Dette forslag er fra folketingssamlingen 2012-13 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 54: Forhøjelse af straffen i sager om ærekrænkelse (Forslag til folketingsbeslutning om forhøjelse af straffen i sager om ærekrænkelse.)

B 54: Højere straf for ærekrænkelse

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 54

Fremsat af: Peter Skaarup (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Preben Bang Henriksen (V), Karsten Lauritzen (V), Tom Behnke (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 25.01.2013

Samling: 2012-13

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 54 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen snarest muligt og inden udgangen af indeværende folketingsår at fremsætte lovforslag om ændring af straffeloven, der indebærer, at straffen for grove tilfælde af ærekrænkelse skærpes.

Bemærkninger til forslaget

Forslagsstillerne ønsker at gøre op med det åbenlyse misforhold, der eksisterer mellem forbrydelse og straf i sager om grove ærekrænkelser.

De elektroniske medier har gjort det muligt for enhver – hurtigt og enkelt – at udbrede budskaber til meget store befolkningsgrupper. Denne forøgede adgang til at få sine ytringer hørt i brede kredse har medført, at det er nødvendigt, at lovgiverne forholder sig til de potentielle skadevirkninger af den øgede adgang til at udbrede sine ytringer.

En negativ konsekvens af den forøgede adgang til at udbrede ytringer er, at fornærmende og krænkende udsagn nu ofte ses fremsat via elektroniske medier, hvilket mangedobler effekten af krænkelsen af flere årsager – dels fordi ytringen bliver udbredt til et ubegrænset antal modtagere, og dels fordi ytringen »bliver stående« og for altid vil klæbe til den krænkede ved eksempelvis søgninger på den pågældendes navn på internettet.

Et nyligt eksempel på dette er en sag fra 2011, hvor to personer rettede falske pædofilibeskyldninger mod en kommunal familiechef på internettet. Denne grove krænkelse blev af retten takseret til 4 dagbøder af 125 kr. til hver. Sagen stammer fra Morsø Kommune, jf. artiklen »Fik bøde på 500 kroner for falske pædofilbeskyldninger«, bragt på www.b.dk. den 26. marts 2012.

De pågældende blev dømt for ærekrænkelse efter straffelovens § 267, der har følgende ordlyd:

»Den som krænker en andens ære ved fornærmelige ord eller handlinger eller ved at fremsætte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at nedsætte den fornærmede i medborgernes agtelse, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder.«

Det er forslagsstillernes opfattelse, at det er helt urimeligt, at grove beskyldninger med omfattende konsekvenser for den krænkede straffes så mildt.

På denne baggrund finder forslagsstillerne, at der er behov for en stramning af straffene på området, således at i langt højere grad afspejler de meget grove og indgribende krænkelser, der er tale om, og således at straffene får en reelt afskrækkende virkning.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.01.13
1. behandling
07.05.13
2. behandling
03.06.13

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.01.13
Afstemning start
15.05.13
Afstemning slut
02.06.13

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?