Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 45: Opfordring til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 om bemyndigelse til Finansministeriet vedrørende en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S tilbage fra Finansudvalget (Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 om bemyndigelse til Finansministeriet vedrørende en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S tilbage fra Finansudvalget.)

B 45: Opfordring til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 om bemyndigelse til Finansministeriet vedrørende en række dispositioner i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S tilbage fra Finansudvalget

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 45

Fremsat af: Frank Aaen (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

Fremsat dato: 02.03.2012

Samling: 2011-12

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 45 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer finansministeren til at trække aktstykke 60 af 21. februar 2012 tilbage fra Finansudvalget. Aktstykket bemyndiger Finansministeriet til på statens vegne at foretage en række dispositioner i Aarhus Lokalbank ?A?/?S? og Vestjysk Bank A/S, som bl.a. indebærer, at staten bliver hovedaktionær i den fortsættende Vestjysk Bank A/S. I modsætning til det foreliggende aktstykke bør det være et krav, at staten opstiller nogle klare retningslinjer for, hvordan banken drives, når staten er hovedaktionær.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes hensigt, at de banker, som staten er hovedaktionær i, skal ledes ud fra samfundsnyttige og ansvarlige principper. Staten skal udpege flertallet i bestyrelsen, nyudlån må kun ske til virksomheder, der drives efter CSR- og bæredygtighedsprincipper, banker skal afstå fra finansiering af virksomheder, der står for våbenproduktion eller anden etisk uforsvarlig produktion, og bankerne skal have et særligt program for at udvikle bæredygtige virksomheder og tage hensyn til lokalsamfundet, hvor banken har sin aktivitet, herunder prioritere udlån, der kan gavne beskæftigelsen.

Bankerne skal tilbyde lønmodtagere og mindre erhvervsdrivende en billig og sikker bankforbindelse og opfylde de normale krav til en bankforbindelse og tilstræbe at eliminere et eventuelt udlånsunderskud. Til det er sket, søges underskuddet finansieret i Nationalbanken ikke på de internationale finansielle markeder. Bankerne skal desuden have en udlånspolitik, der ligger i underkanten af markedets rentemarginal, for på den måde at presse rentemarginalen.

Ledelsen i disse banker må ikke have været ansvarlig for spekulation, der har drevet banken eller dens kunder ud i den finansielle krise. Ledelsen skal aflønnes med en fastlagt rimelig løn i forhold til andre ansatte i banken og den offentlige sektor og må ikke aflønnes med bonus- og optionsaftaler. Eventuelle andre aktionærer skal som betingelse for statens støtte anerkende disse principper og kan ikke påkalde sig bestemmelser i aktielovgivningen eller anden lovgivning om, at ledelsen for banken skal tilstræbe det størst mulige overskud, og der skal være stop for udbyttebetaling og tilbagekøbsprogrammer, så længe banken har brug for statsstøtte.

Nødlidende banker, der overtages af staten, kan kun overtages, hvis indskydere med store indlån accepterer et haircut, og skal drives videre som en hel bank efter ovenstående principper. Dog kan spekulative dele af banken udskilles.

Bilag 1

Aktstykke 60

Aktstykke 60

Finansministeriet. København, den 21. februar 2012.

a. Finansministeriet anmoder hermed Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at kunne:

– stemme for forslag på generalforsamlingerne i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S om en fusion mellem bankerne samt foretage de dispositioner i forhold til statens aktieposter, der er nødvendige for fusionens gennemførelse,

– stemme for forslag på generalforsamlingen i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S, om en kapitalforhøjelse i den fusionerede bank med et bruttoprovenu på op til 320 mio. kr. samt deltage pro rata i kapitalforhøjelse og dermed tegne aktier i den fusionerede bank for op til 166,7 mio. kr.,

– sælge tegningsretter i den fusionerede bank til en pris, der afspejler markedsværdien,

– sælge statens aktier løbende til markedskurs, og

– afholde udgifter på anslået 1,0 mio. kr. til finansiel og juridisk rådgivning i tilknytning til fusionen

– g kapitaludvidelsen.

b. Baggrund

Som led i Kreditpakken indgik Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S i 2009 aftaler med staten om statslige kapitalindskud af hybrid kernekapital med konverteringsret på henholdsvis 177,8 mio. kr. og 1.438,0 mio. kr.

Aarhus Lokalbank A/S besluttede i foråret 2011 i medfør af de indgåede aftaler at konvertere 142,2 mio. kr. af det statslige kapitalindskud til aktier. Konverteringen blev gennemført den 25. februar 2011 med det resultat, at staten opnåede en ejerandel på 65,8 pct. af Aarhus Lokalbank A/S. Ejerandelen er senere blevet reduceret til 45,2 pct. som følge af en efterfølgende konvertering af privat hybrid kernekapital til aktier. Staten har endvidere gennem Finansiel Stabilitet A/S en indirekte ejerandel på ca. 1,1 pct.

Tilsvarende har Vestjysk Bank A/S netop gennemført konvertering af 296,3 mio. kr. af det statslige kapitalindskud inklusiv vedhængende renter til aktier. Derved har staten opnået en ejerandel på 53,1 pct. af aktierne i Vestjysk Bank A/S. Staten har endvidere gennem Finansiel Stabilitet A/S en indirekte ejerandel på ca. 2,2 pct. efter konverteringen. Staten er således storaktionær i begge banker.

Fusion af Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S

Samtidig med annonceringen af konverteringen i Vestjysk Bank A/S annoncerede Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S, at bestyrelserne har besluttet at søge generalforsamlingernes tilslutning til en fusion af de to banker. Fusionsplanen er betinget af, at den fortsættende bank efterfølgende gennemfører en kapitalplan, som styrker kapitalgrundlaget i den fusionerede bank. Den planlagte fusion med nedenstående kapitalplan udspringer ifølge bankernes selskabsmeddelelse den 25. januar 2012 af et ønske om at udbygge forretningsgrundlaget i Østjylland og gennem driftsmæssige synergier at skabe en endnu stærkere jysk regionalbank. Fusionen har endvidere til formål at imødegå Vestjysk Bank A/S’ fundingudfordring og danne grundlag for en afvikling af bankernes indlånsunderskud frem mod 2016.

Om fusionen er det mellem de to bestyrelser aftalt, at Vestjysk Bank A/S er den fortsættende bank. Bestyrelserne lægger endvidere op til, at ombytningsforholdet ved fusionen vil være, at 4 aktier i Aarhus Lokalbank A/S konverteres til 1 ny aktie i Vestjysk Bank A/S. Ombytningsforholdet er forhandlet mellem bestyrelserne i de to banker på baggrund af bankernes seneste delårsrapporter og udmeldte resultatforventninger samt øvrige forhold, der normalt indgår i en sådan vurdering.

Det aftalte bytteforhold betyder, at statens direkte ejerandel i den fusionerede bank vil blive 52,1 pct. Eftersom staten er storaktionær i begge banker, har bytteforholdet begrænset betydning for statens direkte ejerandel. Statens indirekte ejerandel gennem Finansiel Stabilitet A/S vil blive 2,1 pct.

Endelig fusionsplan forventes offentliggjort efter færdiggørelsen af bankernes årsrapporter for 2011 i februar 2012. Fusionen vil under forudsætning af generalforsamlingernes godkendelse og Finanstilsynets og konkurrencemyndighedernes godkendelse blive gennemført med virkning fra vedtagelsen på bankernes generalforsamlinger i slutning af marts.

Med henblik på at styrke kapitalgrundlaget for den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S, forventer banken at gennemføre en kapitalplan. Foruden konverteringen af statslig hybrid kernekapital til aktier, har kapitalplanen følgende hovedelementer:

• Gennemførelse af en kapitaludvidelse med nettoprovenu på mellem 250 og 300 mio. kr. Kapitaludvidelsen gennemføres som en aktieemission med fortegningsret for aktionærerne i den fusionerede bank. Kapitaludvidelsen vil ifølge planen blive iværksat efter fusionens gennemførelse med afslutning i maj 2012.

• Optagelse af ny ansvarlig lånekapital på 200 mio. kr. Lånekapitalen optages efter gennemførelsen af ovennævnte kapitaludvidelse. Vestjysk Bank A/S har opnået betinget tilsagn om tegning af lånebeløbet fra en kreds af banker bestående af Arbejdernes Landsbank, Danske Bank, FIH Erhvervsbank, Jyske Bank, Nordea Bank Danmark, Nykredit Bank, Spar Nord Bank og Sydbank samt en række lokale pengeinstitutter. Tilsagnene er betinget af gennemførelse af fusionen og kapitalplanens øvrige elementer.

• Salg af sektoraktier for et beløb på op til 175 mio. kr. Vestjysk Bank A/S har opnået betinget tilsagn fra Danmarks Nationalbank om køb af aktierne. Tilsagnet er betinget af gennemførelse af fusionen og kapitalplanens øvrige elementer. Salget vil fremadrettet medføre en mindre kapitalbinding for Vestjysk Bank A/S og vil dermed have en positiv effekt på bankens solvens.

• Forlængelse af individuelle statsgarantier. Vestjysk Bank A/S har i henhold til den justerede ordning for individuelle statsgarantier i Bankpakke 4 opnået betinget tilsagn fra Finansiel Stabilitet A/S om nye individuelle statsgarantier for lån på i alt 8,6 mia. kr. med udløb i 2016. Fusionsbanken vil således som led i kapitalplanens gennemførelse i 2012 skulle nedbringe den samlede garantiramme fra 9,6 mia. kr. til 8,6 mia. kr.

Fusionen og kapitalplanens gennemførelse vil i sin helhed bidrage til at forbedre kapitalstrukturen i Vestjysk Bank A/S. Bankerne forventer på baggrund af foreløbige budgetter og med en forudsætning om nedskrivninger på 1,5 pct. af udlån, at den samlede kapitalplan øger solvensen i den fusionerede bank ultimo 2012 med 2 pct. point til 14,5 pct. Det skal sammenholdes med, at det samlede vægtede solvensbehov pr. 31. december 2011 ud fra de foreløbige og ureviderede regnskabstal for 2011 ligger i niveauet 10½-11 pct. for de to banker.

Gennemførelsen af den samlede plan vil desuden være betinget af, at planen opnår de nødvendige godkendelser fra Finanstilsynet, Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og EU.

Det er Finansministeriets vurdering, at fusionen og kapitalplanen vil gøre den fusionerede bank mere robust end de to banker hver for sig, hvilket vil mindske risikoen i forhold til statens aktieposter i de to banker og de resterende indskud af hybrid kernekapital på i alt 1.186,0 mio. kr. for de to banker. Banken vil dog fortsat være blandt gruppen af sårbare pengeinstitutter, hvorfor statens deltagelse i kapitaludvidelsen, vil være forbundet med en risiko.

Finansministeriet lægger samtidig vægt på, at Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S har opnået betingede tilsagn fra Nationalbanken, Finansiel Stabilitet A/S, en kreds af banker om opbakning til aktørernes respektive bidrag til planen. Endelig forudsætter fusionens gennemførelse, at Finanstilsynet i henhold til § 204 i lov om finansiel virksomhed vurderer, at fusionen er forsvarligt overfor indskydere, obligationsindehavere og investorer. Det indgår heri, at der i det fortsættende selskab, Vestjysk Bank A/S, vurderes at være et tilstrækkeligt kapitalgrundlag og en tilstrækkelig god organisation til, at det er forsvarligt at overtage Aarhus Lokalbank A/S.

På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet kan stemme for fusionen på de kommende generalforsamlinger i Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S, der afholdes den 29. henholdsvis 28. marts 2012, og foretage de dispositioner i forhold til statens aktiepost, der er nødvendige for fusionens gennemførelse.

Kapitalforhøjelse og statens tegning af aktier

Kapitalforhøjelsen skal vedtages på generalforsamlingen i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S. I henhold til planen skal kapitaludvidelsen gennemføres i april-maj efter konverteringen og fusionens gennemførelse og indbringe et nettoprovenu på 300 mio. kr. efter afholdelse af udgifter ved udstedelsen på skønsmæssigt op til 20 mio. kr., hvorfor det lægges til grund at kapitaludvidelsen skal indbringe et bruttoprovenu på 320 mio. kr.

Kapitaludvidelsen gennemføres som en fortegningsemission, hvilket indebærer, at alle aktionærer for hver aktie, de ejer, modtager et antal tegningsretter, der hver giver ret til at tegne en ny aktie til en på forhånd fastlagt kurs. I perioden fra tildelingstidspunktet for tegningsretterne til tegningen af de nye aktier vil tegningsretterne frit kunne handles.

Det er hensigten, at staten deltager pro rata i kapitaludvidelsen svarende til statens direkte ejerandel på 52,1 pct. Det betyder, at staten som udgangspunkt skal kunne udnytte alle de tildelte tegningsretter og tegne nye aktier for op til 166,7 mio. kr. Det resterende beløb forventes tegnet af nuværende eller nye private aktionærer.

Som grundlag for aktionærernes, herunder statens, beslutning om at tegne nye aktier, vil Vestjysk Bank A/S offentliggøre et prospekt. Den endelige beslutning om at tegne nye aktier vil derfor være betinget af, at prospektet vurderes at udgøre et betryggende grundlag for statens tegning af aktier. Det indebærer bl.a., at staten inden deltagelse i kapitalforhøjelsen er tilstrækkelig betrygget i forhold til optagelsen af ansvarlig lånekapital og udstedelse af nye individuelle statsgarantier, som først forventes gennemført efter kapitaludvidelsen.

På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet kan stemme for kapitalforhøjelsen med et bruttoprovenu på op til 320 mio. kr. på generalforsamlingen i Vestjysk Bank A/S og deltage pro rata i kapitalforhøjelsen og dermed tegne aktier i den fusionerede bank for op til 166,7 mio. kr.

Statens salg af tegningsretter under aktieemissionen

Det er ikke hensigten, at staten på længere sigt skal være aktionær i danske kreditinstitutter. På den baggrund anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at Finansministeriet kan sælge tegningsretter i fusionsbanken under aktieemission. Idet det er afgørende for kapitalplanens gennemførelse, at banken opnår det forventede provenu ved fortegningsretsemissionen, vil statens salg af tegningsretter være betinget af, at der er opnået betydelig sikkerhed for, at aktieemissionen vil blive fuldtegnet. Endvidere vil det være en forudsætning, at staten kan opnå en kurs for fortegningsretterne, der afspejler bankens forventede markedsværdi efter emissionen.

Statens salg af aktier

I forlængelse heraf anmodes ligeledes om Finansudvalgets tilslutning til, at staten i en eller flere omgange kan sælge aktierne i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S til den til enhver tid gældende markedskurs.

Hvis børskursen skal fungere som markedskurs, er det en betingelse, at markedet har fuld information om fusionsbankens økonomi, og at der ikke er begrundet mistanke om, at børskursen fx som følge af spekulation afviger væsentligt fra, hvad der med rimelighed burde forventes.

For at minimere den løbende påvirkning af kursdannelsen vil det endvidere være en betingelse, at et salg af statens aktier omfatter et antal aktier med en samlet værdi på mindst 1 mio. kr., samt at der i en periode på fem dage, efter at der er gennemført et delvist salg af statens aktier, ikke kan foretages et nyt salg.

Rådgiverudgifter i forbindelse med fusionen

Ud over indhentelse af bistand fra en finansiel rådgiver i forbindelse med statens deltagelse i kapitaludvidelsen, har Kammeradvokaten bistået Finansministeriet angående visse spørgsmål i forhold til fusionen. De samlede rådgiverudgifter skønnes at ville udgøre ca. 1,0 mio. kr. Der anmodes derfor om tilslutning til, at der afsættes 1,0 mio. kr., idet beløbet fastsættes endeligt på forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 på grundlag af Finansministeriets faktiske udgifter til finansiel og juridisk rådgivning.

Dispositionerne kan, idet de faktiske udgifter som omtalt ovenfor kan afvige fra de anførte beløb, specificeres således på under- og standardkonti:

   
§ 7.15.08.Aktiedispositioner 
 50.Fusion mellem Vestjysk Bank A/S og Aarhus Lokalbank A/S og kapitaludvidelse i Vestjysk Bank A/S. 
  Udgift  
  22.Andre ordinære driftsomkostninger1,0 mio.kr.
  58.Værdipapirer, tilgange166,7 mio. kr.
     

Indtægter som følge af salg af aktier og tegningsretter optages på lov om tillægsbevilling i det givne år.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, så Finansministeriet kan stemme for fusionen på bankernes ordinære generalforsamlinger den 28. og 29. marts 2012 og kapitalforhøjelsen på generalforsamlingen i Vestjysk Bank A/S den 29. marts 2012.

d. – – –

e. Med henvisning til ovenstående anmodes Finansudvalget om tilslutning til, at Finansministeriet bemyndiges til at kunne:

– stemme for forslag på generalforsamlingerne i Aarhus Lokalbank A/S og Vestjysk Bank A/S om en fusion mellem bankerne samt foretage de dispositioner i forhold til statens aktieposter, der er nødvendige for fusionens gennemførelse,

– stemme for forslag på generalforsamlingen i den fortsættende bank, Vestjysk Bank A/S, om en kapitalforhøjelse i den fusionerede bank med et bruttoprovenu på op til 320 mio. kr. samt deltage pro rata i kapitalforhøjelse og dermed tegne aktier i den fusionerede bank for op til 166,7 mio. kr.,

– sælge tegningsretter i den fusionerede bank til en pris, der afspejler markedsværdien,

– sælge statens aktier løbende til markedskurs, og

– afholde udgifter på anslået 1,0 mio. kr. til finansiel og juridisk rådgivning i tilknytning til fusionen og kapitaludvidelsen.

På forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 optages, idet beløbene vil blive tilpasset de faktisk afholdte udgifter, følgende:

   
  Udgifter
§ 7.15.08.Aktiedispositioner167,7 mio. kr.
     

Indtægter som følge af salg af aktier og tegningsretter optages på lov om tillægsbevilling i det givne år.

København, den 21. februar 2012

BJARNE CORYDON

/ Peter Brixen

Til Finansudvalget.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
02.03.12
1. behandling
13.03.12
2. behandling
20.03.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
02.03.12
Afstemning start
13.03.12
Afstemning slut
19.03.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?