B 65: Skattemæssig ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder med andre familieejede virksomheder (Forslag til folketingsbeslutning om skattemæssig ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder med andre familieejede virksomheder.)

B 65: Ligestilling af familieejede ejendomsvirksomheder

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 65

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Ole Birk Olesen (LA)

Fremsat dato: 19.03.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 65 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingssamling at fremsætte de nødvendige lovforslag, der muliggør, at familieejede ejendomsvirksomheder på samme måde som andre private, familieejede erhvervsvirksomheder kan benytte skattemæssig succession i forbindelse med generationsskifte.

Bemærkninger til forslaget

Som udgangspunkt kan familieejede virksomheder med skattemæssig succession overdrages til næste generation. Det skyldes grundlæggende, at det skal være muligt at holde de familieejede virksomheder inden for familierne og sikre den fortsatte drift.

Betingelsen for succession er, at passiv kapitalanbringelse højst udgør 50 pct. af den samlede kapitalanbringelse. Passiv kapitalanbringelse kan f.eks. være obligati?onsbeholdning, guld og kontanter – men også ejendomme. Dermed vil en familieejet ejendomsvirksomhed som udgangspunkt ikke kunne anvende successionsreglerne, da hovedaktiviteten i firmaet pr. definition bliver betragtet som »passiv« efter den såkaldte pengetanksregel. Dette er en urimelig forskelsbehandling af familieejede ejendomsvirksomheder. Det er specielt små og mellemstore familieejede ejendomsvirksomheder, der rammes af reglerne, da deres muligheder for at anvende succession er udelukket. Men familieejede ejendomsvirksomheder har som alle andre erhvervsvirksomheder kunder, leverandører og medarbejdere og skaber vækst og beskæftigelse. Også for disse virksomheder – som for samfundsøkonomien i det hele taget – kan det være særdeles uhensigtsmæssigt, at de splittes op som følge af generationsskifte.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at også ejendomsvirksomheder spiller en vigtig rolle for såvel landets borgere som landets øvrige erhvervsvirksomheder, idet de udvikler, vedligeholder og administrerer ejendomme, så de kan fastholde og tiltrække kunder i ejendommene og dermed skabe maksimal brugertilfredshed.

Det er desuden forslagsstillernes opfattelse, at de eksister?ende regler i særlig grad rammer de små og mellemstore ejendomsselskaber, at reglerne forøger risikoen for tab af mangfoldighed på ejendomsmarkedet, og at reglerne på lang sigt fører til tab af dansk ejerskab af og kontrol med boligmassen og ejendomsmarkedet i det hele taget.

Samlet set er det således forslagsstillernes opfattelse, at de familieejede ejendomsvirksomheder i forhold til andre familieejede erhvervsvirksomheder er udsat for en forskelsbehandling, der hverken er rimelig eller samfundsøkonomisk velbegrundet. For at imødegå en eventuel risiko for omgåelse af reglerne om boafgift, som skattemæssig succession kan medføre, foreslås det samtidig, at den familieejede erhvervsvirksomhed skal have bestået i en sammenhængende periode på mindst 3 år forud for overdragelsen.

I forbindelse med tidligere forespørgsler, herunder SAU alm. del (2011-12) – spørgsmål 933, har det ikke været muligt for regeringen at tilvejebringe et estimat over eventuelt provenutab for staten. Henset til at skattebetalingen med dette forslag ikke elimineres, men alene udskydes, er det under alle omstændigheder forslagsstillernes vurdering, at det umiddelbare provenutab er af et så beskedent omfang, at det et godt stykke hen ad vejen opvejes af forslagets positive afledte effekter, og at det resterende beskedne provenutab kan finansieres ved de udisponerede midler og generelle reserver på finansloven.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.03.14
1. behandling
20.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.03.14
Afstemning start
26.03.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 3. juni 2014

Emneord: ejendomsvirksomheder generationsskifte

Relaterede forslag:

08.04.2015 B 160: At gøre generationsskifte i familievirksomheder lettere

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?