B 112: Reform af folkekirkens økonomi (Forslag til folketingsbeslutning om reform af folkekirkens økonomi.)

B 112: Folkekirkens økonomi

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 112

Fremsat af: Mette Bock (LA), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Anders Samuelsen (LA)

Fremsat dato: 31.03.2016

Vedtaget dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Kirkeministeriet

Udvalg: Kirkeudvalget (KIU)

B 112 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremlægge beregninger, der kan danne grundlag for forslag, der kan sikre, at den del af folkekirkens økonomi, der relaterer sig til forkyndelse, adskilles fra statens økonomi, således at f.eks. præstelønninger finansieres fuldt ud af kirkeskatten eller af andre af folkekirkens egne indtægter og ikke af generelt opkrævede skatter og afgifter. Samtidig pålægger Folketinget regeringen at beregne størrelsen af et kommende ikkeøremærket bloktilskud, der udligner folkekirkens administrative opgaver på det nuværende niveau og sikrer bevarelsen af den fælles kulturarv i form af f.eks. middelalderkirker og andre væsentlige historiske kirkelige objekter.

Bemærkninger til forslaget

Det følger af grundlovens § 4, at »Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten«. Dette beslutningsforslag lægger ikke op til et opgør med grundlovens bestemmelse. I stedet adresseres det faktum, at borgere, der ikke definerer sig selv som kristne eller er medlemmer af folkekirken, oplever det som urimeligt og ude af trit med grundlovens § 68, der bestemmer, at »Ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen«, at de skal deltage i finansieringen af kristen forkyndelse, selv om de har valgt kirkeskatten fra. Det gør de i dag, bl.a fordi ca. 40 pct. af folkekirkepræsternes løn og hele deres pension samt fuld løn og pension til biskopperne finansieres af generelt opkrævede skatter og afgifter.

I 2006 var 83,0 pct. af befolkningen medlem af folkekirken, mens tallet i 2016 er 79,6 pct., jf. tal fra Danmarks Statistik i Informations artikel »Analyse: Ud med Gud! Nej, ikke af grundloven« fra den 3. marts 2016. Antallet af døbte er faldet til 64 pct. af en fødselsårgang, og Folkekirken oplever derfor en sivning af medlemmer på mere end 1/2 pct. om året.

DR offentliggjorde den 29. februar 2016 en meningsmåling fra Epinion, der viste, at af 1.095 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år svarede 55 pct., at de er helt enige i eller enige i, at kirke og stat skal adskilles. Kun 16 pct. var uenige eller helt uenige, jf. DR’s artikel »Ny måling: Flertal vil adskille stat og kirke« fra den 29. februar 2016.

Undersøgelsen er bemærkelsesværdig, idet den konkluderer, at modstanden mod sammenblanding af kirke og stat går på tværs af alder og politisk tilhørsforhold. Det konkluderes således, at »61 procent af de 18 til 34-årige er helt enige eller enige i, at kirken skal adskilles fra staten, mens det gælder 56 procent af dem, der er over 56 år«, og at »49 procent af de borgerlige vælgere mener, at stat og kirke skal adskilles, mens det gælder 63 procent af venstrefløjens vælgere«.

Selv om dette forslag hverken gør op med eksistensen af en grundlovsfæstet folkekirke eller lægger op til en fuld adskillelse af kirke og stat, er det vigtigt for forslagsstillerne at komme udviklingen og de bekymringer, den er udtryk for, i møde. Forslaget lægger derfor op til, at der efter grundigt analysearbejde foretages en finansieringsreform af folkekirken, så de af kirkens aktiviteter, der er orienteret mod folkekirken som trossamfund, finansieres af kirkeskattebetalere, mens de aktiviteter, hvor kirken løser konkrete opgaver for staten, og hvor den fælles kulturarv beskyttes og bevares for eftertiden, finansieres af den samlede danske befolkning, idet almenvældet kan siges at have interesse i disse.

Forslaget er sammensat således, at der fortsat er plads til decentralt besluttede prioriteringer i folkekirken.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
20.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: folkekirken

Relaterede forslag:

26.03.2015 B 107: At civilregisteringen skal overgå fra folkekirken til kommunern

17.12.2014 L 96: Ophævelse af revisionsklausul

27.11.2013 L 84: Brug af folkekirkens kirker til ikke kirkelige formål, oprettelse af udvalg om kirkegårde samt registrering og afregistrering af gravminder m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Commenting is not available in this channel entry.