Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 57: Ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer (Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer m.v.)

B 57: Ophævelse af forbuddet mod bestemte hunderacer

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Fremsat

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 57

Fremsat af: Per Clausen (EL), Pernille Skipper (EL)

Fremsat dato: 05.02.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalg: Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)

B 57 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag til ændring af lov om hunde, jf. lovbekendtgørelse nr. 259 af 12. april 2005, som ændret ved § 4 i lov nr. 554 af 24. juni 2005, § 17 i lov nr. 538 af 8. juni 2006 og lov nr. 717 af 25. juni 2010, som indebærer,

– at forbuddet mod bestemte racer, som blev indført ved ændringen af hundeloven i 2010, ophæves,

– at der sker en præcisering af, hvad der skal forstås ved skambidning,

– at der skelnes mellem tilfælde, hvor det er en anden hund, der bides, og tilfælde, hvor det går ud over mennesker, og

– at der fokuseres på hundeejerens ansvar for hundens opførsel eventuelt ved fastsættelse af krav til hundeejere og sanktioner ved manglende overholdelse af eventuelle krav.

Bemærkninger til forslaget

Indførelsen af et forbud i hundeloven mod 13 hunderacer i 2010 skete uden nogen som helst dokumentation for, at disse hunderacer var mere farlige end andre hunderacer. Det særlige hundeudvalg, som regeringen nedsatte dengang, mente ikke, at et sådant forbud mod bestemte racer var en fornuftig løsning. Det har da også efterfølgende vist sig, at forbuddet mod bestemte hunderacer ikke har haft nogen som helst effekt. Der er ikke sket noget påviseligt fald i antallet af mennesker, der er blevet bidt af hunde.

Et andet element i lovændringen fra 2010 i hundeloven var et krav om, at politiet umiddelbart skulle aflive hunde, der skambed mennesker eller andre hunde. Loven indeholdt ikke nogen definition af, hvad skambidning er, og det har efterfølgende vist sig, at fortolkningen af dette ofte har givet anledning til tvivl, og at bestemmelsen opfattes meget forskelligt. Derfor foreslår forslagsstillerne, at der i en ændring af hundeloven sker en præcisering af, hvad skambidning er, og at der skelnes mellem, om det er et menneske eller en anden hund, der bides.

Herudover foreslår forslagsstillerne, at ministeren overvejer, om der kan indføres yderligere krav til hundeejere for at sikre, at de er kvalificerede til at styre en hund, og sanktioner over for hundeejere, som har vist, at de ikke er i stand til dette.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.02.13
1. behandling
14.03.13
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.02.13
Afstemning start
12.02.13
Afstemning slut

Emneord: hunde

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 153: ændring af hundeloven for at fjerne raceforbud og indføre ejeransvar for hundens adfærd

05.12.2013 L 93: Ændring af lovens anvendelsesområde og ændring af reglerne om aflivning af katte og tamkaniner samt ophævelse af retten til at kræve optagelsespenge m.v.

05.12.2013 L 92: Ændring af bestemmelsen om skambid, optagning af strejfende hunde m.v.

UDVALGT INDLÆG FOR

Marianne Jellesmark
Forslaget mangler, efter min bedste overbevisning, en meget essentiel ændring. Politiet er stadig både den udøvende og dømmende magt i dette nye forslag, og det duer ikke, idet vi som borgere ikke…

GÅ TIL INDLÆG

UDVALGT INDLÆG IMOD

Ove Selgan Rasmussen
Jeg mener ikke man skal ophæve forbuddet mod M/K-hunde i DK. Det er en lov der tilgodeser alle parter optimalt og har vist sig at virke efter hensigten, nemlig at skabe fred på gader og vej for de personer…

GÅ TIL INDLÆG

15. Feb 2013 13:04

Forslaget mangler, efter min bedste overbevisning, en meget essentiel ændring. Politiet er stadig både den udøvende og dømmende magt i dette nye forslag, og det duer ikke, idet vi som borgere ikke har vor retssikerhed intakt.
Såfremt folketinget ikke ønsker at ændre dette, må det som det mindste ændres til, at vi får en klagemulighed over politiets afgørelse samt, at denne har opsættende virkning på den foretagne kendelse/afgørelse. Endvidere vil det være passende, at bevisbyrden pålægges politiet og ikke den enkelte hundeejer. Dette er gængs retspraksis her i landet - bortset fra sager med SKAT, idet vi har en lang tradition for, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist.

Yderligere mangler, at det skal præciseres, at der ved enhver kendelse om evt påbud af f.eks. aflivning af hunden inddrages kompetent, objektiv konsulentbistand med speciale i hundeadfærd, hunderacer m.v..  Det samme vil jeg opfordre skal være gældende i enhver anden afgørelse, der griber ind mod hundens naturlige adfærd, som f.eks. beslutning om evt. brug af mundkurv.

Ovenfor anførte lovforslag er bestemt et skridt i den rigtige retning, men det er ikke godt nok set i lyset af de afgørelser/kendelser, politiet har foretaget siden indførelsen af den nuværende hundelov.

16. Feb 2013 00:14

Jeg mener ikke man skal ophæve forbuddet mod M/K-hunde i DK. Det er en lov der tilgodeser alle parter optimalt og har vist sig at virke efter hensigten, nemlig at skabe fred på gader og vej for de personer der har mindre hunde. Der meldes fra mange mennesker, i debatterne om M/K-hunde, at de nu igen tør gå på ruter der før var farlige på grund af løse Muskel/Kamphunde og man ser også på antallet af M/K-skambidningsoverfald er faldet betydeligt siden lovens indførelse. Det er noget manipulerende vrøvl fra EL at påstå at der stadig er lige mange bidoverfald. Hvor ved de det fra, for der findes ikke nogen valid statistik der fortæller noget sådan, og skulle det være så, har det da ikke noget med M/K-overfald at gøre for de kan da kun reducere på bidstatistikken al den stund at de er blevet færre siden lovens indførelse.

Det eneste jeg synes der skal rettes op på i den ellers velfungerende hundellov er, at der bør være en bedre beskrivelse af hvad man mener en skambidning er og hvor der er tvivl om arten på hunden, skal der en ekspert ind over, før politiet kan foretage sig noget - naturligvis på ejerens regning, med mindre han har ret. Hvis ejeren ikke kan dokumentere hundens ophav må den tilkaldte dyrlæge spørges og han kan herefter udstede en attest der dokumenterer at hunden efter hans bedømmelse ikke henhører under de forbudte racer og ej heller er misrøgtet eller farlig. Den omvendte bevisbyrde bør unmder alle omstændigheder være der af hensyn til sikkerheden. Forbudsloven er baseret på eksperters valg af de 13 værst tænkelige M/K-racer/typer og det må lovgiverne respektere - at man er uenige om berettigelsen af den nuværende hundelov er et spørgsmål om hvad man sætter højst.

Muligheden for M/K-hunde i de forkerte ejeres hænder og tilbageførsel til M/K-tyraniet før loven, eller menneskehensynet over for fremtidige potentielle ofre for skambidninger.

16. Feb 2013 04:37
 
VERIFICERET

forslag til ny hunde lov

I henhold til den meget omdiskuteret lov omkring hunderacer vil jeg gerne tilføje mit forslag til en udformning af loven.

mit forslag ville lyde som følgende:
I henhold til lov om hunderacer vil det være en fordel at man indfører at ved hold af hunde af racebetegnelsen muskelhunde, at man indfører en lov omkring hundens sindstilstand ligestillet men gængse regler i tyskland
hvor en ekspert i hundeadfærd tester hundens aggressivitets niveau (væsenstest) ved gennemførelse af en testrække under kontrollerede omstændigheder, for at teste hunden i omgang med hunde og andre vigtige punkter. (meget succesfuldt i Tyskland)

derudover skal der indføres registreringspligt af alle hunderacer uanset race, hvilket kan synliggøres ved at der skal medføres et pas på at hunden har været testet samt at der synlig på hunden er monteret et hundetegn med godkendelse,
hvor man kan se at hunden er godkendt og registeret (chip registering med yderligere oplysninger så som godkendelse osv osv. (ved manglende registrering eller grov forsømmelse evt. lovgive om tvangsfjernelse af hunden samt forbud mod hundehold i en af lovgiver fastsat ramme))

alle muskelhunde skal bære mundkurv indtil hunden af en godkendt hundeekspert godkendes til at må færdes uden, dette skal være noteret i passet. igen overtrædelse medføre frakendelse mod at have hund i x periode evt. fastlægge at muskelhunde skal bære mundkurv i offentligt rum med mange mennesker det skader ikke hunden.

indføre en aldersgrænse for muskelhunde, at der ved lov som ved alkoholindtag ved lov fastsættes hvor gammel en person skal være for at må eje og føre en muskelhund i offentligt rum, at en indgående kendskab til
racen man fører er på et niveau at man som fører af racen kan afværge situationer gennem kendskab til racen. dog må ingen personer under 18 selv eje eller føre en muskelhund.

evt. i sammen råd med specialister på området af de forskellige hunderacer (alle racer) at der kommer en test for hver race hvor den kommende eller nuværende ejer skal kunne besvare et spørgeskema omkring den race man har eller vil eje på den måde kan lovgiveren fastslå om vedkommende er egnet til at føre en sådanne hund lidt i stil med et kørekort for hunde.
dette bruges til listehunde i Tyskland med stor succes.

At man lovgiver at mennesker der er psykiske ustabile og mennesker kendt for brug af hunde til kamp eller lign. ikke kan opnå tilladelse til hold af listehunde og derved give politiet ret til at fjerne en sådanne hund fra personer der ikke kan opnå en tilladelse til at holde denne form for racer.

omkring skambide burde man skelne mellem mennesker og dyr, da mange ejere af små hunde mange gange lader deres hund løbe uden snor med følge til at disse der også kan være dominante
angriber større hunde fordi de undervurderer deres størrelse iht. den anden hund.
og en hund der er korrekt linet og ikke er til fare kan gennem et angreb fra en mindre hund eller hund generelt føle sig truet eller føle at dens ejer (del af dens flok) er truet og bide ud efter en anden hund for at forsvare sig selv og sin ejer.

det er meget vigtigt der laves den forskel mellem et direkte angreb fra en hund og forsvar af sin ejer/flok.

det var alt jeg havde på hjertet lige nu mange tak.

16. Feb 2013 05:00
 
VERIFICERET

Ove Selgan Rasmussen, dit udlæg af farlig hund er ikke korrekt også ikke videnskabligt set den eneste race der kan anses som farlig fra fødsel er en pittbull, det er en race der i tiden morgen blev fokket for at skabe en hund
der egnede sig til kamp i en pit (deraf også navnet) og der er forskel på muskelhund og kamphund en meget stor en af slagsen.

en hver hund kan gøres til en tikkende bombe eller til en kamphund, det er ikke hundens skyld ... det har noget med at gøre at hvis man mishandler en hund eller gøre den “skarp” som det hedder kan alle hunde blive farlige
fx. politets hunde er faktisk i en kategori hvor man kan udtale sig om at det er hunde uddannet til kamp altså kamphunde, idet på komando angriber de, dog bliver de aldrig aflivet da man anser hundeføreren for at have
kontrol over hunden, det vil sige at føreren kan kalde sin hund tilbage til hver en tid (selvom det en gang i mellem ikke lykkes i politijagt)

og ang skambidninger har der i danmark både været det med labrador, schæfere osv osv mere en jeg kan tillade mig at skrive her, skal vi så ikke bare sætte dem på som listehunde også ?
men dem hører man kun meget kort om men hvis en blandingshund der har lidt listehund i sig er den pr automatik en dræber der skal aflives.

labrador og golden retrivere er fx jagthunde det vil sige de har et medfødt indstinkt der stiller dem som en listehund efter nuværende regler
men det gør man ikke de er jo så dejlige familie hunde ikke sandt.

dobbermann og rottweiler er vagthunde, dvs de har også liste pontiale.
schæfer er fokket som vagthunde.

men ALLE og virkelig alle racer kommer fra ulvegenet.

men som fx hos politiet er det føreren der har kontrollen fordi han kender den race han omgåes med i form af sin 4 benet partner, og det er det eneste der mangler også for liste hunde eller blandinger deraf
folk skal vide om det .


fx viste du at en american bulldog er en slagerhund i ordets rette forstand, den blev i sin til lavet af blandinger af bulldog og en anden race jeg ikke lige kan huske for at hjælpe slagteren med at få en tyr ned og ligge
og den gik altid med slagterens penge i halsbåndet fordi tyve viste at kom de til den pose kom de ikke væk mere…. men det gør ikke at den er farlig.


og lige et sidste ord.

skambidninger sker hos alle racer så inden man skriver sådan noget at det kun er muskelhunden eller kamphunden undersøg så lige hvor mange der er skambidt af “søde racer” først og gerne også uden for danmarks grænser
fordi så ville det vise sig at muskelhunden eller kamphunden (dog ikke pitbull) faktisk ikke er de værste synder med derimod de racer man ikke forventer det fra fordi de anses som safe.

tak for ordet

16. Feb 2013 16:12

Teddy Hansen, se lige den her videooptagelse af et regulært og farligt ovefald på en M/K-ejer.:

http://ekstrabladet.dk/nyheder/samfund/article1696382.ece

Det viser den obligate situation man ikke kan se bort fra og der findes en masse andre videos med overfald der viser at M/K-hunde ikke bør kunne komme i hænderne på uansvarlige ejere fordi de i særlig grad er farlige sammen. Kan godt være du synes der finder mange skambidninger sted med almindelige hunde også, men der findes altså forsikringsstatistikker der siger, at feks. Amstaff, som er en typisk Muskel/Kamphund, (avart af Pit´ten), ligger som den farligste mellem 10 af de mest bidende hunde i deres regi (indextal - i tallet er også indregnet tingskader). Den ligger som nr. 1 med 4,7 flere skader end f.eks. Labrador.

Et andet forsikringsselskabs statistik siger at Kamphunde i deres selskab, ligger bag 30% af alle alvorlige skader hvilke i realiteten svarer til ca. 70% af alle skader når vi sammenligner de ca 3% M/K-hunde der findes i DK, i forhold til resten af den totale hundeflok i DK.

DKK, som er landets største hundeorganisation beskriver de samme ting i et info til regeringsudvalget, og bemærker bl.a. at en politimand med ansvar for hundeområdet, på et møde med ca. 60 hundfolk har udtalt at Kamphunde ligger bag 30 procent bidepisoder i hans område. Så noget må der vel være om snakken, ikke.

Dertil har jeg 3 x egne erfaringer med arrige M/K-hunde der anfaldt min lille hund helt umotiveret og uden advarsler. Pudsig nok er jeg/vi - aldrig overfaldet af almindelige hunde.

At EL ikke er i stand til at se, at her er tale om hunde der i særklasse er farligere end normalt og at der har været eksperter der har upeget dem som de farligste kan jo blive deres største problem når og hvis det lykkedes dem at overtale et flertal, og der efter en evt. ophævelse af forbuddet kun er dem at bebrejde f.eks. en skambidningsulykke på et barn.

Til slut vil jeg anføre, at Pit´en rigtig nok er den farligste, men problemet med de fleste andre M/K-hunde er, at en flok tåber i gennem tiderne har mikset Pit bull ind i andre hunde og det slipper man desværre ikke af med igen. Alle de hunde findes derfor blandt de forbudte M/K-hunde.

Ingen har kunne give en plausibel grund til hvad vi egentlig skal med farlige M/K-hunde i Danmark - kan du?

16. Feb 2013 16:54
 
VERIFICERET

Hunden Sofus måtte mandag på operationsbordet, efter at være blevet overfaldet af to grand danois i Geels Skov

Faaborg: Hund skambidt i hundeskov. Den labradorlignende hund gik uden varsel til angreb på hendes terrier, klappede tænderne sammen

20-årig skambidt af politihund. Bag rattet sidder *******‘s kammerat, der ikke har kørekort. Der går panik i dem, og de flygter i høj fart

http://www.helsingordagblad.dk/article/20111213/NETNYT/712139993
Ældre mand bidt af politihund
Når en politihund er på arbejde, så er den opdraget til at sætte efter en mand, der løber væk fra stedet. Det gjorde den også. Schæferen bed ham i frakken og til alt held var der kun overfladiske skrammer efter biddet. Men vi beklager naturligvis meget det skete og undskylder over for manden, siger pressekoordinator ved Nordsjællands Politi, Henrik Suhr

http://www.fairdog.dk/elements/documents/articles/article001.pdf
her er det en labrador der bider en anden hund ihjel det eneste der sker med den hund er at den nu skal føres i snor da denne er en familiehund og derfor faktisk får et free out of jail card den må gerne skambide en anden hund til døden
men skal ikke aflives….


jeg har fundet masser af de former for artikler både ind og udlands, kan du så sige mig hvor en muskelhund er farligere end en almindelig hund ? eller en hund der rent faktisk er trænet af politiet som skambider folk
hvor er alle jeres stemmer omkring dem ?


yderligere kan jeg fortælle at en american bulldog der er registeret i American Bulldog Association kun godkender oprindelige racer som værende american bulldogs, og at der findes efter mit kendskab (har haft american bulldog i holland da jeg boede der)
og da jeg undersøgte omkring den race jeg valgte .... måske skulle du læse lidt om den race på http://www.american-bulldog.com det er oplysende og forklarer en del om racen både den negative aspekt men også det at den rent faktisk er en familiehund der opbygger
stærke bånd til sin flok (ejere familie)

og jeg mener at man skal have den race/ de racer da mange kan dø ud på grund af folk er meget uvidende omkring dem, fx min tidligere american bull jeg ikke måtte få med til danmark da jeg flyttede tilbage da den var født 2 måneder efter loven som den er nu
trådte ikraft er en familie hund hos et ægtepar med små børn. og da den aldrig har haft træning i henhold til kamp da jeg er EXTREM modstander af at hunde skal bruge til kamp og at den nuværende ejer er bekendt med racen har haft dem før og ved hvad de kræver at holde har den i nu 5 år ikke haft nogen form for bideuheld….. det må da også tælle for noget da det ikke er hunden der er farlig det er den person der ønsker at bruge en sådanne hund til andet end kæledyr der gør at de er farlige

derfor mener jeg også at listehunde sagtens kan stå der som pontientel farlige men at man indfører en førerbevis til disse racer at mennesker der er gamle nok og har viden nok om de hunde må holde dem, istedet for at råbe ulven kommer hele tiden

hvilket alle slædehunde faktisk har gen af ... (ulvehunden) og alle hunde har før de blev socialiseret til hus og vagt dyr haft ulvegenet i sig

 

16. Feb 2013 17:05
 
VERIFICERET

og så vil jeg da meget gerne også vide hvordan du får 30% til at blive til 70% ?

og i den beregning tager du da så også og deler racerne op i små mellestore store og meget store hunde
beregning af hvor mange bide skader der ikke registeres i forbindelse med familiehunde men ordnes mellem parterne?

i de 3 tilfælde hvor din lille hund blev angrebet var den løsgående hvor den nærmede sig de andre hunde uden at de ville have det
gøede den eller på nogen måder viste dominans overfor de andre hunde? det skriver du nemlig ikke noget om smile

17. Feb 2013 00:20

Teddy Hansen det er 30% af alle bidskader i DK. Regnet ud fra at M/K-hunde kun udgør 3 % (ca. 20.000 M/K-hunde)i forhold til anslået ca. 600.000 hunde i DK svarer det til ca. 70%, voldsomt stort tal, men hæng ikke mig op på de tal, det er sådan de nogenlunde er blevet serveret af folk fra forsikringsbrancen, DKK og nævnte politimand. Jeg tror ikke forholdstallet på M/K-overfald bliver bedre hvis man tæller alle de skader med der ikke er indrapporteret til forsikringsselskaberne, hvor hunden eller ejeren er stukket af eller hvor det er ordnet i mindelighed mellem parterne.

Min hund er meget velafbalanceret over for andre dyr og det er ikke en hund der gør ad andre hunde og den kan højst finde på at snerre hvis den bliver snuset for meget bag i. I det ene tilfælde hvor min lille hund for en gangs skyld gik frit rundt og var sammen med et par andre fredelige hunde, blev den pludseligt angrebet af en tilløbet Amstaff og slynget 1,5 m op i luften. Kun min snarrådighed reddede den. De to andre gange gik jeg tur med den i snor, i et tilfælde hvor en aldeles rasende og frådende Amstaff pludselig sprang mod os, bag et kun ca. 1 m højt hegn. Kæmpe chok - vi skyndte os af sted, men ca. 50 m henne af vejen lykkedes den at komme over hegnet, men der var vi heldige igen og kom sikkert af vejen. I sidste tilfælde var det en kæmpe stor Mastiffblanding der hang snappende efter os med det halve af kroppen hængende ud over en mur. Kæmpe chok igen - Her lykkedes det også hunden at komme ud på gaden, hvor vi heldigvis på lang afstand så den optage forfølgelsen. Traumaet, hvor du ser din lille kammerat flyve gennem luften, kan ikke beskrives ligesom du oplever et staume, efter pludselig at have kikket ind i et frådende hysterisk gab der kun fortæller dig, at det gerne vil sætte tænderne i dig eller din hund.

Det er en på “opleveren” kan jeg fortælle dig. Min erfaring med de hunde er som du kan se meget dårlig. At de samme hunde siges at være glade for deres familie er sikkert rigtigt og det er da fint, men de er bestemt ikke særlig venlige over for fremmede de ikke bryder sig om, og det er her loven er vigtig så M/K-ejere forstår at de mister den hvis de ikke passer ordentligt på den, og det er vel ikke meget forlangt.

17. Feb 2013 03:18
 
VERIFICERET

nej men så skal retten til at have dem også være der

men jeg mangler stadig svar på de ovenstående aviser og news uddrag jeg viste dig
dem har du ikke kommenteret (;)

18. Feb 2013 13:39

Kære Teddy. En tilladelse til at “nogen” og ikke andre må eje disse hunde vil administrativ være en umulig opgave at holde styr på. Så er det bedre og billigere at lade de forbudte hundetyper udface over de ca. 10 år det tager for disse racer at uddø af sig selv. Der er jo ca. 600 forskellige andre hunderacer tilbage at forelske sig i, så hvorfor lige en hund der er farlig for andre og som nemt kan komme i de forkerte hænder.

Hvad angår besvarelse af dine News fra forskellige aviser om andre hundeoverfald, er dette vel besvaret allerede med, at der i mine tidligere indlæg er beskrevet en del troværdigt statistisk materiale der fortæller at M/K-hunde generelt eret problem og mere bidende og farligere end andre hunde, og så nytter det jo ikke at stille op med med en masse enkeltsående bidepisoder fra andre hunde, der ikke har med M/K-sagen at gøre. Kan godt være du mener at du på denne måde vil fortælle at almindelige hunde også bider meget, men de bider altså ikke nær så meget og nær så slemt som M/K-hunde. Jeg kunne som dig, spamme væggen til med et kæmpe antal artikler om Muskel/Kamphunde der viser hvor farlige de er, men det er der vel ingen grund til, for det ved du jo egenlig godt findes.

18. Feb 2013 16:43
 
VERIFICERET

Kære Ove

det var dog en mærkelig besvarelse, den administrative opgave løftes allerede idag i vores naboland Tyskland så hvorfor skulle det ikke kunne hos os ?

og i henhold til din besvarelse omkring bid, det var dog arrogant at sige at skambidninger af hunderacer der ikke er registeret som M/K ikke er så alvorlige
det var dog det mest blåøjet jeg har hørt længe, enhver hund der bider er farlig ikke kun M/K.

viste du fx at en dansk/svensk skovhund faktisk er en muskelhund, det er endda bevist men aligevel går den under “sikre racer” bare en sidebemærkning

og i forkerte hænder kan selv golden retrivers og labrador retrivers som er kendt for deres godhed blive til farlige kamphunde, så det agument holder ikke
det er ejeren der gør at en hund er farlig ikke racen.

og hvis du er sådan en tilhænger af hundeloven hvilket jeg jo kan føle på dine indlæg du er, så skulle man måske se på hvorfor en labrador kan bide en hund ihjel (skambidning)
og en muskelhund der evt laver det samme skal aflives hvor er forskellen ? det er jo ejeren af labradoren der ikke kan styre sin hund og den gør kun hvad den ved
ingen hunde i kategorien ren racet muskelhund er farlige fra fødselen det er den der har hunden kan jo kun det den lærer.

Thor fx en scæfer bider en lille hund der angriber den, den får et sting ejerene ordner det mellem sig selv og så kommer politiet og henter thor til aflivining pga. skambidning.
(henviser i det her tilfælde igen til artiklen omkring labradoren)

problemet er for muskel og kamphunde som det er for udlændinge der udsættes for racisme…. ingen tager tiden til at lære dem at kende og møde dem der rent faktisk ikke
gør noget men alle har fordomme om nogen de ikke engang har kendskab til, for din kendskab kommer sikkert delvis fra aviser med beskriver om racen (og de 3 tilfælde med din hund)
men ikke fra at have læst eller mødt en massiv del af muskelhunde eller kamphunde der bor i danmark og ikke er farlige og rent faktisk trives med ejere der har forstand på den
race de har med at gøre

det ville være det samme som hvis vi besluttede at en eller anden etnisk gruppe (vil ikke vække ideen om jeg er rasist men blot for at forklare hvad jeg mener)
hvis de lavede noget i danmark ville dødstraffen være til for dem uden rettergang uden noget

hvad tror du så der ville ske?

det er det samme med muskelhunde de dømmes for hvad få gør men er alle dømt til døden hvis de blot napper til en hund eller et menneske,
hvor imod en dansker der lavede noget ville få en lille bøde og kan gå hjem igen efter en retsag

familiehunde er ikke farlige og de bider jo ikke så hårdt en bisk hund er en bisk hund uanset race og størelse

19. Feb 2013 00:13

Teddy, hvor ved du fra, at den administrative opgave løses tilfredstillende i Tyskland. Rent postulat. Desuden har de stadig et generelt forbud i Tyskland på nær et par delstater der kører deres eget ræs. Det hele drejer sig om hvem der sídder ved magten, og heldigvis er der 10 stater ud af 11 i Europa der har forbud mod de M/K-hunde de finder farligst i deres land. Hvad angår karakteren af farligheden mellem de enkelte hundetyper, er det ikke mig alene der vurdere M/K-hunde som de farligste på grund af de manglende naturlige egenskaber som jeg tidligere har beskrevet, men også de fleste eksperter.

Problemet du tilsyneladende ikke forstår er, at der er væsentlig forskel på en stresset og aggressiv M/K-hund og en almindelig hund når de angriber. En M/K-hund ryster og flænser sit bytte til det er dødt og det kan en almindelig normal hund aldrig finde på. Et andet problem og fejl er at du sammenligner problemet med racisme. Det har intet med sagen at gøre og understreger at din argumentation bygger på en helt fejlslagen opfattelse.

Du skulle læse sidste nyt fra DKK - landets største hundeorganisation. De skriver d.d. i pressen, at de af samme årsager som jeg fremfører, ønsker forbuddet fastholdt for alle M/K-hunde med pit i blodet og det er jo lidt af en udmelding. Dog vil de have mere klare regler for hvad en “skambidning” reelt er, så vi undgår sager som Schæfer-Thorsagen hvor det var politiet der havde afgørelsen. Dertil vil man have erfaren og godkendt dyrlæge/adfærdsbehandler e.l. ind over sager hvor der er tvivl. De sidste to forslag er en absolut nødvendighed efter min mening for at undgå tvivl, men at opgive forbudet og den omvendte bevisførelse vil bringe M/K-tyraniet tilbage på gaderne OG DET MÅ FOR ALT I VERDEN IKKE SKE.

21. Feb 2013 13:19

Muskel/Kamphunde-debatten bør ikke handle om racediskrimination men om en sund indstilling til problemerne, herunder at vise ansvarlighed over for menneskeheden i almindelighed og deres mindre følgesvende. Det blev desværre nødvendigt med en ny hundelov i 2010 mod specifikke hunde-arter, som har gjort sig særligt bemærket, og udpeget af anerkendte hundespecialister. De 13 udvalgte racer er alle, stærke og tunge dyr, som for nogen M/K-hundes vedkommende, er belastet af visse mangler fra det man forstår ved “normalhunden” eller ligefrem skabt med kamphundeegenskaber som gør dem særligt farlige for almenheden.

Min store vedholdenhed i M/K-debatten stammer fra bl.a. den utrolige hoben egoisme jeg møder hos en stor del af de M/K-ejere, som markerer sig ved, at de ikke har det mindste obs på deres ansvar over for menneskeheden og tilsyneladende heller ikke er observant på hvilken et potentielt farligt “redskab” de har anskaffet sig. De viser total egoisme, følelseskulde og mangel på forståelse over for de mange ofre der er skambidte og døde - kun for at de selv forsat kan få lov til at dyrke deres bizarre lyster at eje en farlig hund.

Heri ligger hovedproblemerne for mig og de fleste der ønsker frit at kunne lufte vore hunde på gaden uden risiko for at møde en uansvarlig person med en løs M/K-hund, og så kan man råbe og skrige lige så meget man vil, om at “min M/K- hund aldrig kunne finde på at anfalde andre hunde”, for de i særklasse alvorlige ulykker sker jo bevisligt alligevel, selv om der findes mange M/K-ejere der godt kan passe på deres hund. Det viser erfaringerne, og den megen mediedækning der har været indtil loven begyndte at virke.

Derefter vil jeg påpege de mange irregulær manipulerende og misvisende historier der forekommer fra M/K-fanatikere som tydeligt er ude på at afspore debatten, samt deres ofte irrelevante angreb og sammenblanding af almindelige hunde kontra M/K-hunde, personangreb, hån, trusler, og personfnidder som intet har med sagen at gøre, men som man ustandselig må imødegå.

Enhver må kunne sige sig selv, at ikke alle M/K-ejere med et slag kan blive ansvarlige og at alle M/K-hunde med et slag pludselig kan blive til søde pussenusser hunde, som ingen angrebslyst har. Derfor vil der heller ikke være meget “go” i et hundekørekort og/eller et forebyggende træningskursus der skal gøre M/K-ejere mere ansvarlige. Virkningen vil efter min mening være begrænset og håbløs mangelfuld fordi ikke alle vil følge spillets regler alligevel, og så er vi lige vidt.

Erfaringen er, at så længe M/K- hunde frit kan anskaffes af et “uansvarlige klientel” som jo vitterlig findes, er der stor risiko for at andre kan blive skamferet for resten af livet, eller at en familie må se deres lille familiekammerat blive flået i stumper og stykker. Derfor er et totalt forbud mod de værste M/K-typer og en observationsliste efter min mening det eneste rigtige middel.

En anden grund til min vedholdenhed i M/K-problematikken er at jeg selv, sammen men min lille hund i snor, har oplevet det voldsomme traume det er at blive angrebet voldsomt tre gange af henholdsvis to Amstaff-typer og en kæmpe blandings-Mastiff. Til forskel, er vi aldrig blevet overfaldet af andre hunde på den voldsomme måde disse tre overfald foregik på.

I forhold til, at loven på sigt, kun rammer dem der af forskellige årsager absolut vil have en farlig M/K-hund, synes jeg at denne “lille” frihedsberøvelse et forbud er omkring de farligste racer/typer er i orden og for meget at harcelere over, i særdeleshed efter det er konstateret at loven har virket og har virket “inspirerende” på de fleste M/K-ejere der efter loves indførelse har indset at de bør passer bedre på deres hunde. Det ses tydeligt af den store nedgang i skambidningsoverfald fra netop M/K-hundne den sidste tid.

22. Feb 2013 16:39
 
VERIFICERET

Min store vedholdenhed i M/K-debatten stammer fra bl.a. den utrolige hoben egoisme jeg møder hos en stor del af de M/K-ejere, som markerer sig ved, at de ikke har det mindste obs på deres ansvar over for menneskeheden og tilsyneladende heller ikke er observant på hvilken et potentielt farligt “redskab” de har anskaffet sig. De viser total egoisme, følelseskulde og mangel på forståelse over for de mange ofre der er skambidte og døde - kun for at de selv forsat kan få lov til at dyrke deres bizarre lyster at eje en farlig hund

I forhold til, at loven på sigt, kun rammer dem der af forskellige årsager absolut vil have en farlig M/K-hund, synes jeg at denne “lille” frihedsberøvelse et forbud er omkring de farligste racer/typer er i orden

sagde Hitler også om jøderne

derfor et hunde kørekort


men min oprigtige mening er at man kan sammenligne den hetz du prøver at starte er det samme som skete under anden verdenskrig.

du kan ikke dømme en hund for dens herkomst… men kun for den ejer den har

25. Feb 2013 06:26

Jeg må klart give Marianne Jellesmark 100 % Ret, for der mangler meget klart retsikkerhed for hundeejere omkring dette.

Dernæst,  så mener jeg,  at man skal rette fokus på at ALLE hunde - i de forkerte hænder - kan udvikle sig til “uheldige hunde” med bideepisoder m.v. til følger.

Jeg mener bestemt heller ikke , at det vil gavne ( andet end forening)  hvis der på noget tidspunkt skulle indføres “stamtavle påbud” .

Det er i min optik, helt og aldeles ubrugeligt ( samt usmageligt) , da rigtigt mange mennesker netop IKKE ønsker at blive bundet til en forening ( og som jeg har læst visse bilag/forslag fra Hundeloven) da slet ikke så det er en forening der ønsker at blive ” tilgodeset” , og som jo til og med sidder repræsenteret i dette udvalg, der er nedsat til at være samarbejdspartnere i omfanget af denne hundelov.

Jeg mener , at et “kørekort” til hundemennesker vil være gavnligt, og at denne opgave skal udlisiteres til at så mange som muligt - uvildige foreninger -  bliver udvalgt til at være uddannelsessteder, netop for at sikre at det er uvildigt, samt at der ikke er fastsatte priser, så konkurrencen kan fremmes.

1. Mar 2013 17:29

Teddy Hansen - der var engang en klog mand der sagde, at så snart en person nævner Hitler som eksempel i en debat, har han tabt og det er jo nøjagtig hvad du gør, men om det er rigtigt ved jeg naturligvis ikke. Dog har jeg mine tanker omkring det du siger. Hvad angår jødeforfølgelserne blev de nok ikke begået fordi de gik rund og skambed andre, så sammenligningen er dårlig.

Du bliver ved med at køre i det forkerte spor, for jeg benægter ingen steder at ejeren har ansvaret og hovedskylden for det hans hund bliver i stand til at skambide andre. Det er jo netop den uansvarlige ejer der er skyld i at vi er nødt til at have en stram lovgivning på området - og sålænge der findes uansvarlige ejere har vi brug for en lov hvor de kan håndteres. Loven rummer ikke mulighed for millimeterdemokrati og derfor må de farlige hunde vige for almenhedens sikkerhed også selvom det går ud over andre der udmærket er i stand til at passe deres M/K-hund ansvarligt.

Birgitte Lorensen, hundeloven handler om at styre begivenhederne på hundeområdet både de behagelige og de ubehagelige og den gruppe hører du under om du vil det eller ej. Landet bygger på demokrati, der på demokratisk og flerstemmig vis har vedtaget en lov på hundeområdet. Man kan da altid diskutere om den er retfærdig for alle, men her styrer flertallet i befolkningen. Den retssikkerhed du taler om, går jo begge veje. Hvem skal retsikkerheden gælde - ofrerne for skambidningsoverfald eller M/K-hunde der skambider. Alle M/K-hunde har jo fået lov til at leve livet ud så længe ejeren og hunden overholder loven så hvad er problemet. Jo, dem der komme i fedtefadet fordi de var uansvarlige, risikerer at miste deres hund og det kan man vel ikke bebrejde loven. Et kørekort vil ikke hjælpe, for hvordan vil du få dem der har M/K-hunde, kun for at øge deres egen selvtillid, til at melde sig til et sådan kursus. Nej du, vi må have orden på hundeområdet og det kræver lovgivning der kan håndteres af politiet, gerne stamtavle og med et kørekort til større hunde som selvfølgelig også kan være farlige i de forkerte hænder. Det eneste der bør ændres er, at loven må defineres mere klart hvad en skambidning er så politiet har noget at holde sig til og så løser problemerne sig selv hen ad vejen.

5. Mar 2013 10:30
 
VERIFICERET

Ove det var ment som et eksempel, ikke at jeg sammenlignede det i den forstand, der er selvfølgelig en forskel på en hund og en jøde, men det var mere ment i sammenhæng med at man i danmark anser muskelhunde som farlige, og den Hr. H. anså jøder som farlige.

fx. er det videnskabligt bevist at alle hunderacer store som små afstammer fra Ulven, der findes gener i alle hunde til stamfaderen ulven.
så i grund og bund er alle hunde farlige, men man tager en race gruppe og afliver dem uden retsag uden grund.

jamen hvis de farlige hunde skal vige for almen sikkerhed skal man tage alle racer der på et eller andet tidspunkt har skambidt et menneske eller dyr og så begynder listen at vokse massivt.
labrador, golden retriver, bloodhound, schæfer, dobbermann, rottweiler, grand dionios (er sikkert stavet forkert) fordi en hver hund uanset race eller noget har rovdyr i sig.
alle hunde kan blive potientelle dræbére, så hvis man skulle følge dit oplæg i henhold itl almenhedens sikkerhed skal alle hunde forbydes uanset race.

men de “andre” racer er jo så søde og det sker jo ikke så ofte, nej sandt nok men de har anlæg til det, via sygdomme der rammer labrador og golden retriver fx. at de inden for et sek.
kan dreje 180 grader og angribe og 3 min senere er de søde og rare igen som om der ikke var sket noget.

forhold dig også til sådanne ting selv din lille hund har pontintale til at angribe et barn eller en anden hund. bliver den forbudt af den grund ?

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?