B 70: Skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området (Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af bødestraffen for ulovlig import og salg af punktafgiftspligtigt slik og øget kontrol på området.)

B 70: Import af punktafgiftspligtigt slik

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 70

Fremsat af: Dennis Flydtkjær (DF), Karina Adsbøl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF), Søren Espersen (DF), Peter Skaarup (DF), Hans Kristian Skibby (DF)

Fremsat dato: 06.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 70 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at fremsætte lovforslag om skærpelse af bødestraffen for ulovlig handel med punktafgiftspligtigt slik og om forøgelse af antallet af kontrolbesøg i virksomheder m.v., der handler med punktafgiftspligtige varer.

Bemærkninger til forslaget

De seneste år er det blevet afdækket, hvordan der i flere brancher foregår en ulovlig handel med punktafgiftspligtige varer. Det drejer sig primært om kiosk- og grønthandlermiljøet og transportbranchen, men det foregår også på arbejdspladser og ved de såkaldte garagesalg. I nogle tilfælde fungerer bagmænd som »grossister« og leverer til mange aftagere.

I forbindelse med finanslovsaftalen for 2012 fik SKAT tildelt ekstra ressourcer til bl.a. bekæmpelse af illegal handel med punktafgiftspligtige varer forankret i det landsdækkende indsatsprojekt »Illegal import af punktafgiftspligtige varer«. Projektet blev videreført i 2013 og 2014, og SKATs øgede indsats har primært været koncentreret omkring grænsen og de grænsenære områder. Derudover har SKAT fortsat en øget kontrolindsats rettet mod engrosleddet. SKAT har også bland selv-slik, som prioriteret indsats i 2015, hvilket der i høj grad også er brug for.

Indsatsen viser, at der visse steder foregår en organiseret illegal handel med punktafgiftspligtige varer.

Baggrunden for beslutningsforslaget er specifikt kontrollen med ulovligt punktafgiftspligtigt slik, idet næsten halvdelen af de kontrollerede butikker i Storkøbenhavn havde »glemt« at betale afgift på slikket, jf. oplysninger fra SKAT i september 2014.

Forhøjelse af bøderne for overtrædelse af punktafgiftslovgivningen – skærpelse af bødepraksis

Det foreslås, at bøderne for ulovlig handel med punktafgiftspligtige varer fordobles i forhold til det nuværende niveau.

Når der ved kontrollen bliver fundet illegale varer, er det muligt at give en bøde på 5.000 kr. for hver af de fem varegrupper inden for den såkaldte colalovgivning (chokolade og sukkervarer, øl og vin, mineralvand, emballage og tobak), jf. skatteministerens svar på (folketingsåret 2012-13) spørgsmål S 1558. Det er efter forslagsstillernes opfattelse en minimal bøde, når den sammenholdes med dels den fortjeneste, der kan opnås ved ulovlig import og salg af slik, dels opdagelsesrisikoen som følge af de få kontroller af branchen.

Bødestørrelserne er resultatet af en række VKO-initiativer fra 00’ernes Fairplay-pakker og er ikke blevet reguleret siden 2006. Mens bødestørrelserne er holdt på det samme niveau, er punktafgifterne til gengæld steget betydeligt over de seneste år. Afgiften på slik og chokolade m.v. er i perioden steget fra kr. 14,20 til aktuelt kr. 25,97. Incitamentet til at snyde med punktafgifterne er med andre ord steget betydeligt, mens bødestørrelserne er fastholdt.

Forslagsstillerne finder det derfor relevant at skærpe bødestraffen for overtrædelse af reglerne om ulovlig import og salg af slik og foreslår som nævnt, at bødestørrelserne fordobles i forhold til det nuværende niveau.

Antallet af kontrolbesøg i branchen øges

Der går typisk relativt lang tid, fra en virksomhedsejer får en bøde for overtrædelse af lovgivningen om punktafgiftspligtige varer, til SKAT gennemfører et opfølgende kontrolbesøg i virksomheden. I visse tilfælde kan der gå op til et år. Dermed er bøden på 5.000 kr. meget lav for de pågældende kiosker og andre virksomheder, da man kan fortsætte længe, før der er risiko for et nyt kontrolbesøg. Den opfølgende kontrol kan ikke »bare lige« gennemføres kort tid efter det første kontrolbesøg, da virksomhedsejeren ikke kan straffes for den samme forseelse to gange, og da de illegale varer fra første omgang skal være solgt, før SKAT kan pålægge virksomheden en ny bøde.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det opfølgende besøg bør gennemføres væsentlig hurtigere end et år efter. Det bør i hvert fald kunne ske hurtigere uden risiko for retssikkerheden.

En mulighed kan være at lade sig inspirere af fødevarekontrollen. Hvis en butik ikke får den gladeste smiley i forbindelse med et kontrolbesøg, kommer der et opfølgende besøg. Det kommer som udgangspunkt inden 2 måneder og brugerbetales af den pågældende butik. Satsen på fødevareo?mrådet er p.t. et grundgebyr på 340 kr. samt 508 kr. pr. påbegyndt kvarter. Det understreger, at hvis man har fået en bøde for overtrædelse af reglerne, kommer den næste kontrol noget hyppigere end ellers. Forslagsstillerne finder det oplagt med brugerbetalt opfølgende kontrolbesøg efter konstateret snyd med punktafgifter. Dermed kan en øget kontrolindsats finansieres uden yderligere omkostninger for SKAT.

Der kan hentes inspiration i Fødevarestyrelsens Kontrolfrekvensvejledning, hvorefter der som udgangspunkt gennemføres »et opfølgende kontrolbesøg efter anmærkninger ved kontrollen i et kontrolobjekt. Anmærkninger omfatter indskærpelser, påbud, forbud, bøder og politianmeldelser. Den opfølgende kontrol gennemføres inden for rimelig tid efter, at anmærkningen er givet, eller en eventuel frist er udløbet og i rimelig tid inden den næste ordinære kontrol. Der skal tages hensyn til bl.a. overtrædelsens karakter og kontrolobjektets kontrolfrekvens. Som udgangspunkt skal der følges op på anmærkningen senest to måneder efter den kontrol, der gav anledning til anmærkningen. Der kan dog være forhold i en sag, der medfører, at kontrollen først meningsfyldt kan gennemføres senere, fx frister eller andre praktiske foranstaltninger.« (Kontrolfrekvensvejledning 2014, side 8).

Det foreslås derfor ligeledes, at frekvensen for kontrolbesøg i den enkelte virksomhed, kiosk m.v. øges, når der først er konstateret overtrædelse af reglerne om salg af punktafgiftspligtige varer, for at kontrollere, om virksomheden retter sig efter pålægget.

Det er vigtigt at udvise konsekvens over for de virksomheder, der ikke selv vil rette ind efter lovgivningen, og som gentagne gange snyder med punktafgifterne. Det er også vigtigt, at skattemyndighederne udviser konsekvens af hensyn til den præventive effekt i brancherne generelt.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.15
1. behandling
21.04.15
2. behandling
04.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.15
Afstemning start
13.02.15
Afstemning slut
04.06.15

Emneord: slik punktafgifter

Relaterede forslag:

14.11.2014 B 30: En pulje til sanering i punktafgifter

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?