B 114: Hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer (Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer.)

B 114: Pensionsselskabers bæredygtighed

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 114

Fremsat af: Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT), Christian Poll (ALT)

Fremsat dato: 31.03.2016

Forkastet dato: 31.05.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet

Udvalg: Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)

B 114 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til inden den 1. oktober 2016 at fremsætte lovforslag om ændring af lov om finansiel virksomheds bestemmelser for danske pensionsselskabers investeringer, således at hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed bliver et krav på lige fod med kravet om risikospredning og finansielt afkast af investeringerne.

Bemærkninger til forslaget

I dag er pensionsselskaber underlagt lovmæssigt krav om risikospredning og finansielt afkast på investeringer. Disse krav opfattes af flere pensionsselskaber som en barriere for udfasning af investeringer i fossil energi og for at prioritere investeringer i klima- og energiteknologi. Selv om Finanstilsynet har fastslået, at frasalg af denne type aktiver og prioritering af en etisk investeringsprofil er muligt inden for den eksisterende lovgivning, er det forslagsstillernes klare overbevisning, at danske pensionsselskaber, enten bevidst eller ubevidst, fastlåses i et investeringsparadigme, der hører fortiden til – et paradigme, hvor et ensidigt fokus på den økonomiske bundlinje sker på bekostning af social og miljømæssig bæredygtighed frem for at understøtte den. Derfor skal det ikke kun være en mulighed at tage hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed, det skal være en pligt.

I dag giver danske pensionsselskabers investeringer i virksomheder inden for olie-, kul- og gasindustrien anledning til en potentiel CO2-udledning, som er mere end 4,6 gange større end hele Danmarks årlige udledninger, hvis disse fossile reserver, som investeringerne bindes i, bliver udvundet (WWF, baggrundsnotat den 20. december 2013, side 4). Således er Danmarks og verdens fremskridt på klimaområdet, herunder udledningsreduktioner, fuldstændig afhængige af, at pensionsinvestorer ændrer kurs.

Der skal både tages hensyn til økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed i de investeringer, som Danmarks pensionskunder laver for fremtiden. Det nuværende forholdsvis snævre lovgivningsmæssige fokus på højst muligt afkast til pensionskunderne bør udvides til også at lægge vægt på pensionsselskabernes ansvar for at foretage de investeringer, der understøtter en langsigtet samfundsudvikling med mål om en grøn omstilling af bl.a. energisystemet.

Hvis pensionsselskaber i dag prioriterer hensynet til social og miljømæssig bæredygtighed, er dette kun lovligt, såfremt disse prioriteringer samtidig kan vurderes som sikre i forhold til at maksimere afkast og sprede risiko. Forslagsstillerne har to indvendinger mod dette: 1) Fortsættelse af massive investeringer i fossile brændsler er direkte i modstrid med arbejdet for at opfylde 2-gradersmålsætningen. 2) Sociale og miljømæssige hensyn bør aldrig være supplement til hensynet til afkast, men en betingelse, der skal efterleves på lige fod med hensynet til afkast.

Angående den første indvending vurderer IEA, at to tredjedele af kendte fossile energireserver skal forblive i underjorden, hvis vi skal holde den globale temperaturstigning under 2 grader, som aftalt ved COP21 i Paris 2015 (IEA, World Energy Outlook 2012 – Executive Summary, 2012, side 3). Dertil har Danmark en national målsætning om fossiluafhængighed i 2050. Hvis Danmark skal leve op til disse klimamål, vil mange investeringer i netop disse energireserver blive værdiløse og er derfor forbundet med høj risiko. Kort sagt har pensionsselskaber hidtil haft store afkast ved denne type investeringer, hvorfor de stadig udgør en væsentlig andel af alle pensionsselskabers investeringsporteføljer. Men hvis denne investeringsstrategi fortsætter, vil det være umuligt at lave ambitiøs klimapolitik uden at kompromittere danske pensionskunders interesser og vice versa. Det vil således være nødvendigt med en langt større kontinuitet mellem klimapolitik og pensionsselskabers investeringsstrategi, hvis både pensionskunder og samfundet skal ende ud som vindere.

Vedrørende den anden indvending er det forslagsstillernes holdning, at bæredygtighed bør have øverste prioritet i det danske samfund. Dette gælder både økonomisk, social og miljømæssig bæredygtighed. I Danmark har pensionsselskaber samlet aktiver for over 2.700 mia. kr. (»Aktiver for pensionsbranchen 2002-2014«, Forsikring & Pension, den 16. september 2015).

Pensionsselskabernes investeringer har således stor indflydelse på samfundsudviklingen både herhjemme og i udlandet. Derfor er det af stor betydning, at investeringerne underbygger den samfundsudvikling og de målsætninger, der arbejdes for i resten af samfundet. Dette gælder bl.a. klimaområdet, hvor der kun med større investeringer i grøn energiteknologi og udfasning af klimabelastende virksomhed kan ske de nødvendige fremskridt. Dette er en vurdering, som verdens ledere lægger til grund for bl.a. FN’s nye verdensmål, og som FN’s Generalsekretær, Ban Ki-moon, eksplicit har opfordret verdens virksomheder og pensionsselskaber til at forfølge (Ban Ki-moon, den 2. november 2014, i forbindelse med præsentation af IPCC’s femte rapport om klodens klima).

Pensionsselskaber i Danmark bør derfor udvikle og implementere kriterier og vurderingsmetoder, der sikrer, at deres beholdning af aktiver bidrager til opfyldelsen af FN’s 2-gradersmålsætning, som Danmark har forpligtet sig på at arbejde for. Denne opgave vil være uoverkommelig for staten, hvis ikke danske virksomheder tager socialt ansvar og understøtter den ønskede samfundsudvikling, som politiske beslutninger reflekterer. Der er bred politisk enighed om, at Danmark skal være fossiluafhængig i 2050. Derudover har Danmark forpligtet sig på at arbejde for, at den globale opvarmning holdes under 1,5 grader i forbindelse med klimaaftalen ved COP21 i Paris. Ifølge den danske regerings vejledning til ansvarlige investeringer, hvortil bl.a. Finansrådet og Finanstilsynet har bidraget, handler samfundsansvar om, at virksomheder udnytter de forretningsmæssige muligheder, der ligger i at bidrage til løsningen af samfundets sociale og miljømæssige udfordringer, f.eks. gennem udviklingen af energieffektive teknologier og miljøvenlige produkter (»Vejledning om ansvarlige investeringer«, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen), september 2010). Det er dette samfundsansvar, der ønskes fremmet gennem nærværende beslutningsforslag.

Pensionsselskabernes opfølgning på Parisaftalen bør naturligt munde ud i, at selskaberne som aktive ejere sikrer, at deres investeringer har forretningsmodeller, der inden for minimum en 5-årig periode er kompatibel med COP21-aftalens mål om 2 grader. Dette vil naturligt betyde udfasningen af højrisikable olie-, kul- og gasudvindinger såsom virksomhed med tjæresand. Det må desuden antages at være i pensionsselskabernes medlemmers interesse, da netop denne branche gennem massive investeringer i vedvarende energi og andre klimainitiativer kan fremme en udtalt samfundsinteresse i at fuldføre en grøn omstilling af samfundet. Således kan pensionskunder samtidig med at investere økonomisk ansvarligt tage et reelt samfundsansvar, som de i dag ikke har mulighed for. Kun få danske lønmodtagere vælger selv deres pensionsordning, og hvis de gør, har de ingen mulighed i dag for at vælge et pensionsselskab, der ikke inkluderer fossile energiselskaber i deres investeringsportefølje.

For at sikre pensionsselskabernes sociale ansvar vil det være naturligt at fastlægge krav om overenskomster for de virksomheder, man investerer i, ikke mindst de danske. Dette er en naturlig interessevaretagelse for medlemmerne i pensionskasserne, men skal også ses som en social og finansiel bæredygtig investering for de kommercielle pensionsselskaber, da det underbygger stabiliteten i samfundet og for Danmarks vedkommende den danske model. Det bør i forlængelse heraf fremmes, at pensionsselskaberne sikres mulighederne for at planlægge deres investeringer, så de så vidt muligt styrker produktionen og den reelle værdiskabelse og rentabilitet i de aktiver, hvor dette er relevant, og i brancher, deres medlemmer/kunder allerede er eller kan tænkes at være beskæftiget i.

Forslaget har derved samtidig til formål at åbne muligheden for at vælge mere etisk ansvarlige investeringer, ikke alene for pensionsselskaberne, men også for de borgere, som i dag reelt ikke har mulighed for at sikre deres interesser gennem et pensionsselskab, såfremt de ønsker at understøtte en bæredygtig samfundsudvikling. Dette indebærer også et væsentligt større hensyn til investeringernes betydning for social bæredygtighed. Det er således ikke nok, at danske pensionsselskaber forpligter sig på at overholde danske og internationale retningslinjer for social ansvarlighed, hvad angår f.eks. forbud mod at investere i virksomheder, der forbryder sig mod diverse menneskerettigheds- og arbejdsrettighedskonventioner el.lign. Hensynet bør gå ud over, hvad der rent lov- og konventionsmæssigt tillades, således at der ikke alene stilles krav om, at sociale forhold ikke undermineres, men ydermere stilles krav om, at sociale udviklinger skal understøttes. Således skal investeringer, der på nogen som helst måde bidrager til eksempelvis skattely, monopoldannelse, forflyttelse af oprindelige folk osv., undgås. Dertil skal krav om OK-forhold på de arbejdspladser, man investerer i, indføres, sådan som visse norske pensionskasser har indført – altså, en overordnet pligt til at tage hensyn til den sociale bundlinje i investeringer.

Samlet set vil dette forslag ikke blot fjerne de forhindringer, som pensionsselskaber i dag oplever som begrænsende for en mere klimavenlig og social ansvarlig investeringsstrategi, det vil også have enorme positive effekter for det arbejde, som Danmark har foran sig, hvad angår nationale og internationale klimamålsætninger. Endvidere vil man med en betingelse om hensyn til social og miljømæssig bæredygtighed undgå, at pensionskunder med investeringer i højrisikable fossile energiselskaber vil se deres økonomiske interesser kollidere med samfundets overordnede ønsker for udviklingen af et bæredygtigt samfund.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
31.03.16
1. behandling
28.04.16
2. behandling
27.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
31.03.16
Afstemning start
07.04.16
Afstemning slut
27.05.16

Emneord: bæredygtighed investering

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 138: Hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed i ATP's investeringer

31.03.2016 B 115: Forbud mod salg af produkter tilsat mikroplast samt strategi for indsats mod øvrig mikroplast

08.03.2016 B 84: Indkøb af bæredygtige fisk og skaldyr i det offentlige

22.10.2015 B 16: Danmarks ratifikation af overenskomst om oprettelse af Den Asiatiske Infrastruktur Investeringsbank

07.10.2015 L 26: Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?