B 180: Forbedret sagsbehandling og forbedring af forholdene for langvarigt syge (Forslag til folketingsbeslutning om forbedret sagsbehandling og forbedring af forholdene for langvarigt syge.)

B 180: Langvarigt syge

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 180

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL)

Fremsat dato: 12.04.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 180 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, der sikrer,

1) at varighedsbegrænsningen på sygedagpenge ophæves, og at sygedagpengene fortsætter, indtil

a) den syge er fuldstændig rask og kan overtage fuldtidsarbejde,

b) den syge begynder på revalidering,

c) den syge er visiteret til fleksjob, eller

d) den syge bliver tilkendt førtidspension.

2) at den tvungne aktivering af syge afskaffes,

3) at der som hovedregel kun bliver én og allerhøjst to arbejdsprøvninger i et sagsbehandlingsforløb, forud for at der træffes afgørelse om, hvilken foranstaltning der skal afløse sygedagpengene,

4) at arbejdsprøvninger på reva-institutioner bliver genindført og prioriteret højt,

5) at der fastsættes tidsfrister for sagsbehandlingen for langvarigt syge, og at sagsbehandlingstiden inklusive eventuelle arbejdsprøvninger, virksomhedspraktik, ressourceforløb eller jobafklaringsforløb ikke må strække sig ud over 2 år, før der træffes afgørelse i sagen, og

6) at der fastsættes bindende retningslinjer for lægekonsulenters rolle.

Bemærkninger til forslaget

Nærværende beslutningsforslag skal ses i sammenhæng med de af Enhedslisten samtidig fremsatte beslutningsforslag om revalidering, fleksjob, førtidspension, seniorførtidspension og ressourceforløb.

Vi har i mange år været vidne til, at langvarigt syge borgere, herunder ofre for arbejdsulykker, har været udsat for en stadig dårligere sagsbehandling i kommunerne.

Tusinder af syge har ventet i årevis, nogle i 5 til 10 år, på en afklaring og afgørelse i deres sag. Deres sygedagpenge er for længst stoppet, og de har herefter levet af kontanthjælp eller ingenting, fordi de er gift eller har formue.

Det har reformerne fra 2013 og 2014 af førtidspension, fleksjob og sygedagpenge ikke hjulpet på. For mange borgere har reformerne tværtimod medført en forværring af deres situation, da kravet om et ressourceforløb af mindst 1 års varighed, før der kan tilkendes førtidspension, har trukket tiden endnu længere ud. Dette ressourceforløb kommer oven i de arbejdsprøvninger, de allerede har gennemført. Det betyder igen, at disse borgere stadig venter på en afklaring af deres fremtidige økonomiske og sociale situation.

Det kan konstateres, at mange kommuner raskmelder syge borgere efter § 7 i sygedagpengeloven (lovbekendtgørelse nr. 48 af 16. januar 2016), selv om disse borgere ikke er raske og ikke kan stå til rådighed for arbejdsmarkedet. I kommunen får de at vide, at de er raske, og derfor stopper sygedagpengene, og i a-kassen får de at vide, at de er for syge til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor kan de ikke få arbejdsløshedsdagpenge. De overgår herefter til kontanthjælp eller ingen indtægt (såkaldt selvforsørgelse), og der sker ingen opfølgning i deres sag. Dette problem er blevet forstærket, efter at varigheden af sygedagpenge blev nedsat fra 52 til 22 uger.

Formålet med dette beslutningsforslag er at rette op på skævhederne i den nuværende praksis og lovgivning og at sikre, at syge borgere får en anstændig behandling.

Det sker først og fremmest ved at ophæve varighedsbegrænsningen på sygedagpenge og sikre en ordentlig opfølgning i sygedagpengesagerne. Medmindre den syge bliver fuldstændig rask og er fuldt ud til rådighed for arbejdsmarkedet, skal sygedagpengene fortsætte, indtil de bliver erstattet af enten revalidering med revalideringsydelse, visitation til fleksjob med ledighedsydelse eller førtidspension.

Herudover er der et påtrængende behov for en forbedret sagsbehandling. Der skal tidligt i forløbet indhentes de nødvendige lægeoplysninger, herunder speciallægeerklæringer, tilbydes afklaringsforløb til syge, som skal finde fremtidige erhvervsmuligheder, undersøges muligheder for revalidering eller fleksjob eller iværksættes arbejdsprøvninger for at afklare erhvervsevnen.

Når det foreslås, at arbejdsprøvninger skal foregå på en reva-institution, er det fordi reva-institutionerne har tilknyttet faglig ekspertise som læger, socialrådgivere, fysioterapeuter, psykologer, værkstedsledere m.fl. Det er den bedste metode til at sikre et fagligt forsvarligt grundlag, når arbejdsevnen skal bedømmes. Vi har set alt for mange tilfældige arbejdsprøvninger eller virksomhedspraktikker i tilfældige virksomheder, hvor resultaterne enten ikke kan anvendes eller ikke bliver anvendt.

Når der foreslås en fast tidsfrist for sagsbehandlingen, skyldes det hensynet til de syge borgere, hvis helbredstilstand lider under usikkerheden om fremtiden og presset fra kommunerne. Den nuværende periode på op til 4 år i jobafklaringsforløb, før der træffes endelig afgørelse om fremtiden, er helt uacceptabel. En samlet sagsbehandlingstid på 2 år bør være rigelig, til at der kan træffes afgørelse i sagen.

Når det foreslås, at den tvungne aktivering af syge afskaffes, skyldes det ligeledes hensynet til de syge borgere, der først og fremmest bør bruge deres kræfter på at blive raske.

Skiftende ministre har adskillige gange udsendt vejledende skrivelser til kommunerne om lægekonsulenters rolle. Det har været glimrende og præcise vejledninger, men de har ikke været bindende for kommunerne. Derfor ser vi stadig, at kommuner giver lægekonsulenter alt for stor indflydelse, og at det er lægekonsulenten, der reelt afgør sager om f.eks. raskmelding, fortsat ret til sygedagpenge eller ret til forlængelse af sygedagpenge.

De foreslåede forbedringer foreslås finansieret ved indførelsen af en millionærskat.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.04.16
1. behandling
23.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.04.16
Afstemning start
19.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?