B 91: Skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v (Forslag til folketingsbeslutning om skærpet straf for tyveri ved samtidig forstyrrelse af driften af almindelige samfærdselsmidler m.v.)

B 91: Forstyrrelse af samfærdsel

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 91

Fremsat af: Mai Mercado (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 11.03.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 91 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Kabeltyveri er et massivt problem for danske togpassagerer. Alene i 2014 forårsagede 173 kabeltyverier forsinkelser for hele 1.674 S-tog, og med 350.000 daglige passagerer i S-togene er det noget, der generer utrolig mange danskere, der blot passer deres arbejde og deres hverdag. Der henvises til »Kabeltyveri« i Weekendavisen, den 30. januar 2015.

Kabeltyveri straffes efter straffelovens § 276, som omhandler simpelt tyveri. Såfremt der er tale om kabeltyveri, som ud over at være et tyveri ligeledes skaber »omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler«, kan der tillige rejses sigtelse efter straffelovens § 193, stk. 1, hvor strafferammen er op til 6 år. Dette er kun sjældent anvendt, og tidligere domme for kabeltyveri lyder eksempelvis på 4 og 5 måneders ubetinget fængsel. Der henvises til »To rumænere dømt for kabeltyveri og forstyrrelse af S-tog?sdriften«, Køge Lokalavis, den 18. november 2013.

Forslagsstillerne vil med nærværende beslutningsforslag sikre, at kabeltyveri ikke straffes som simpelt tyveri, da straffen på ingen måde kan sammenlignes med de konsekvenser, som togpendlere står over for, når de igen ikke kan komme med toget. Det skal ligeledes sikres, at kabeltyvene, såfremt de er udenlandske statsborgere, idømmes udvisning og altid afsoner straffen i hjemlandet. Dette sikres ifølge EU-retten bl.a. ved, at straffen udmåles til mindst 6 måneders ubetinget fængsel. Tyverier af kobberkabler fra jernbaneinfrastrukturen er ikke kun et dansk, men også et internationalt problem. Tyverier af kobberkabler fra jernbaneinfrastrukturen er et generelt problem i EU og i resten af verden. Flere af vores europæiske naboer benytter sig af overvågning på udvalgte jernbanestrækninger eller områder. Ofte er overvågning et supplement til et større tiltag. Der henvises til »Kobbertyve hærger Europa«, Berlingske, den 29. januar 2015.

Forslagsstillerne foreslår, at straffelovens § 193 f.eks. kan komme til at se således ud, idet der tilføjes et nyt stk. 3:

§ 193. Den, der på retsstridig måde fremkalder omfattende forstyrrelse i driften af almindelige samfærdselsmidler, offentlig postbesørgelse, telegraf- eller telefonanlæg, radio- eller fjernsynsanlæg, informationssystemer eller anlæg, der tjener til almindelig forsyning med vand, gas, elektrisk strøm eller varme, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år.

Stk. 2. Begås forbrydelsen groft uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Stk. 3. Den, der uden samtykke og for egen uberettiget vindings skyld borttager rørlige ting, der tjener til driften af almindelige samfærdselsmidler, straffes med fængsel indtil 6 år. Straffen kan forhøjes med indtil det halve, såfremt forbrydelsen har bred, almenskadelig karakter.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
11.03.15
1. behandling
17.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
11.03.15
Afstemning start
18.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015

Emneord: straffeloven kabeltyveri

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 98: Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage

09.12.2015 L 80: Kriminalisering af uretmæssig besiddelse af mobiltelefon og lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat

07.04.2015 B 152: Modernisering af straffelovens kapitel 12 og 13

17.12.2014 L 99: Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.

08.10.2014 B 5: Ændring af regler om straffeattester

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?