B 63: Gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn til pensionsordninger for politikere (Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af Vederlagskommissionens anbefalinger med hensyn tilpensionsordninger for politikere.)

B 63: Vederlagskommissionens anbefalinger

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 63

Fremsat af: Pernille Skipper (EL), Christian Juhl (EL), Søren Søndergaard (EL), Jonas Dahl (SF), Karsten Hønge (SF), Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Fremsat dato: 25.02.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Udvalget for Forretningsordenen (UFO)

B 63 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2016 at fremsætte lovforslag, som gennemfører Vederlagskommissionens forslag om indførelse af en bidragsdefineret arbejdsmarkedspension for tidligere og nuværende borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre, og som indeholder overgangsregler, der sikrer, at ingen kan optjene pensionsrettigheder, som samlet set overstiger det niveau, som gælder efter de nuværende pensionsregler.

Bemærkninger til forslaget

Det er et centralt element i anbefalingerne fra Vederlagskommissionen, som afgav sin rapport den 18. januar 2016, at der bør ske en fuldstændig omlægning af fuldtidspolitikeres nuværende pensionsordninger fra en ydelsesdefineret ordning til en bidragsdefineret ordning. Den bidragsdefinerede ordning bør ifølge anbefalingerne være ensartet for alle fuldtidspolitikere – borgmestre, regionsrådsformænd, folketingsmedlemmer og ministre – dog således, at bidragssatsen bør være højere for ministre end for de øvrige. Konkret har kommissionen anbefalet, at der fastsættes en pensionsbidragsprocent på 17,42 pct. for borgmestre, regionsrådsformænd og folketingsmedlemmer og på 25 pct. for ministre.

Kommissionen har bl.a. påpeget, at ministre allerede efter 8 år og de øvrige politikere allerede efter 20 år optjener ret til fuld pension. Det skal sammenholdes med tjenestemænd, som først optjener fuld pension efter 37 år. Som også påpeget af kommissionen er denne optjening meget gunstig. Desuden har kommissionen påpeget, at det er uigennemsigtigt, at der for funktionstid over en vis længde ikke optjenes pensionsrettigheder, hvorimod der ved en arbejdsmarkedspension løbende og uden tilsvarende begrænsninger sker optjening af pension i form af en beregnet andel af lønnen. Endelig har kommissionen pointeret, at dobbelt optjening af pensionsrettigheder – typisk som folketingsmedlem og minister samtidig – har ført til komplicerede regler i lovgivningen om samordning, så den samlede pensionsudbetaling holdes nede på et acceptabelt niveau.

Forslagsstillerne kan tilslutte sig Vederlagskommissionens forslag med hensyn til politikeres pensionsvilkår. Forslagsstillerne finder det generelt væsentligt, at politikeres løn- og arbejdsvilkår ikke er væsentlig mere lukrative end almindelige lønmodtageres, og finder det derfor fornuftigt, at der lægges op til en ordning, som i langt videre omfang ligner almindelige lønmodtageres arbejdsmarkedspensioner.

Forslagsstillerne finder det umiddelbart unødvendigt at lade ministre optjene en større procentvis pension end folketingsmedlemmer m.v., da ministre også oppebærer en større løn, men har for overskuelighedens skyld i dette forslag valgt at følge kommissionens anbefalinger.

Vederlagskommissionen lægger op til overgangsbestemmelser, hvorefter politikere, som har optjent pension efter nuværende regler, skal bevare retten til den pension, der er optjent på tidspunktet for ikrafttræden af en ny pensionsordning. Kommissionen foreslår derfor, at den allerede optjente pension »fryses«, og at udbetalingen følger de gældende regler i forhold til bl.a. udbetalingstidspunkt og samordning. Samtidig påbegynder den pågældende politiker indbetaling til den bidragsdefinerede arbejdsmarkedspension.

Forslagsstillerne kan generelt tilslutte sig en overgangsordning som den, kommissionen har skitseret. Ordningen synes imidlertid at indebære, at politikere, som allerede nu har optjent den maksimale pension, vil kunne supplere pensionen yderligere efter overgangen til den nye ordning.

Forslagsstillerne finder det afgørende, at det sikres, at ingen politikere opnår en mere gunstig samlet pension end den, som følger af de nuværende regler. Forslaget indebærer derfor, at overgangsbestemmelserne i det lovforslag, der fremsættes, skal sikre, at ingen kan optjene pensionsrettigheder, som samlet set overstiger det niveau, som de ville være berettiget efter de nuværende pensionsregler.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.02.16
1. behandling
09.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.02.16
Afstemning start
03.03.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: pensionsordning politikerpension ministerpension

Relaterede forslag:

01.03.2016 B 80: En nedslidningspensionsordning

25.02.2016 B 64: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

25.02.2016 B 62: At lade politikeres pensionsalder følge folkepensionsalderen

26.02.2015 B 84: At ophæve muligheden for at modtage vederlag og ministerpension samtidig

26.02.2015 B 83: Et mere rimeligt loft for politikerpensioner

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?