B 106: Ophævelse af krav om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge (Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af krav om forældrebetaling i forbindelse med anbringelse af børn og unge.)

B 106: Forældrebetaling ved anbringelse

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 106

Fremsat af: Trine Torp (SF), Jonas Dahl (SF)

Fremsat dato: 30.03.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 106 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen senest i folketingsåret 2016-17 at fremsætte lovforslag om en ophævelse af § 159 i lov om social service, således at forældre fritages for forældrebetaling i medfør af foranstaltninger i forbindelse med § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service. Det betyder, at forældre ikke skal betale for at have deres børn anbragt hos plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner.

Bemærkninger til forslaget

Det er Socialistisk Folkepartis opfattelse, at forældre ikke skal betale for, at deres barn er anbragt uden for hjemmet, da SF betragter dette som en samfundsopgave, uanset om det er udsatte børn eller børn med handicap. I dag er det ifølge bl.a. en henvendelse til Folketingets Social- og Indenrigsudvalg fra Aarhus Kommune således, at hvis et barn er anbragt uden for hjemmet, kan man som forælder komme til at betale helt op til 4.385 kr. om måneden (folketingsåret 2015-16, Social- og Indenrigsudvalget, alm. del, bilag 230). I samme henvendelse påpeger Aarhus Kommune, at der er tale om et regelsæt, der er meget vanskeligt at forstå for både borgerne og medarbejderne i kommunerne, og det både i forhold til beregning og muligheder for fritagelse. Konsekvensen er, at man i kommunerne bruger rigtig mange ressourcer på sagsbehandling af forældrebetaling for at indkræve et – i den store sammenhæng – meget lille beløb. Ressourcer, der i stedet kunne bruges på en god, effektiv og borgervenlig sagsbehandling.

Men det, der er værst, er, at kommunikationen og det nødvendige samarbejde med forældrene bliver vanskeligere, fordi kommunerne både står som den anbringende myndighed og som opkræver af betalingen i de ofte meget svære og ømtålelige anbringelsessager i medfør af § 52, stk. 3, nr. 7, i lov om social service (lovbekendtgørelse nr. 1284 af 17. november 2015).

Endelig bekræfter Ankestyrelsens praksisundersøgelse om forældrebetaling for døgntilbud (»Ankestyrelsens undersøgelse af forældrebetaling for døgntilbud«, Ankestyrelsen, 2016) også behovet for en afskaffelse af reglerne om forældrebetaling. Heri konkluderes bl.a., at der er stor variation i forhold til kommunernes praksis for fortolkning og anvendelse af betalingsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 712 af 19. juni 2013). Flere kommuner oplyser, at de ikke har sager med forældrebetaling, mens en kommune oplyser, at der er forældrebetaling i stort set alle anbringelsessager. Spændet i andelen med forældrebetaling er således på mellem 0 og 96 pct. i kommunernes sager. Flere kommuner oplyser, at der ikke er praksis for systematisk anvendelse af bekendtgørelsen om forældrebetaling – det er op til den enkelte sagsbehandler, mens andre kommuner har en fast praksis.

Ovenstående betyder, at det kan være meget tilfældigt, om forældre oplever at blive afkrævet betaling eller ej i forbindelse med en anbringelse, og det mener SF ikke er rimeligt.

Med hensyn til forslagets eventuelle merudgifter, så fremgår det af Ankestyrelsens praksisundersøgelse, jf. ovenstående, at det skønsmæssigt vurderes, at kommunerne opkræver mellem 20-30 mio. kr. i forældrebetaling. Samtidig vurderer kommunerne, at de anvendte ressourcer til administration af reglerne overstiger det beløb, de rent faktisk modtager i forældrebetaling.

På den baggrund mener forslagsstillerne, at eventuelle merudgifter ved forslaget er begrænsede, og vil under udvalgsbehandlingen bede om regeringens vurdering heraf. Forslagsstillerne vil medvirke til at finde finansiering af merudgiften.

Endelig mener forslagsstillerne, at dette forslag fint kan indgå som en del af regeringens opfølgende økonomiaftale med kommunerne fra september 2015, hvor man har lagt op til et 4-årigt samarbejde om regelforenklinger, der skal fokusere på alle de store kommunale sektorområder.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
30.03.16
1. behandling
29.04.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
30.03.16
Afstemning start
06.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: anbringelse

Relaterede forslag:

02.10.2013 L 15: Mulighed for opretholdelse af anbringelse af unge med funktionsnedsættelse i alderen 18 til 22 år og ændring af reglerne om ansvaret for at sikre supervision og efteruddannelse til plejefamilier m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?