B 94: Indførelse af et id-kort inden for byggebranchen (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et id-kort inden for byggebranchen.)

B 94: ID-kort i byggebranchen

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 94

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL)

Fremsat dato: 03.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 94 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte de nødvendige forslag, der sikrer, at der med virkning fra den 1. januar 2015 indføres et id-kort for beskæftigede inden for byggebranchen, herunder indehavere af enkeltmandsvirksomheder. Id-kortet skal indeholde oplysning om:

– Navn på kortholder

– Fødselsdato og køn

– Billede af kortholder

– Kortholders underskrift

– Kortnummer

– Navn på virksomheden

– Registrering hos SKAT, RUT, social sikring, arbejdsskadeforsikring og eventuel erhvervsforsikringsdækning

– Uddannelse og efteruddannelse samt en sikkerhedsuddannelse af minimum 1 dags varighed

– Varigheden af uddannelsens gyldighed.

Kortet udstedes og vedligeholdes af en offentlig myndighed og implementeres i samarbejde med arbejdsmarkedets parter, hvor der samtidig tages højde for de redskaber, arbejdsmarkedets parter allerede har udviklet på dette område, eksempelvis byggeriets uddannelseskort.

Bemærkninger til forslaget

Id-kort inden for byggeriet er et allerede kendt redskab og findes i en eller anden form i Finland, Irland, England, Belgien, Spanien og Norge og har gjort det i en årrække.

Id-kortet har en række forskellige formål, som sammen med andre tiltag kan medvirke til at bekæmpe social dumping og højne arbejdsmiljøet.

Bygge- og anlægsbranchen er et af de steder, hvor der er højst risiko for arbejdsulykker, herunder også et betydeligt antal dødsulykker. Ligeledes er det en branche, hvor mange arbejdsulykker ikke anmeldes.

Derfor ønsker Enhedslisten at indføre obligatoriske id-kort for beskæftigede, herunder også enkeltmandsvirksomheder inden for byggebranchen, uanset om arbejdet udføres for en dansk eller en udenlandsk virksomhed. Id-kortet vil skabe øget fokus på forebyggelse og korrekt håndtering af arbejdsskader.

Derfor er det også vigtigt, at der stilles krav om, at kortindehaveren gennemfører en obligatorisk sikkerhedsuddannelse af minimum 1 dags varighed for at kunne erhverve id-kortet.

Id-kortet, der dokumenterer, hvordan arbejdstageren er socialt sikret, vil bl.a. kunne bruges til at udrede tvivlsspørgsmål i forbindelse med arbejdsskader og til at sætte et større fokus på arbejdsmiljø i det hele taget.

Kortet vil give de relevante myndigheder et værktøj i forbindelse med kontrolundersøgelser af ansættelser og udstationeringer. Det vil samtidig skabe klarhed over, hvordan de beskæftigede er stillet i tilfælde af arbejdsulykker.

Kortet skal endvidere indeholde en dokumentation af kompetencer. Bygningsarbejdere kan have kursusbevis eller certifikat for en række gennemførte uddannelser i Danmark eller i udlandet, såsom f.eks. asbestnedrivning, stilladsopsætning og epoxyarbejde. Ved at lade id-kortet indeholde oplysninger om kortholderens erhvervede kompetencer vil det være langt lettere for byggevirksomhederne at få de rigtige folk til de forskellige opgaver – hvilket forventes også at ville føre til et mere sikkert arbejdsmiljø.

Den enkelte arbejdsgiver får pligt til at sikre, at alle, der på arbejdsgiverens vegne skal udføre arbejde på en byggeplads (bygge- og anlægsvirksomhed), har et gyldigt kort inden arbejdet påbegyndes. Kortet skal bæres og kunne fremvises på bygherrens og myndighedernes forlangende. Der skal fastsættes nærmere bestemmelser om konsekvenser, hvis kortet ikke bæres og er gyldigt.

Da id-kort i byggebranchen allerede eksisterer i adskillige EU-/EØS-lande, er der allerede så mange erfaringer, at det bør være muligt, at kortet kan være klar til brug senest den 1. januar 2015.

Regeringen har haft forskellige vurderinger af omkostningerne ved at indfase og vedligeholde et id-kort. Den øgede indsats, som regeringen og Enhedslisten har iværksat i 2012 og 2013, har bl.a. betydet, at SKAT har reguleret for ca. 100 mio. kr. i manglende moms- og skatteindbetalinger. Udgifterne ved indførelse og vedligeholdelse af kortet vil efter Enhedslistens opfattelse blive modsvaret af øgede indtægter fra bedre kontrolmuligheder for myndighederne og værdien af et bedre arbejdsmiljø, der bl.a. vil mindske udgifterne i forbindelse med arbejdsulykker.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
03.04.14
1. behandling
09.05.14
2. behandling
11.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
03.04.14
Afstemning start
10.04.14
Afstemning slut
10.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Beskæftigelsesudvalget den 28. maj 2014

Emneord: social dumping byggebranchen

Relaterede forslag:

17.12.2014 L 102: Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere

12. Jun 2014 11:23
Thomas Huulbæk Titanium
Medlem
 
VERIFICERET

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?