B 109: Forhøjet straf i forbindelse med førstegangsovertrædelse af indrejseforbud (Forslag til folketingsbeslutning om forhøjet straf i forbindelse med førstegangsovertrædelse af indrejseforbud.)

B 109: Straf ved overtrædelse af indrejseforbud

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Afstemning

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 109

Fremsat af: Tom Behnke (KF), Lene Espersen (KF), Mike Legarth (KF), Mai Mercado (KF), Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 10.04.2014

Forkastet dato: 11.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

B 109 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af 2014 at fremsætte lovforslag, der sikrer, at straffen for overtrædelse af indrejseforbud som udgangspunkt fastsættes til mindst 1 års ubetinget fængsel.

Bemærkninger til forslaget

Alt for mange udlændinge, der på grund af kriminalitet er udvist af Danmark med et indrejseforbud, overtræder dette indrejseforbud og vender tilbage til Danmark for igen at begå kriminalitet.

Ingen personer med indrejseforbud kan være i tvivl om, at indrejseforbuddet overtrædes, når personen indrejser til et land i strid med forbuddet. Lovovertrædelsen er således meget bevidst, og derfor skal straffen for overtrædelsen være markant.

Dette beslutningsforslag har derfor til formål at sikre, at straffen for overtrædelse af indrejseforbud som udgangspunkt fastsættes til mindst 1 års ubetinget fængsel.

Forslaget skal gælde i førstegangstilfælde for alle overtrædelser af indrejseforbud, der er idømt en udlænding i forbindelse med kriminalitet og deraf følgende udvisning af Danmark. Ud over udlændinge, der er udvist af Danmark ved dom på grund af kriminalitet, skal forslaget om en forhøjet straf ved førstegangsovertrædelse af indrejseforbuddet også gælde for udlændinge, som er udvist administrativt med indrejseforbud, fordi de anses for at være en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, eller som over for politiet har erkendt overtrædelse af strafbare forhold (f.eks. berigelses- eller voldskriminalitet) eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af et strafbart forhold (udlændingelovens § 25 a).

Det er enkelt at konstatere, om en udlænding overtræder sit indrejseforbud, idet beviset herfor allerede foreligger, når personen antræffes og anholdes i Danmark. Derfor skal sagerne afgøres som hastesager ved domstolene, hvor det eneste, domstolene skal forholde sig til, er, om personen har et indrejseforbud, og om personen er pågrebet i Danmark. Herefter kan der afsiges dom, og personen kan sendes hjem til afsoning i eget hjemland.

Hvis personen pågribes i forbindelse med fornyet kriminalitet her i landet, skal det være en skærpende omstændighed i forhold til udmåling af straffen for overtrædelse af indrejseforbuddet, hvilket allerede i dag er en forudsætning, jf. svar på UUI alm. del – spørgsmål 352 (folketingsåret 2012-13).

Det gældende strafniveau kan ligeledes ses i UUI alm. del – svar på spørgsmål 352 (folketingsåret 2012-13), hvor følgende fremgår: »Med strafskærpelsen i 2011 er det herudover forudsat, at indrejse i strid med et indrejseforbud i 1. gangstilfælde som udgangspunkt skal straffes med ubetinget fængsel i 10 dage og op til 2 måneder, i 2. gangstilfælde ubetinget fængsel i 2 til 4 måneder og i 3. gangstilfælde ubetinget fængsel i mere end 4 måneder«. Antallet af overtrædelser af indrejseforbud er, jf. svar på UUI alm. del – spørgsmål 151 (folketingsåret 2013-14), stærkt stigende fra 221 sigtelser i 2009 til 431 i 2013. Hvis man ser på østeuropæere alene, var antallet af sigtelser for overtrædelser af indrejseforbud i 2009 108 stigende til 191 sigtelser i 2013, jf. UUI alm. del – svar på spørgsmål 150 (folketingsåret 2013-14).

Straframmen for overtrædelse af indrejseforbud spænder i dag fra bøde til fængsel i 3 år, jf. udlændingelovens § 59 b, så der er i straframmen god plads til den her foreslåede strafskærpelse.

Den straf, der typisk udmåles i dag i forbindelse med overtrædelse af indrejseforbud, er tydeligvis ikke afskrækkende for kriminelle udlændinge, og derfor er det efter forslagsstillernes opfattelse nødvendigt med en skærpelse af straffen. For at de pågældende ikke skal fylde op i de danske fængsler og blive en udgift for Danmark, skal straffen være så høj, at de med sikkerhed kan sendes hjem til afsoning i eget hjemland.

I dag er det et krav for udvisning til afsoning af straffen i eget hjemland, at der er 6 måneders fængsel tilbage af straffen, derfor skal straffen for overtrædelse af indrejseforbud være så høj, at personen med sikkerhed sendes hjem til afsoning i eget hjemland.

Det er naturligvis domstolene, der i de konkrete sager fastsætter strafudmålingen, som kan variere, alt efter om der er strafskærpende eller formildende omstændigheder, men udgangspunktet skal være 1 års ubetinget fængsel.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
10.04.14
1. behandling
2. behandling

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
10.04.14
Afstemning start
17.04.14
Afstemning slut

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 20. maj 2014

Emneord: indrejseforbud udlændingepolitik

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 51: Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang

15.11.2016 L 50: Obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre for religiøse forkyndere m.fl. og løfteerklæring om overholdelse af dansk lovgivning

15.11.2016 L 49: Ændring af udvisningsreglerne

15.11.2016 L 48: Indførelse af en offentlig sanktionsliste over udenlandske religiøse forkyndere m.fl., som kan udelukkes fra at indrejse

25.02.2016 B 75: Udvisningsreglerne

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?