B 72: Fritagelse for digital selvbetjening (Forslag til folketingsbeslutning om fritagelse for digital selvbetjening.)

B 72: Fritagelse for digital selvbetjening

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 72

Fremsat af: Stine Brix (EL), Per Clausen (EL), Finn Sørensen (EL)

Fremsat dato: 06.02.2015

Forkastet dato: 12.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Finansministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 72 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at gennemføre de nødvendige ændringer af lovgivning og regelsæt, så borgere, der er fritaget for digital post, også automatisk fritages for at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Regeringen pålægges desuden at give kommunerne mulighed for at lade borgerne blive fritaget for digital post uden nogen tidsmæssig begrænsning.

Bemærkninger til forslaget

Reglerne om digitale selvbetjeningsløsninger betyder, at også borgere, der er fritaget for digital post, skal møde personligt op hos kommunen og anmode om at blive fritaget for de digitale selvbetjeningsløsninger. Denne fritagelse gælder kun i forhold til den konkrete ansøgning. Kommunen har ikke mulighed for at undtage borgeren generelt. Borgeren risikerer altså at skulle møde op gang på gang for at få en sådan fritagelse. Dette er til stor gene for de borgere, der har brug for at blive undtaget, da de i forvejen er udfordret fysisk eller psykisk, og vi risikerer, at f.eks. ældre borgere helt opgiver at søge om ydelser, som de er berettiget til. Denne lovgivning giver ikke kun problemer for borgerne. Også kommunerne rammes, når de skal bruge ressourcer på gang på gang at undtage de samme borgere, som ikke er i stand til at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. Enhedslisten mener, at de nuværende regler både er til besvær og til ulempe for borgerne og samtidig pålægger kommunerne ekstra opgaver, uden at hverken borgerne eller kommunen har nogen glæde af det. Derfor bør borgere, der er fritaget for digital post, automatisk fritages for at bruge de digitale selvbetjeningsløsninger. De nuværende regler betyder, at der kun kan gives dispensation for kravet om modtagelse af digital post i 2 år, medmindre særlige forhold gør sig gældende, jf. §§ 7 og 8 i bekendtgørelse om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. En sådan tidsbegrænsning er i nogle tilfælde helt meningsløs, og der er derfor ingen grund til at kræve af kommunerne, at de altid skal genbehandle en sådan sag hvert andet år. En fjernelse af dette krav vil både være en fordel for de berørte borgere og lette kommunerne for unødvendigt bureaukrati.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
06.02.15
1. behandling
07.04.15
2. behandling
12.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
06.02.15
Afstemning start
13.02.15
Afstemning slut
12.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. april 2015

Emneord: tvangsdigitalisering digital kommunikation

Relaterede forslag:

25.02.2016 L 136: Bemyndigelse til at fastsætte regler om størrelse på filer m.v.

07.10.2015 L 22: Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.

19.02.2015 L 140: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening for så vidt angår anmodning om sygedagpenge, afgivelse af samtykke til udstedelse af børneattest og straffeattest til offentlig brug, ansøgning og meddelelser m.v. om personligt tillæg og helbredstillæg, indgivelse af klager til Patientombuddet, Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn og til Ankenævnet for Patienterstatningen, ansøgning om udstedelse af personcertifikater på luftfartsområdet, anmodning om behandling af klager fra flypassagerer, ansøgning om chaufføruddannelsesbeviser m.v.

28.01.2015 L 125: Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.

13.11.2014 L 71: Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?