B 172: Indførelse af social protokol til Lissabontraktaten (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af social protokol til Lissabontraktaten.)

B 172: Social protokol til Lissabontraktaten

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 172

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL)

Fremsat dato: 05.04.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Europaudvalget (EUU)

B 172 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at arbejde for indførelsen af en social protokol til Lissabontraktaten som foreslået af Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (ETUC) i marts 2008.

Bemærkninger til forslaget

Udvidelsen af EU med en række østeuropæiske lande har afsløret grundlæggende fejl ved EU’s regler om fri bevægelighed for kapital, arbejdskraft, varer og tjenesteydelser. Fejlen består i, at reglerne kun sikrer disse fire økonomiske friheder. Arbejderrettigheder og medlemslandenes ret til at beskytte sig mod social dumping som følge af uforholdsmæssig stor indvandring af arbejdskraft og udenlandske tjenesteydere er ikke sikret. Det giver frit spil for arbejdsgivere og privatpersoner til at importere udenlandsk arbejdskraft til lavere lønninger og med dårligere arbejdsvilkår. Resultatet er øget social dumping som et voksende problem i de fleste af de »gamle« medlemslande. Der er mange eksempler på, at udenlandske arbejdere udnyttes groft, og at arbejderrettigheder og fagforeninger er under et voldsomt pres.

Hertil kommer en række domme afsagt af EU-Domstolen, som har berøvet medlemslandene og deres fagforeninger muligheden for at sikre, at udstationerede arbejdere arbejder på lige vilkår med hjemlandets. Det drejer sig om følgende domme: Viking Line (C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) og Luxembourg (C-319/06). Konsekvensen af de nævnte domme er, at det er blevet forbudt for medlemslandene og deres fagforeninger ved lov eller kollektive kampskridt at sikre de udstationerede arbejdere samme løn og ansættelsesvilkår som værtslandets egne arbejdere. De udstationerende virksomheder kan derfor påføre værtslandets virksomheder en unfair konkurrence, der forstærkes af, at de betaler skat i hjemlandet efter hjemlandets regler.1)

Den Europæiske Faglige Samarbejdsorganisation (EFS, på engelsk ETUC) kaldte de to førstnævnte domme, Viking Line og Laval, for »en licens til social dumping«2) og fremsatte på den baggrund i marts 2008 et forslag om en social protokol, der skal knyttes til traktaten, hvorved den får samme status.3) De efterfølgende domme har ikke fået EFS til at ændre sin kritik. EFS har indtil nu fastholdt kravet om en social protokol, såvel som kravet om en revision af udstationeringsdirektivet.4)

Såfremt medlemslandene tilslutter sig EFS' forslag om en social protokol, vil det medføre en fortolkning af relevante artikler i Lissabontraktaten, der sikrer, at faglige og sociale rettigheder i tvivlstilfælde og ved konflikt med de økonomiske friheder er overordnet disse friheder. Det vil betyde en reel sikring af konfliktretten og af medlemslandenes og deres fagforeningers ret til og muligheder for at sikre, at udenlandske arbejdere arbejder på lige vilkår med værtslandets. Protokollen vil sikre, at de faglige rettigheder og medlemslandenes beskyttelseslovgivning har forrang for de økonomiske friheder.

Den første betingelse for indførelsen af en protokol som foreslået af EFS er, at mindst ét medlemsland rejser krav om den og beder om indkaldelse til en regeringskonference. Der er substantielt tale om en traktatændring, som kræver enstemmighed efter denne procedure.

Indtil nu har ingen medlemslande rejst dette krav. Men på et møde i september 2015 blev socialdemokratiske ministre og faglige landsorganisationer i Sverige, Østrig og Tyskland enige om at arbejde for at opbygge en stærk alliance for kravet om en social protokol som foreslået af EFS.5) Forslaget har siden fået opbakning fra SAMAK, den nordiske samarbejdskomité for de socialdemokratiske partier og de faglige landorganisationer (LO) i Norden.

Desværre er den danske regering ikke med her. Det bør den være. Derfor forslaget om, at den danske regering skal forpligtes til at arbejde for kravet og rejse det over for de øvrige EU-lande.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
05.04.16
1. behandling
26.04.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
05.04.16
Afstemning start
12.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?