B 128: Obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider (Forslag til folketingsbeslutning om obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider.)

B 128: Sagsbehandlingstider på kommunernes hjemmesider

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 128

Fremsat af: Karina Adsbøl (DF), René Christensen (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 27.03.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Udvalg: Socialudvalget (SOU)

B 128 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2015 at sikre, at det bliver obligatorisk for kommunerne at oplyse om sagsbehandlingstiderne på det sociale område på deres hjemmesider.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det er vigtigt for borgerne at kunne følge med i sagsbehandlingstiderne i den kommune, hvori de bor. Det skal være nemt og enkelt at følge med i sagsbehandlingstiderne på det sociale område, og borgerne skal kunne se, hvor lang tid det cirka tager at få behandlet en sag.

I § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er det fastsat, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

I dag er der ikke krav om, at fristerne offentliggøres på kommunens hjemmeside. Nogle kommuner anvender hjemmesiden til at offetliggøre fristerne, men ikke alle gør det, idet kommunerne også kan vælge andre metoder til at informere borgerne om sagsbehandlingsfristerne.

For at gøre det nemmere for borgerne at følge sagsgangen i kommunen, ønsker forslagsstillerne, at kommunerne bliver forpligtede til at oplyse sagsbehandlingstiderne på kommunens hjemmeside. Denne ensartethed vil gøre det nemt og hurtigt for borgerne at følge med.

Det vigtige i den sammenhæng er, at borgerne kan orientere sig om kommunens serviceniveau på området, og hvor lang tid de kan forvente i forhold til sagsbehandlingsfristerne på det sociale område. Der kan f.eks. tages udgangspunkt i Esbjerg Kommune, hvor det er nemt og overskueligt at finde sagsbehandlingsfristerne – endda på alle de områder, hvor der træffes en kommunal afgørelse. Der henvises til dette link: http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/sagsbehandlingsfrister.aspx.

Forslaget forventes ikke at medføre merudgifter for kommunerne, da de i dag allerede er forpligtede til at offentliggøre fristerne, blot ikke i en bestemt form eller via et bestemt medie. Forslagsstillerne ønsker med dette beslutningsforslag at gøre det nemmere for borgerne at følge med i kommunernes sagsbehandlingsfrister. Der har tidligere været stillet spørgsmål til ministeren om kommunernes offentliggørelsesmetode, jf. SOU alm. del – svar på spm. 201, folketingsåret 2012-13. Der henvises til spørgsmålet og svaret herpå i bilag 1.

Folketingets Socialudvalg

Dato: 17. april 2013

Under henvisning til Folketingets Socialudvalgs brev af 20. marts 2013 følger hermed social- og integrationsministerens endelige svar på spørgsmål nr. 201 (SOU Alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Adsbøl (DF).

Spørgsmål nr. 201:

Ministeren bedes oplyse, hvor mange kommuner, der overholder retssikkerhedslovens § 3 stk. 2 om at fastsætte tidsfrister på hvert enkelt sagsområde i forhold til, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet? Hvordan vil ministeren sikre, at alle kommuner lever op til deres forpligtigelse til at fastsætte en tidsfrist på hvert enkelt sagsområde?

Svar:

I § 3, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område er fastsat, at kommunalbestyrelsen på de enkelte sagsområder skal fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.

Det fremgår af lovforslaget til den gældende bestemmelse (L 117 2008-09), at det overlades til kommunalbestyrelsen at beslutte, hvordan offentliggørelsen skal ske.

Det forudsættes dog, at offentliggørelsen sker på en måde, der er sædvanlig i kommunen, og således at borgere, som de enkelte sagsbehandlingsfrister må forventes at interessere, har gode muligheder for at gøre sig bekendt med fristerne.

Der er ikke krav til, at fristerne offentliggøres på fx kommunens hjemmeside, men rigtig mange kommuner anvender hjemmesiden, som kan være en overskuelig måde at gøre det på. Kommunerne kan dog også vælge andre metoder. Social- og Integrationsministeriet er ikke i besiddelse af en samlet oversigt over tidsfrister og offentliggørelsesmetode for alle kommuner.

Jeg ser ikke anledning til at iværksætte initiativer med henblik på at sikre, at kommunerne fastsætter frister, sådan som de har pligt til efter retssikkerhedslovens § 3, stk. 2. Det vigtige i den sammenhæng er, at borgerne kan orientere sig om kommunens serviceniveau på området, og at borgeren får besked, hvis fristen ikke kan overholdes i forbindelse med sagsbehandlingen af en konkret sag.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
27.03.15
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
27.03.15
Afstemning start
27.05.15
Afstemning slut

Emneord: sagsbehandlingstider

Relaterede forslag:

23.11.2015 B 33: Obligatoriske oplysninger om sagsbehandlingstider på det sociale område på kommunernes hjemmesider

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?