parallelt med den intensiverede toldkontrol styrkes også politiets indsats. Således vil toldere, der opdager grænseoverskridende kriminalitet, hurtigt og effektivt kunne få assistance fra politiet. Politiets indsats skal ses i sammenhæng med en generel styrkelse af politiets indsats i forhold til organiserede tyvebander og hælernetværk, som politiet kan forfølge og stoppe ved både indrejse til og udrejse fra Danmark.

Ved motorvejen etableres også videoovervågning, der gør det muligt for politiet at spore køretøjer, der fx er meldt stjålet eller på anden vis er relateret til indsmugling af narkotika, våben og personer. Endvidere etableres mobil videoovervågning ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange med henblik på en fremadrettet indsats for at dæmme op for ulovlig grænsetrafik på strategisk udvalgte steder.

Den intensiverede og permanente toldkontrol vil betyde, at tolderne ved den dansk-tyske grænse målrettet kan undersøge mistænkelige personer, der rejser til og fra Danmark.

Den samlede indsats ved den landfaste dansk-tyske grænse er uddybet i boks 2 nedenfor.

________________________________________________________________________________

Boks 2

Styrket grænsekontrol ved den landfaste dansk-tyske grænse

Nyt kontrolanlæg ved motorvejen (Frøslev), hvor hastigheden på den indgående trafik fra Tyskland til Danmark sænkes, og hvor trafikken fordeles på 6 vejbaner med tilhørende kontrolposter. I tilknytning hertil opføres et nyt kontrolareal samt en ny toldbygning, der muliggør døgnbemanding af kontrolanlægget.

Nye kontrolanlæg ved de mellemstore landeveje (Padborg, Kruså og Sæd), hvor hastigheden på den indgående trafik fra Tyskland til Danmark sænkes. I tilknytning hertil opføres kontrolarealer og -poster, der muliggør en synlig tilstedeværelse og fokuseret kontrol ved kontrolanlæggene.

Nyt scanningsudstyr til toldere, herunder nye røntgenscannere samt øvrigt udstyr til brug for scanning af personer og køretøjer, der rejser fra Tyskland til Danmark.

Nyt videoovervågningssystem ved motorvejen (Frøslev), der via opslag i politiets database muliggør sporing af køretøjer, der er meldt stjålet eller i øvrigt kan relateres til kriminalitet.

Nyt mobilt videoovervågningsudstyr ved de mellemstore landeveje og de mindre grænseovergange mellem Danmark og Tyskland med henblik på en fremadrettet indsats for at dæmme op for ulovlig grænsetrafik på strategisk udvalgte steder.

Mobile kontrolteams, der sikrer en styrket toldkontrol ved de mindre grænseovergange (fx Vilmkjær, Sofiedal og Bøgehus) og af togtrafikken fra Tyskland til Danmark.

Styrket politiindsats til at understøtte den øgede toldkontrol.

________________________________________________________________________________

Styrket grænsekontrol ved Øresundsforbindelsen

Kontrollen ved Øresundsforbindelsen styrkes gennem en intensiveret indsats af den danske toldkontrol på den svenske side af Øresundsforbindelsen (Lernacken), herunder et styrket samarbejdet med de svenske toldmyndigheder. En sådan indsats vil skulle aftales med de svenske myndigheder.

De danske toldere vil få adgang til nyt it-udstyr, der kan scanne personer og biler ved indrejse fra Sverige til Danmark. Det gør det muligt at opdage fx smugling af narkotika, våben og personer over grænsen.

Kontrollen styrkes også i Øresundstogene. Kontrollen vil fokusere på bl.a. smugling af narkotika, våben og penge. Det sikres gennem mobile kontrolteams.

Parallelt med den intensiverede toldkontrol styrkes politiets indsats også. Således vil toldere, der opdager grænseoverskridende kriminalitet, hurtigt og effektivt kunne få assistance fra politiet. Den samlede indsats ved Øresundsforbindelsen er uddybet i boks 3 nedenfor.

________________________________________________________________________________

Boks 3

Styrket grænsekontrol ved Øresundsforbindelsen

Styrket dansk toldkontrol af den indgående trafik via Øresundsbroen gennem en intensiveret indsats af den danske kontrol på den svenske side af Øresundsforbindelsen (Lernacken), herunder et styrket samarbejde med de svenske toldmyndigheder.

Nyt scanningsudstyr til tolderne, herunder nye røntgenscannere samt øvrigt udstyr til brug for scanning af personer og køretøjer, der rejser til Danmark via Øresundsforbindelsen.

Styrket politiindsats til at understøtte den øgede toldkontrol.

________________________________________________________________________________

Styrket grænsekontrol ved danske færge- og lufthavne samt dansk farvand

Kontrollen ved de danske færgehavne styrkes ved at genetablere synlige kontrolbygninger ved havnene i Rødby, Gedser og Helsingør. Kontrolbygningerne bemandes med kontrolteams, der bakkes op af politiet, hvis tolderne opdager grænseoverskridende kriminalitet.

Herudover intensiveres kontrollen på færgehavnen i Rønne med henblik på en styrket kontrol af færgeruterne fra Rønne til henholdsvis Ystad i Sverige og Sassnitz i Tyskland.

SKAT har gode erfaringer med anvendelse af en mobil scanner, som kan scanne containere, som føres over grænsen, for bl.a. narkotika. I efteråret 2011 anskaffes yderligere en scanner som supplement til den eksisterende. Med erhvervelsen af den ekstra containerscanner stationeres fast en containerscanner i Århus Havn, hvorved scanningskapaciteten på havnen øges betydeligt.

Parallelt hermed intensiveres den stærke og fokuserede kontrol af udlandstrafikken i de danske lufthavne bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem SKAT, udenlandske toldmyndigheder og politiet.

Den systematiske og målrettede toldkontrol af skibe i danske farvande styrkes også med stor bistand fra Søværnet og Marinehjemmeværnet, herunder bl.a. »her og nu assistance« og patruljesejlads.

Den samlede indsats ved danske færge- og lufthavne samt i dansk farvand er uddybet i boks 4 nedenfor.

________________________________________________________________________________

Boks 4

Styrket grænsekontrol ved de danske færge- og lufthavne samt dansk farvand

Genetablering af kontrolbygningerne ved havnene i Rødby, Gedser og Helsingør, der muliggør en fokuseret tilstedeværelse og kontrol.

Mobile kontrolteams, der sikrer en styrket toldkontrol af de øvrige danske færgehavne.

Styrket politiindsats til at understøtte den øgede toldkontrol.

Styrket kontrol af udlandstrafikken i de danske lufthavne, bl.a. gennem et tæt samarbejde mellem SKAT, udenlandske toldmyndigheder og politiet.

Styrket kontrol af skibe i de danske farvande bl.a. med bistand fra Søværnet og Marinehjemmeværnet.

________________________________________________________________________________

Ændring af Schengen-reglerne

Den ovenfor beskrevne indsats i forhold til at styrke grænsekontrollen i Danmark vil kunne gennemføres inden for rammerne af det nuværende Schengen-samarbejde.

Medlemsstaterne har i dag mulighed for undtagelsesvist at genindføre grænsekontrollen ved de indre grænser i en begrænset periode, såfremt der foreligger en alvorlig trussel mod den offentlige orden eller den indre sikkerhed.

Som følge af situationen i Nordafrika og ulovlig indvandring til EU har Frankrig og Italien foreslået, at de gældende Schengen-regler vedrørende indførelse af midlertidig grænsekontrol ændres til også at omfatte tilfælde, hvor gennemførelse af grænsekontrollen på de ydre grænser til EU er særdeles vanskelig.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne deler den bekymring, som er rejst af Frankrig og Italien. Regeringen vil derfor arbejde for en ændring af Schengen-regelsættet, således at der fremover også kan genindføres midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser ved en massiv tilstrømning af migranter til medlemslandene, og hvis et Schengen-land ikke overholder sine forpligtelser til at udføre kontrol ved EU’s ydre grænser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.04.14
1. behandling
20.05.14
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.04.14
Afstemning start
18.04.14
Afstemning slut
09.10.14

Emneord: grænsekontrol grænser

Relaterede forslag:

18.03.2016 B 98: Afvisning af asylansøgere ved grænsen

17.12.2014 L 95: Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne samt skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde

20.12.2013 B 34: Iværksættelse af en systematisk indsats mod grænsehindringer inden for rigsfællesskabets grænser

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?