B 17: Fortsat modtagelse af kvoteflygtninge (Forslag til folketingsbeslutning om fortsat modtagelse af kvoteflygtninge.)

B 17: Modtagelse af kvoteflygtninge

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 17

Fremsat af: Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Pernille Skipper (EL), Søren Søndergaard (EL), Nikolaj Villumsen (EL)

Fremsat dato: 25.10.2016

Forkastet dato: 20.12.2016

Samling: 2016-17

Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

Udvalg: Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)

B 17 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fortsætte modtagelsen af cirka 500 kvoteflygtninge årligt efter aftale med FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR), således at modtagelsen ikke suspenderes.

Bemærkninger til forslaget

Almindelige bemærkninger

Uafbrudt siden 1979 har Danmark hvert år modtaget ca. 500 kvoteflygtninge efter aftale med FN’s Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR). Siden 2005 har der været tale om en fleksibel treårig kvote på 1.500 pladser. Hovedparten af flygtningene udvælges på såkaldte kvoterejser, hvor embedsmænd fra Udlændingestyrelsen sammen med repræsentanter for Dansk Flygtningehjælp rejser ud og interviewer flygtninge, som på forhånd er udvalgt af UNHCR.

En mindre del af kvoten – de senere år cirka 75 pladser – har været afsat til særligt hastende sager vedrørende flygtninge, der risikerer umiddelbar hjemsendelse til hjemlandet eller overgreb i opholdslandet. Disse sager forelægges skriftligt for Udlændingestyrelsen af UNHCR. Endvidere har der de senere år været afsat cirka 30 pladser årligt efter den såkaldte twenty or more-ordning til personer med særligt behandlingskrævende sygdomme. Enhedslisten forudsætter, at denne reservation af henholdsvis cirka 75 og cirka 30 pladser årligt til disse persongrupper fastholdes inden for den samlede kvote.

Regeringen har med fremlæggelsen af 2025-planen besluttet at suspendere modtagelsen af kvoteflygtninge på ubestemt tid og gøre den fremtidige eventuelle modtagelse af kvoteflygtninge afhængig af antallet af spontane asylansøgere i Danmark. Enhedslisten anser dette for at være et så vigtigt spørgsmål, at hele Folketinget bør forholde sig til det. Det er baggrunden for fremsættelsen af dette beslutningsforslag.

Forslaget pålægger regeringen straks efter en vedtagelse af nærværende beslutningsforslag at meddele UNHCR, at Danmark vil leve op til den hidtidige praksis og også fremover årligt vil modtage cirka en tredjedel af den fleksible treårige kvote på 1.500 flygtninge til genbosætning, og at Udlændingestyrelsen vil tage skridt til at sikre den praktiske gennemførelse, så der inden for den igangværende treårsperiode modtages i alt 1.500 kvoteflygtninge.

Forslagets økonomiske konsekvenser vil være, at Danmark har årlige udgifter til kvoteflygtninge på et niveau, der modsvarer niveauet i årene 1979-2015.

Enhedslisten anser Danmarks modtagelse af kvoteflygtninge – også når det drejer sig om et så beskedent antal som 1.500 fordelt over en treårig periode – som et vigtigt bidrag til flygtningehjælp i nærområderne. Hvis lande i Europa, Nordamerika og andre steder tager en del af de særligt truede eller behandlingskrævende flygtninge, der opholder sig i nærområder til hjemlande, vil relativt fattige nabolande som eksempelvis Libanon eller Jordan blive bedre i stand til at huse de mange hundredetusinder af flygtninge, der har søgt tilflugt dér.

Det er afgørende, at Danmark lever op til sit humanitære ansvar og viser verdenssamfundet, at der er legale veje til at få beskyttelse – også for de flygtninge, der ikke har råd til eller mulighed for at benytte sig af bistand fra menneskesmuglere.

Enhedslisten er dybt bekymret for den negative signalvirkning, det ville have, hvis et velstående land som Danmark suspenderede sin modtagelse af kvoteflygtninge. Det kunne meget vel få lande, som har ringere økonomiske forudsætninger end Danmark for at huse flygtninge, til ligeledes at afstå fra at modtage kvoteflygtninge. Det kunne udløse en negativ spiral, der stiller landene i nærområderne endnu ringere og gør flygtningene mere desperate og dermed udløse nye ukontrollerbare flygtningestrømme.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.10.16
1. behandling
06.12.16
2. behandling
19.12.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.10.16
Afstemning start
01.11.16
Afstemning slut
19.12.16

Emneord: kvoteflygtninge flygtninge

Relaterede forslag:

25.10.2016 B 19: Kommuners indkvartering af flygtninge i andre kommuner

06.10.2016 B 5: Afskaffelse af flygtninges retskrav på boliger

26.04.2016 B 191: Afskaffelse af flygtninges retskrav på bolig

04.04.2016 B 136: At sende flygtninge tilbage til lejre i nærområdet eller til lejre i andre lande

31.03.2016 B 120: Begrænsning af den ikkevestlige indvandring

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?