B 99: Forbud mod at danske statsborgere og herboende udlændinge rejser ind i Syrien og Nordirak og effektive reaktionsmuligheder ved overtrædelse af forbuddet (Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod at danske statsborgere og herboende udlændinge rejser ind i Syrien og Nordirak og effektive reaktionsmuligheder ved overtrædelse af forbuddet.)

B 99: Rejser til Syrien og Nordirak

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 99

Fremsat af: Martin Geertsen (V), Martin Henriksen (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF)

Fremsat dato: 19.03.2015

Forkastet dato: 19.05.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)

B 99 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen hurtigst muligt og senest ved udgangen af april 2015 at fremsætte et lovforslag, der indfører et forbud mod at danske statsborgere og herboende udlændinge rejser ind i visse terror- og krigshærgede områder, herunder Syrien og Nordirak, uden forudgående tilladelse fra de danske myndigheder. Overtrædelse af forbuddet skal kunne straffes med op til 6 års fængsel.

Ophold i områder omfattet af forbuddet uden forudgående tilladelse skal desuden medføre automatisk bortfald af opholdstilladelsen for herboende udlændinge.

Bemærkninger til forslaget

Det har i mange år været kendt, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, men den 14. og 15. februar 2015 blev terrortruslen desværre sørgeligt konkret, da København blev ramt af et terrorangreb. De tragiske hændelser i København er en del af en stadig større trussel fra den militante islamisme, der tidligere er kommet til udtryk i f.eks. Paris, New York, London og Madrid.

Terrortruslen mod Danmark stammer ikke mindst fra danske statsborgere og herboende udlændinge, der rejser til Syrien og Nordirak for at tilslutte sig Islamisk Stat eller lignende terrorgrupperinger. PET vurderer, at mindst 110 personer er eller har været udrejst, mens omtrent halvdelen er vendt tilbage til Danmark, og dermed er Danmark det vesteuropæiske land, hvorfra næstflest jihadister er draget af sted i forhold til indbyggertallet. PET vurderer, at syrienkrigerne udgør en særlig trussel mod Danmark i kraft af deres villighed til vold og træning i færdigheder, der er nødvendige til at iværksætte terrorangreb.

Forslagsstillerne vil tage nye midler i brug for at opsætte et effektivt værn mod den trussel. Det er og bliver en politisk opgave at sikre danske borgere mod terror. Det er utilfredsstillende og bekymrende, at der i Danmark endnu ikke er retsforfulgt en eneste person for deltagelse i terror i forbindelse med situationen i Syrien. Med vedtagelsen af lov nr. 176 af 24. februar 2015 blev det muligt at nægte at udstede pas eller inddrage et allerede udstedt pas og meddele udrejseforbud til danske statsborgere, hvis de har til hensigt at udrejse for at deltage i en væbnet konflikt i udlandet. Udlændinge kan desuden risikere, at deres opholdstilladelse bortfalder, hvis de opholder eller har opholdt sig uden for landet og der er grund til at antage, at udlændingen under opholdet uden for landet deltager eller har deltaget i aktiviteter, som kan indebære eller forøge en fare for statens sikkerhed eller andre staters sikkerhed eller være en væsentlig trussel mod den offentlige orden. Forslagsstillerne finder dog de muligheder, som blev indført med loven, helt utilstrækkelige, eftersom de ikke sikrer, at samfundet har effektive reaktionsmuligheder over for de personer, der rejser ud for at deltage i kamphandlinger uden myndighedernes kendskab.

Forslagsstillerne ønsker derfor at indføre et forbud mod at rejse ind i visse terror- og krigshærgede områder, herunder Syrien og Nordirak, og noterer sig, at både statsministeren og justitsministeren har udtalt, at de ser positivt på forslaget. Det fremgår desuden af regeringens udspil »Et stærkt værn mod terror« fra februar 2015, at regeringen er ved at undersøge, om og i givet fald hvordan man kan udforme en eventuel ordning med restriktioner for indrejse i Syrien og Irak. Henset til den alvorlige terrortrussel mod Danmark finder forslagsstillerne det afgørende, at der handles hurtigt, og at forbuddet derfor vedtages så hurtigt som muligt.

Forslagsstillerne vurderer, at en vedtagelse af et forbud mod indrejse bør ske hurtigst muligt, med henblik på at samfundet sikres effektive reaktionsmuligheder over for de personer, som rejser til Syrien og Nordirak. Forbuddet mod indrejse er dog kun et af en række forslag, som forslagsstillerne tidligere har præsenteret, og kan således ikke ses isoleret. Forslagsstillerne har f.eks. tidligere foreslået en undersøgelse af muligheden for at fratage statsborgerskabet fra personer, der dømmes for terror, anvendelse af landsforræderiparagrafferne i forhold til statsborgere, der angriber Danmark eller vores allierede i forbindelse med vores militære engagement i Nordirak, skærpet straf for terrortræning, flere ressourcer til politiet og PET, bedre udstyr og mere træning til politibetjente, bedre samarbejde mellem danske og internationale myndigheder, mere moderne teknologi til terrorbekæmpelse og en styrket indsats for at undgå radikalisering i fængslerne. Forbuddet mod indrejse skal derfor ikke ses isoleret, men som en del af en langt mere håndfast indsats for at imødegå radikalisering og terror i Danmark.

Straf for at rejse til Syrien og Nordirak

Forslagsstillerne foreslår, at der indføres forbud mod at rejse ind i områder i verden, hvor der er risiko for, at udrejste fra Danmark vender radikaliserede tilbage til landet og med færdigheder, som sætter dem i stand til at gennemføre terrorangreb. Justitsministeren skal efter indstilling fra Udenrigsministeriet, PET og FE fastsætte en liste over de lande og områder, der er omfattet af forbuddet. Det skal være en betingelse, at der i områderne er udbredte krigslignende handlinger eller terroraktivitet. Alle danskere, der ønsker at rejse til de lande og områder, der er opført på listen, skal søge om tilladelse hos Justitsministeriet.

Såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål, gives der tilladelse. Såfremt der ikke opnås tilladelse eller ikke søges, og der alligevel foretages en rejse til de pågældende områder, skal det være muligt at idømme en straf på op til 6 års fængsel.

Forslaget kan potentielt have betydning for de imamer fra f.eks. Grimhøjmoskeen eller andre religiøse forkyndere, der opfordrer unge mennesker til at tage til Syrien eller Nordirak, da straffelovens medvirkensbestemmelse omfatter alle, der ved tilskyndelse, råd eller dåd har medvirket til gerningen.

Når der træffes beslutning om, at et område eller land opføres på listen, skal det kommunikeres klart til offentligheden. Folketinget skal desuden have mulighed for at fjerne områder eller lande fra listen uanset ministerens beslutning.

Forslagsstillerne er bevidste om, at et forbud mod at rejse ind i de pågældende områder uden godkendelse næppe vil forhindre, at danske statsborgere, der nærer et stærkt ønske om at deltage i Islamisk Stats terroraktiviteter, tager af sted. Forslaget giver imidlertid mulighed for, at de pågældende kan idømmes fængselsstraf ved hjemkomsten, såfremt det kan bevises, at de har befundet sig i områder, der er omfattet af forbuddet.

Udlændinge, der rejser til Syrien eller Nordirak uden tilladelse, mister deres opholdstilladelse

Alle udlændinge med opholdstilladelse i Danmark, der ønsker at rejse ind i områder, der er opført på listen, jf. ovenstående, skal søge om tilladelse i Justitsministeriet, der skal vurdere formålet med rejsen. Såfremt rejsen sker med et anerkendelsesværdigt formål, skal der gives tilladelse.

Forslagsstillerne foreslår, at udlændinge, der rejser ind i de pågældende områder uden forudgående tilladelse, automatisk mister deres opholdstilladelse. Det vil betyde, at de pågældende ikke længere har retten til at indrejse og opholde sig i Danmark. De pågældende kan ansøge om at generhverve opholdstilladelsen. Ansøgningen skal kunne imødekommes, hvis der foreligger særlige formildende omstændigheder.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.03.15
1. behandling
17.04.15
2. behandling
19.05.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.03.15
Afstemning start
26.03.15
Afstemning slut
19.05.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik den 12. maj 2015

Emneord: syrien irak terror

Relaterede forslag:

04.04.2016 B 158: Genopbygning og humanitær hjælp til Kobane og andre ødelagte områder i Syrien

04.04.2016 B 157: At arbejde for at inddrage Det Demokratiske Unionsparti (PYD) og andre sekulære grupper i fredsforhandlingerne i Syrien

30.03.2016 B 108: Udsendelse af yderligere danske militære bidrag til støtte for indsatsen mod ISIL i Irak og Syrien

23.02.2016 B 68: At ulovliggøre modtagelse af økonomiske midler fra fremmede statsmagter eller fra personer og organisationer med tilknytning til terrorbevægelser til religiøse og kulturelle bygninger

12.01.2016 B 52: Offentliggørelse af Irak- og Afghanistankommissionens dokumenter

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?