Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 12: Nedsættelse af et udvalg om den danske jernbanes udvikling (Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af et udvalg om den danske jernbanes udvikling.)

B 12: Nedsættelse af et udvalg om den danske jernbanes udvikling

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 12

Fremsat af: Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (UUF), Jørn Dohrmann (DF), Morten Marinus (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 17.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Transportministeriet

Udvalg: Transportudvalget (TRU)

B 12 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at tage initiativ til at nedsætte et udvalg vedrørende den danske jernbanes udvikling. Udvalget skal bl.a. analysere og komme med anbefalinger vedrørende banetrafikken. Udvalget skal færdiggøre sit arbejde inden den 1. juni 2012.

Bemærkninger til forslaget

Formålet med indeværende forslag er at sikre, at der nedsættes et udvalg, som skal analysere og komme med anbefalinger vedrørende banetrafikken. Udvalgets medlemmer udpeges af transportministeren og skal bestå af repræsentanter for de politiske partier samt relevante aktører i jernbanesektoren, herunder operatører, infrastrukturforvaltere og erhvervs- og interesseorganisationer.

Jernbanen udgør en meget vigtig del af infrastrukturen for såvel person som godstrafikken.

Banetrafikken er helt afgørende for et velfungerende arbejdsmarked, specielt i hovedstaden og de stør­­re byer, og udbygningen af metrolinjerne i København og planerne om letbaner i bl.a. Aarhus vid­­ner om, at banetrafikken bliver endnu vigtigere for persontransporten i fremtiden. Jernbanen har og­så stor betydning for trafikken mellem landsdelene, og den binder landet tættere sammen.

Dette understreges også af den politiske ambition om, at togtrafikkens omfang gennem de næste 20 år som minimum fordobles fra 6,5 mia. personkm i dag til 13 mia. personkm i 2030. For at nå denne ambitiøse målsætning er der behov for en grundig analyse af sektoren med inddragelse af alle relevante interesser, så der kan sikres et bredt perspektiv på jernbanens udvikling i Danmark i fremtiden.

Når det gælder jernbanegodstrafikken, udgør denne en vigtig parameter i forbindelse med nedbringelse af CO2-ud­ledningen og til en mere energieffektiv transport, samtidig med at sikkerheden generelt er større pr. mængde jernbanegods.

Samtidig er behovet for at foretage en grundlæggende analyse af rammebetingelserne for godstransporten på jernbanen i Danmark af afgørende betydning, særlig set i lyset af at det er vurderet, at der frem mod 2030 vil kunne ske en tredobling af godstransporten på jernbane i Danmark.

Derfor er det afgørende, at effektiviteten, mobiliteten, regulariteten og rettidigheden er optimal på jernbanen, samtidig med at jernbanenettet er udbygget, så det sikrer en samfundsoptimal trans­port­øko­no­misk infrastruktur. Dertil skal det også sikres, at effektiviteten, produktiviteten og serviceniveauet til sta­dighed er stigende – også i forhold til andre transportformer.

Udvalget skal på denne baggrund bl.a. analysere og komme med anbefalinger, som kan omfatte lovinitiativer og andre reguleringer på følgende områder:

Hvordan sikres en driftsrentabel og samfundsøkonomisk fornuftig persontransport i de større by­er og mellem byerne og landsdelene?

Kan togtrafikken sikre en større produktivitet og effektivitet i såvel person- som gods­trans­por­ten, og hvordan sikres en optimal udnyttelse af ressourcerne?

Hvordan kan persontransporten på jernbane vinde markedsandele og gøres mere attraktiv?

Hvordan kan jernbanegodstransporten vinde markedsandele og gøres mere attraktiv?

Der skal foretages evaluering af de seneste års udlicitering af togdriften i Danmark og i udlandet (EU og andre OECD-lande) med hensyn til målsætningerne om f.eks. en mere rentabel og effektiv drift, bru­ger­til­freds­hed, regularitet, rettidighed og produktivitet. Her tænkes først og fremmest på per­son­tra­­nsporten.

Der skal foretages evaluering af organiseringen af det samlede tog- og infrastrukturarbejde i Danmark, herunder om der kan hentes inspiration fra bl.a. udlandet til en anden organisering.

Der skal foretages en analyse af organiseringen af fremtidens togtrafik, i lyset af at der i dag er både en statslig og en regional or­ganisering med DSB og privatbaner, og at der er konkurrence på tværs af grænserne i EU. Der ønskes i den forbindelse en analyse af mulighederne for at sikre DSB de bedste or­ga­nisatoriske rammevilkår i et konkurrencepræget marked.

Hvordan sikres de bedste konkurrencevilkår for person- og godstransporten på skinner i et mar­ked præget af offentlige og private aktører, så det sikres, at ressourcerne, herunder of­fent­­lige subsidier, bruges bedst muligt, og så de samfundsøkonomiske ønsker om en effektiv in­frastruktur og hurtigere transportforbindelser tilgodeses?

Hvordan vil den mulige stigende konkurrence i EU inden for togdriften influere på udbuddet af tog­drift i Danmark og resten af EU, og hvordan skal DSB stilles i en sådan si­tua­ti­on? I den forbindelse skal det også analyseres, hvordan der sikres en tilstrækkelig arms­læng­de og nødvendige transparens mellem konkurrenceudsatte og ikkekonkurrenceudsatte ak­tiviteter.

Fremtiden omkring Kystbane- og Øresundstrafikken skal analyseres i forhold til EU’s kon­kur­renceregler m.v. med henblik på at formulere en fremtidig strategi, der rækker ud over de nuværende nød­foranstaltninger.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
17.11.11
1. behandling
13.12.11
2. behandling
08.05.12

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
17.11.11
Afstemning start
18.04.12
Afstemning slut
07.05.12

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?