B 164: Nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen (Forslag til folketingsbeslutning om nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen.)

B 164: Nedlæggelse af Irak- og Afghanistankommissionen

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 164

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Pia Kjærsgaard (DF)

Fremsat dato: 21.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 164 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at nedlægge den af justitsministeren den 7. november 2012 nedsatte Irak- og Afghanistankommission.

Bemærkninger til forslaget

Det fremgår af regeringsgrundlaget for S-R-SF-regeringen, »Et Danmark, der står sammen«, oktober 2011, side 41, at: »Regeringen vil nedsætte en undersøgelseskommission til at belyse baggrunden for den danske beslutning om deltagelsen i krigen i Irak og mulige problemer med Danmarks overholdelse af internationale konventioner i forbindelse med krigsførelsen i Irak og Afghanistan.«

I foråret 2012 var der en del polemik omkring udformning af kommissoriet, idet regeringen ikke inddrog alle partier i Folketingets Udvalg for Forretningsordenen, hvilket er den normale praksis ved nedsættelse af undersøgelseskommissioner. Dermed var oppositionen afskåret fra at få indflydelse på de afgørende formuleringer i kommissoriet.

Onsdag den 7. november 2012 nedsatte daværende justitsminister Morten Bødskov Irak- og Afghanistankommissionen og udsendte følgende pressemeddelelse:

»Undersøgelseskommissionen er nedsat i henhold til lov om undersøgelseskommissioner og har fået følgende sammensætning:

– Vicepræsident Michael B. Elmer, Sø- og Handelsretten, er efter fælles indstilling fra Østre og Vestre Landsret udpeget som formand for undersøgelseskommissionen.

– Advokat Jeppe Skadhauge er efter indstilling fra Advokatsamfundet udpeget som kommissionens advokatmedlem.

– Professor, dr. jur. Jørgen Albæk Jensen, Aarhus Universitet, er som universitetsjurist udpeget som medlem af kommissionen.

Desuden er advokat Jens Lund Mosbek udpeget som udspørger for kommissionen.

Efter kommissoriet har undersøgelseskommissionen til opgave dels at undersøge og redegøre for baggrunden for den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak, dels at undersøge og redegøre for, hvad danske myndigheder har foretaget sig i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan.«

Kommissionen skal i følge kommissoriet gøre sit arbejde færdig på 5 år.

Kommissionen fungerer ikke

I januar 2015 kom det frem, at arbejdet i kommissionen ikke fungerer. I efteråret 2014 måtte en planlagt møderække indstilles, og de to medlemmer af kommissionen udtrykte deres mistillid til formanden over for Justitsministeriet. Den 26. februar 2015 udsendte Justitsministeriet en pressemeddelelse om, at formanden for Irak- og Afghanistankommissionen havde valgt at træde tilbage. Af pressemeddelelsen fremgik bl.a. følgende:

»Irak- og Afghanistankommissionen skal have ny formand, da Michael B. Elmer nu har valgt at træde tilbage som formand på grund af udfordringer ved det interne samarbejde i kommissionen. Michael B. Elmer har i den forbindelse oplyst, at han ikke anser det for realistisk, at han vil kunne få genskabt det gode og konstruktive samarbejde, som er nødvendigt for, at Kommissionen kan fuldføre sin meget omfattende og vanskelige opgave.

Kommissionens øvrige medlemmer fortsætter arbejdet, og justitsminister Mette Frederiksen har bedt de to landsretspræsidenter om så snart som muligt at komme med deres indstilling til, hvem der kan overtage pladsen som formand for kommissionen.«

Det fremgår tillige af dagspressen, at kommissionen pr. 3. marts 2015 endnu ikke har afhørt ét eneste vidne i sagen.

Økonomi

Den 27. februar 2015 kunne justitsministeren i besvarelsen af spørgsmål nr. 415 til Folketingets Retsudvalg oplyse, at kommissionen pr. 31. december 2014 havde haft udgifter for 13,3 mio. kr. Pengene var brugt på kontorhold, advokater, lokaleudgifter, rejser, repræsentation m.m., men 0 kroner var brugt på vidnegodtgørelse, hvilket er naturligt, da ingen vidner endnu var afhørt.

Kommissionen skal nedlægges

Det er forslagsstillernes opfattelse, at Irak- og Afghanistankommissionen skal nedlægges.

1. Forslagsstillerne antager ikke, at kommissionen vil kunne komme frem med noget væsentligt nyt om den danske beslutning om at deltage i krigen i Irak eller om tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan. Grundlaget for deltagelsen i krigen i Irak er offentligt kendt og gennemdiskuteret i medierne, og hvad der måtte være sket i forbindelse med tilbageholdelsen af personer under krigene i henholdsvis Irak og Afghanistan, er ligeledes kendt stof. Der kan næppe vendes flere sten og fremkomme væsentligt nyt, der berettiger, at en kommission skal arbejde med de spørgsmål i 5 år.

2. Arbejdet i kommissionen fungerer tydeligvis ikke. Om det er kemien mellem kommissionens medlemmer, uenigheder om arbejdets tilrettelæggelse eller andet, der er årsagen, så er det et faktum, at formanden er trådt tilbage. Det er ligeledes fakta, at der endnu ikke er afhørt ét eneste vidne i sagen, og at kommissionen har brugt halvdelen af den tid, der er afsat til hele forløbet.

3. Kommissionen har hidtil kostet mere end 13 mio. kr., arbejdet er langtfra kommet i gang, og formanden er væk. Det lidt, der måtte være udført af arbejde, er slet ikke 13 mio. kr. værd. Kommissionens hidtidige arbejde kan bedst karakteriseres som spild af penge og tid.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
21.04.15
1. behandling
29.05.15
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
21.04.15
Afstemning start
28.04.15
Afstemning slut

Emneord: irak afghanistan kommissioner undersøgelseskommission

Relaterede forslag:

21.04.2016 B 189: At nedsætte en retssikkerhedskommission

12.04.2016 L 171: Nedsættelse af en hurtigtarbejdende undersøgelsesgruppe vedrørende branden på »Scandinavian Star«

30.03.2016 B 108: Udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien

15.03.2016 B 88: Nedsættelse af en ytringsfrihedskommission

12.01.2016 B 52: Offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?