B 77: Skærpet strafniveau ved gruppevold (Forslag til folketingsbeslutning om skærpet strafniveau ved gruppevold.)

B 77: Skærpet straf for gruppevold

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 77

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA), Tom Behnke (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 28.03.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 77 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag inden udgangen af 2014, som skærper straffen for voldelig kriminalitet udført i forening (gruppevold), således at strafferammen for voldelig kriminalitet, herunder voldelig sædelighedskriminalitet, kan stige med indtil det halve, når overtrædelsen er udført af flere i forening. Samtidig skal det fremgå af bemærkningerne til lovforslaget, at det er lovgivers hensigt, at skærpelsen skal medføre, at der som overvejende hovedregel sker en betydelig forhøjelse af straffene i disse sager i forhold til det hidtidige strafniveau.

Bemærkninger til forslaget

I de senere år har der desværre kunnet konstateres en betydelig stigning i andelen af overfald og andre voldelige angreb, der begås i forening (gruppevold). Ifølge den nyeste offerundersøgelse fra Justitsministeriet fra oktober 2013 var 32 pct. af alle voldstilfælde i 2005 begået af mere end en gerningsmand. Det tal steg i 2012 til 44 pct. (»udsathed for vold og andre former for kriminalitet«, oktober 2013, Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet).

Der er blandt sådanne tilfælde af gruppevold eksempler på, at formålet har været brutal afstraffelse, hvor flere personer møder op og går løs på en person, de har til sinds at hævne sig på eller skade på grund af forudgående forhold, som involverer vedkommende.

Der er også grimme eksempler på tilfældig afstumpet gruppevold, hvor en gruppe overfalder personer på gaden helt umotiveret. Et af de senere eksempler på den tilfældige, rå gruppevold skete i sommeren 2013 i metroen i København, hvor en sagesløs student blev overfaldet af fire personer, der tilsyneladende var på en slags voldstogt i København (for flere triste eksempler se bl.a. Den Korte Avis’ artikel »Tilfældig og brutal vold begået af en gruppe er eksploderet« fra den 3. juni 2013).

Forslagsstillerne mener ikke, at det danske samfund bør finde sig i en sådan stigende tendens til vold begået i forening, og det bør fra politisk hold derfor klart signaleres, at gruppevold straffes særdeles hårdt.

I straffelovens § 81, nr. 2, hedder det, at det ved straffens fastsættelse i almindelighed skal indgå som skærpende omstændighed, at gerningen er udført af flere i forening. Som Den Danske Dommerforenings formand påpegede overfor Ritzau den 2. juni 2013, fremgår det ikke af paragraffen, hvor meget det skal koste ekstra, at vold er begået i forening. Men Den Danske Dommerforenings formand gør det i udtalelsen klart, at det allerede er sådan efter hans vurdering, at der i praksis dømmes i skærpende retning (Ritzaus Bureau den 2. juni 2013 – Artikel-id: e3d1a7a9).

Af justitsministerens svar på REU alm. del – spørgsmål 24 fremgår det, at Rigsadvokaten ikke er i besiddelse af egentligt statistisk materiale over voldsdomme, hvor det forhold, at forbrydelsen er begået i forening, har betydet en skærpelse af strafniveauet. Det anføres desuden i svaret, at fastsættelsen af straffen i voldssager sker efter en konkret vurdering af sagens samlede omstændigheder, og at der i hver enkelt voldssag ofte foreligger flere skærpende og/eller formildende omstændigheder, hvorfor det er vanskeligt at udlede, hvor meget ekstra straf det forhold, at volden blev begået i forening, særskilt har medført. Baseret på Rigsadvokatens generelle kendskab til retspraksis på området er det dog vurderingen i svaret, at det ved straffens fastsættelse som udgangspunkt indgår som en skærpende omstændighed, når vold er begået af flere i forening.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at de muligheder, der som nævnt allerede findes i dag, for at forhøje straffen, når volden er begået i forening, bør suppleres med langt mere konkrete bestemmelser, der ikke efterlader tvivl om, at vold begået af flere i forening som udgangspunkt straffes hårdt og betydelig hårdere end tilsvarende voldshandlinger begået af en enkelt gerningsmand.

Forslagsstillerne mener, at regeringen bør fremsætte et lovforslag, hvoraf det fremgår, at den straf, der er foreskrevet i straffelovens bestemmelser om kriminalitet begået under anvendelse af vold, herunder sædelighedskriminalitet, kan stige med indtil det halve, når overtrædelsen er udført af flere i forening. Samtidig bør det fremgå af bemærkningerne til lovforslaget, at det er lovgivers hensigt, at skærpelsen skal medføre en betydelig forhøjelse af straffene i forhold til det hidtidige strafniveau i tilsvarende sager.

Det er således forslagsstillernes formål med forslaget at sikre, at der fremover i voldssager, hvor volden er udført af flere i forening, som overvejende hovedregel sker en betydelig forhøjelse af straffene i forhold til det hidtidige strafniveau i tilsvarende sager, så der ikke hersker tvivl for ofre eller gerningsmænd om, at vold begået i forening straffes hårdere.

Forslaget vil kunne finansieres med de midler, der bliver frigjort ved at overføre flere udlændinge til afsoning i hjemlandet som foreslået i beslutningsforslag nr. B 11, folketingsåret 2013-14, om indgåelse af aftaler, der skal bidrage til effektiv udmøntning af afsoning i hjemlandet og til tættere samarbejde om efterforskning og kriminalitetsforebyggelse.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.14
1. behandling
02.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.14
Afstemning start
04.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 27. maj 2014

Emneord: gruppevold straffeloven

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 98: Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage

09.12.2015 L 80: Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat

07.04.2015 B 152: Modernisering af straffelovens kapitel 12 og 13

11.03.2015 B 91: Skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v

17.12.2014 L 99: Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.

1. Mar 2022 14:58

Desværre giver begrebet “Vold i forening”, dommeren mulighed for at straffe kollektivt. Det vil sige at en passiv (uskyldig) person B bliver straffet ligeså hårdt som den voldelige (skyldige) person A. Jeg mener ikke det er et retssamfund værdigt. Straffes den som straffes bør.

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?