Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 58: Opfordring til at trække aktstykke H af 14. marts 2012 om overtagelse af værdiforringede aktiver i FIH-koncernen tilbage fra Finansudvalget (Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke H af 14. marts 2012 om overtagelse af værdiforringede aktiver i FIH-koncernen tilbage fra Finansudvalget.)

B 58: Opfordring til at trække aktstykke H af 14. marts 2012 om overtagelse af værdiforringede aktiver i FIH-koncernen tilbage fra Finansudvalget

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 58

Fremsat af: Frank Aaen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Fremsat dato: 28.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 58 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer erhvervs- og vækstministeren til at trække aktstykke H af 14. marts 2012 om tilslutning til, at staten kan indgå aftale med FIH-koncernen om at overtage en række værdiforringede aktiver, tilbage fra Finansudvalget. Indholdet af aktstykket er fortroligt, men svarer på mange områder til vedlagte bilag 1, Opsplitning af FIH-koncernen fra erhvervs- og vækstministerens udviklingspakke af 2. marts 2012.

Bemærkninger til forslaget

Aktstykket betyder, at staten skal overtage værdiforringede aktiver fra FIH-koncernen, mens resten af koncernen videreføres i privat regi. Det er forslagsstillernes opfattelse, at hvis staten skal hjælpe med at videreføre en bankaktivitet – her særlig målrettet små og mellemstore virksomheder – skal det være i statslig regi, hvor der er mulighed for at opstille klare retningslinjer for driften af den aktivitet. F.eks. bør der være direkte krav om, at der investeres bæredygtigt og tages særlige hensyn til de områder i Danmark, der har mistet mange arbejdspladser og har høj arbejdsløshed og store sociale problemer.

Forslagsstillerne er desuden imod den stribe af nye bankpakker og andre initiativer, der løbende fremsættes. Der er taget mange forskellige initiativer siden Roskilde Bank-krakket – mere end 20 forskellige love, aktstykker og særlige lånefaciliteter i Nationalbanken. Med dette aktstykke forlænges statsgarantier for et stort milliardbeløb frem til udgangen af 2019, og der er flere bankinitiativer på vej. Efter forslagsstillernes opfattelse er det uholdbart med gennemførelse love lapning af love, og udvidelse af love på den måde. I stedet bør der efter forslagsstilleres opfattelse fremlægges en samlet lovgivning, der løser de strukturelle problemer i den finansielle sektor.

Bilag 1

Fra erhvervs- og vækstministerens udviklingspakke af 2. marts 2012

Opsplitning af FIH-koncernen, 2. marts 2012

Baggrund

FIH-koncernen fik i 2009 og 2010 individuelle statsgarantier på i alt 42 mia. kr. Lånene forfalder i 2012 og 2013.

Det giver FIH Erhvervsbank A/S en betydelig funding-udfordring. Såfremt håndteringen med tilbagebetalingen af de statsgaranterede lån skal ske ved afvikling af eksisterende lån og tilhørende derivater, vil dette medføre en kraftig balanceslankning.

En sådan balanceslankning kan – såfremt den er mulig – næppe gennemføres uden at have negative afsmittende effekter på andre pengeinstitutter.

For at undgå disse uhensigtsmæssige afsmittende effekter af FIH’s balanceslankning mv., og i forsøg på at bidrage til en løsning i forhold til bankens funding-udfordringer har staten derfor sammen med FIH drøftet mulige løsninger.

Modellen

På baggrund af drøftelserne er parterne nået frem til en model der indebærer, at Staten ved Finansiel Stabilitet A/S overtager FIH’s ejendomsportefølje, således at FIH derved reetableres som en erhvervsbank specialiseret rettet mod finansiering af små og mellemstore virksomheders investeringer.

Modellen indebærer mere konkret, at Finansiel Stabilitet overtager en ejendomsportefølje for ca. 16 mia. kr. fra FIH Erhvervsbank A/S og dets datterselskab, FIH Kapital Bank A/S. Finansiel Stabilitet overtager samtidigt fundingen af disse aktiver, hvorved FIH Erhvervsbank tilføres likviditet, som skal anvendes til at afdrage en modsvarende portefølje af lån med individuel statsgaranti.

Der er to trin i modellen, jf. illustration i bilag. Første trin er, at ejendomsporteføljen, som staten via Finansiel Stabilitet A/S overtager, udskilles til et nyt selskab ejet af FIH Holding A/S, der er moderselskab til FIH Erhvervsbank A/S.

Andet trin er et salg af selskabet til Finansiel Stabilitet A/S, salget sker til markedsværdi.

Selskabet er efter salget et datterselskab under Finansiel Stabilitet A/S. Finansiel Stabilitet A/S vil således have ansvaret for at drive (med de begrænsninger der er for Finansiel Stabilitet A/S i forhold til drift), afvikle og finansiere det nye selskab med henblik på endelig afvikling.

Det er et vilkår i aftalen, at det nye selskab skal likvideres eller afhændes pr. 31. december 2016. Dette kan udskydes i to år efter ønske fra FIH Holding A/S eller Finansiel Stabilitet A/S og efter aftale i op til et år yderligere til udgangen af et regnskabsår (dvs. senest 31. december 2019). Dette indebærer, at alle aktiver, der ikke forinden er afviklet, vil blive solgt i en åben og transparent proces. Dermed kan den samlede værdi af selskabet endeligt opgøres.

Selskabet skal således likvideres eller afhændes, hvorefter der skal ske en tilbagebetaling af købesummen til Finansiel Stabilitet A/S inkl. eventuelle kapitalindskud forrentet med finansieringsomkostninger samt afholdte transaktionsomkostninger (rådgiveromkostninger).

Med henblik på at afdække statens risiko for tab ved afviklingen af det nye selskab modtager Finansiel Stabilitet A/S en ulimiteret tabskaution fra FIH Holding A/S.

Endeligt er det aftalt, at staten får 25 pct. af en eventuel »upside«, der vil opstå, såfremt afviklingen går bedre end ventet.

Modellen forudsætter Finansudvalgets tilslutning til aktstykke, som giver Finansiel Stabilitet A/S hjemmel til at indgå aftalen.

Det vil – på »case by case«-basis – være muligt for andre banker, der er i samme situation som FIH, og som kan opfylde krav til tabskaution mv., at indgå tilsvarende aftaler.

Vurdering

Ved at indgå aftalen på nuværende tidspunkt er det vurderingen, at de negative afledte konsekvenser som beskrevet ovenfor kan reduceres, uden at Finansiel Stabilitet A/S og staten påføres større økonomiske risici end i dag.

Staten bliver med aftalen om, at Finansiel Stabilitet A/S overtager aktiver og passiver fra FIH, ikke stillet dårligere end i den nuværende situation.

Modellen følger samme principper for værdiansættelse, fundingmodel mv. for det nye selskab som Bankpakke III/IV.

Da FIH Erhvervsbank – i modsætning til en Bankpakke III/IV-afvikling – ikke er nødlidende, sker afviklingen af de værdiforringede aktiver (den »røde« del) på FIH-koncernens regning og risiko. Det er baggrunden for, at FIH Holding stiller tabskautionen – og ikke Indskydergarantifonden, som ville have været tilfældet ved en Bankpakke III/IV-løsning. Da en tabskaution fra FIH Holding ikke har samme bonitet som en kaution fra Indskydergarantifonden, er den betaling, som FIH Holding modtager for kautionen, reduceret i forhold til den betaling, som Indskydergarantifonden ville have fået.

Med aftalen bliver Staten:

– Afdækket mod tab via en tabskaution fra moderinstituttet

– Sikret en andel i en evt. efterfølgende up-side

– Sikret ikke at blive stillet dårligere end i den nuværende situation (herunder ved en eventuel afvikling efter Bankpakke III/IV).

Aktiverne værdiansættes til en pris, der er forenelig med EU’s statsstøtteregler, og ske til anslåede markedsværdier. Det er vurderingen, at modellen er i overensstemmelse med EU’s statsstøtteregler.

Aftalen indebærer i øvrigt, at Finansiel Stabilitet A/S har erhvervet et reelt ejerskab til ejendomsselskabet og dermed aktiverne. Betaling i form af en overskudsandel er ikke udtryk for, at FIH får et ejerskab til aktiverne.

Andre pengeinstitutter

Modellen vil på »case by case«-basis være tilgængelig for andre pengeinstitutter, som er i samme situation som FIH, og som kan opfylde krav til tabskaution mv. FIH-modellen skaber præcedens for Finansiel Stabilitet A/S’ håndtering af sådanne situationer.

Andre pengeinstitutter vil således også kunne anvende modellen. Alm. Brand har fx offentligt udtalt, at de vil se nærmere på modellen.

En anden situation, hvor modellen kunne anvendes, vil være i det tilfælde, hvor et konkret pengeinstitut (Bank 1), der er udfordret på likviditeten, har en mulig fusionspart (Bank 2), som imidlertid ikke er i stand til at håndtere likviditetsudfordringen. Her vil en mulighed være, at Bank 1 overdrager sine dårlige engagementer til Finansiel Stabilitet A/S, med henblik på afvikling, og herefter overtages af Bank 2, der stiller en tabskaution over for Finansiel Stabilitet A/S.

Der vil i hvert tilfælde skulle indgås en aftale mellem pengeinstitut og Finansiel Stabilitet A/S. Bevillingsteknisk vil der skulle forelægges aktstykke for Finansudvalget.

Konsekvenser

Modellen bidrager til, at FIH igen får mulighed for at deltage aktivt i finansieringen af små og mellemstore virksomheder i Danmark. FIH kan derved komme tilbage i rollen som erhvervsbank med finansiering af SMV-segmentet.

Det er en del af aftalen med Finansiel Stabilitet A/S, at FIH Erhvervsbank A/S skal udarbejde en handlingsplan og likviditetsplan vedrørende den fremtidige drift, der bl.a. skal fokusere på netop SMV-segmentet.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
28.03.12
1. behandling
18.04.12
2. behandling
03.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
28.03.12
Afstemning start
18.04.12
Afstemning slut
02.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?