B 190: Klare regler og nye forslag til ledsageordning (Forslag til folketingsbeslutning om klare regler og nye forslag til ledsageordning.)

B 190: Forslag til ledsageordning

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 190

Fremsat af: Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Karina Due (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 26.04.2016

Vedtaget dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Social- og Indenrigsudvalget (SOU)

B 190 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen snarest muligt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til løsninger på udfordringerne med at få bevilget ledsagelse via serviceloven til mennesker med handicap. Det skal bl.a. undersøges,

1) om mennesker med handicap selv kan vælge at betale for ledsagelse, hvis de ønsker ledsagelse, ud over hvad de kan få bevilget via serviceloven,

2) om mennesker med handicap, der får ledsagelse efter § 97 i serviceloven, kan vælge at bruge ordningen til socialpædagogiske aktiviteter, hvis de selv ønsker det,

3) og om mennesker med handicap, der ikke er i stand til selv at efterspørge ledsagelse efter paragraf 97 i serviceloven, alligevel kan tildeles ledsageordning efter § 97.

De økonomiske konsekvenser ved ændringer i ledsageordningen skal klarlægges.

Derudover skal der udarbejdes helt klare retningslinjer for, hvordan reglerne administreres, så der ikke opstår tvivl om kommunernes forpligtigelse til at tilbyde ledsagelse efter servicelovens bestemmelser. Social- og Indenrigsudvalget godkender kommissoriet for arbejdsgruppen. Ministeren skal rapportere arbejdsgruppens resultater til Social- og Indenrigsudvalget, så snart de foreligger, dog senest den 1. februar 2017.

Bemærkninger til forslaget

Det er Dansk Folkepartis opfattelse, at den gældende ledsageordning ikke fungerer tilfredsstillende. Der er bl.a. set eksempler på kommuner, der opkræver ulovlig betaling for ledsagelse, og kommuner, der slet ikke tilbyder ledsagelse til mennesker med handicap, hvilket betyder, at nogle borgere må sidde indespærret på deres bosted uden mulighed for at komme ud i det omgivende samfund og deltage i aktiviteter, udflugter, ferier m.v. (»Ny undersøgelse dokumenterer tiltagende indespærring«, www.lev.dk, den 2. juli 2014). Social- og indenrigsministeren har for nyligt meddelt, at det ikke er lovligt for kommunerne at opkræve betaling i forbindelse med ledsagelse efter servicelovens §§ 83 og 85 (Vedrørende Statsforvaltningens udtalelse om Favrskov Kommunes opkrævning af betaling for ledsagerudgifter i forbindelse med ferieophold, Social- og Indenrigsministeriets brev af 8. februar 2016 til KL).

DF mener, at det er vigtigt, at handicappede menneskers rettigheder er sikret via serviceloven. Det er vigtigt, at kommunerne tildeler mennesker med handicap de ydelser, som de har behov for, for at kunne få et værdigt liv med muligheder for at deltage i almindelige dagligdags aktiviteter og udflugter såsom en tur i svømmehallen eller i biografen, tage til familiefester og andre aktiviteter. Samtidig mener DF også, at det er vigtigt, at mennesker med handicap bevarer så meget selvbestemmelse som muligt i deres liv. DF mener derfor, at en arbejdsgruppe nedsat af social- og indenrigsministeren skal udarbejde forslag til, hvordan ledsageordningen kan forbedres, og de skal klarlægge eventuelle problemstillinger, som følge af at kommunerne tidligere har opkrævet ulovlig brugerbetaling for mennesker med handicap. DF er meget opmærksom på, at eventuel brugerbetaling i forbindelse med ledsagelse ikke må føre til en glidebane, så det offentliges ansvar for svage borgere glider over i hænderne på den enkelte borger og dennes økonomiske formåen – men samtidig anerkender DF, at nogle mennesker med handicap vil kunne have mulighed for og stor glæde af at kunne betale for at få ekstra ledsagelse til aktiviteter, de ønsker at deltage i, men som kommunen ikke vil tildele ledsagelse til. Det kan både være i forbindelse med dagligdags aktiviteter eller længerevarende udflugter og ferierejser eller festivaler.

Derudover mener DF også, at det er værd at undersøge, hvilke konsekvenser det vil have, hvis mennesker med handicap selv kan bestemme, om de vil bruge ledsagelse efter § 97 i serviceloven til aktiviteter, der er af socialpædagogisk karakter eller ej. Det ville være med til at give borgeren langt større medbestemmelse over sit eget liv – men samtidig skal det naturligvis ikke ske på bekostning af ledsagelse, der er givet af kommunen efter § 85 i serviceloven.

DF mener endvidere, at det skal undersøges, om mennesker med handicap, der ikke fysisk er i stand til at efterspørge ledsagelse efter § 97, alligevel kan tildeles ledsagelse efter denne paragraf, da deres handicapdiagnose ikke alene skal være afgørende for, om de har behov for ledsagelse til sociale aktiviteter eller ej.

Endelig mener DF, at arbejdsgruppen skal klarlægge de økonomiske konsekvenser for både brugerne af ledsageordningen og for kommunerne ved eventulle ændringer i ordningen.

I samme forbindelse er det relevant at udarbejde helt klare retningslinjer for, hvordan ledsageordningerne skal fortolkes og udmøntes i kommunerne, da der de senere år er set eksempler på kommuner, der har reduceret kraftigt i ledsagelse til mennesker med handicap (»KL’s spørgeskemaundersøgelse vedr. socialpædagogisk bistand til deltagelse i aktiviteter, ferie og udflugter på kommunale bosteder mv.«, notat fra KL fra den 20. november 2014). Der skal komme en præcisering af reglerne, så det bliver klart, hvem der kan få ledsagelse, og hvornår man kan få ledsagelse samt om betalingen herfor. Dette skal særligt ses i lyset af, at mennesker med handicap er nogle af samfundets mest udsatte borgere, der kan have svært ved at finde ressourcerne til at klage eller kæmpe mod kommunens afgørelser.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
26.04.16
1. behandling
19.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
26.04.16
Afstemning start
03.05.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: ledsagerordninger

Relaterede forslag:

06.04.2016 B 174: Forbedrede opsparingsregler i forbindelse med ledsageordning for børn og voksne med handicap

15.03.2016 B 86: Ret til ledsageordning for borgere med udviklingshæmning m.fl

27.03.2015 B 115: Forbedret ledsageordning for børn og voksne med handicap

27.03.2015 B 113: Ledsageordning for udviklingshæmmede

07.11.2014 B 22: Ledsagelse af demente og svage ældre

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?