B 67: Fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne (Forslag til folketingsbeslutning om fastfrysning af grundskylden i kroner og øre og statens overtagelse af ansvaret for opkrævning af grundskatterne.)

B 67: Fastfrysning af grundskyld

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 67

Fremsat af: Brian Mikkelsen (KF), Mike Legarth (KF)

Fremsat dato: 04.02.2015

Forkastet dato: 30.04.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet

Udvalg: Kommunaludvalget (KOU)

B 67 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2014-15 at fremsætte lovforslag, som med forbehold for kommunernes ændringer i de kommunale grundskyldsatser fastfryser grundskylden (dvs. det kommunale udskrivningsgrundlag) i kroner og øre på det nominelle niveau i 2014. Endvidere pålægges regeringen at fremsætte lovforslag, der overdrager ansvaret for at opkræve grundskyld fra kommunerne til staten. Fastsættelsen af grundskyldpromillen skal fortsat være en kommunal opgave.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en revideret og delvis genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 9 fra folketingsåret 2013-14. Der henvises til www.folketingstidende.dk, Folketingstidende 2013-14, A, B 9 som fremsat, og F møde 12 side 24 ff., 1. behandling af B 9.

Når stigningerne i grundskylden bl.a. som følge af SKATs fejlagtige ejendomsvurderinger slår fuldt igennem, vil den årlige grundskyld stige med eksempelvis 5.000 kr. om året for et gennemsnitshus i Rødovre, 8.500 kr. i København, 23.000 kr. i Gentofte og hele 50.000 kr. på Frederiksberg (jf. Bolius.dk den 3. juni 2014, »Så meget stiger – eller falder – grundskylden i din kommune i 2015«).

Det Konservative Folkeparti mener, at grundskylden bør fryses fast på niveauet for 2014, så de årlige og voldsomme stigninger i ejendomsskatterne stoppes. For hver enkelt familie er det af afgørende betydning, at der er ro om familiens økonomiske forhold. De stigende ejendomsskatter gør det svært både at planlægge og at leve med og i den usikkerhed, som de stigende boligskatter skaber.

Hertil kommer, at det for mange kommuner er mere end vanskeligt at holde boligejerne skadesløse ved at sænke grundskyldpromillen. Det skyldes, at det kommunale tilskuds- og udligningssystem fungerer således, at de øgede indtægter fra stigende ejendomsvurderinger i vidt omfang ikke tilfalder den enkelte kommunekasse. Kommunerne skal derfor bære provenutabet ved en promillesænkning enten ved at foretage besparelser på velfærdsydelser (børn, unge, ældre) eller ved at forhøje personskatterne. Derfor er et nationalt skattestop for grundskylden påkrævet.

Skattetrykket i Danmark er det højeste i OECD (jf. OECD Tax Statistics). Det Konservative Folkeparti mener, at skattetrykket i Danmark er for højt. Det fjerner en for stor del af borgernes frihed og individuelle ansvar, og det går ud over virksomhedernes muligheder for at generere arbejdspladser og velstanden i det hele taget. En fastfrysning af boligskatterne skal således ses som et supplement til lettelser i skatten på arbejde – og ikke som en modsætning hertil.

Det Konservative Folkepartis forslag skal naturligvis ses i sammenhæng med en korrektion af de fejlagtige ejendomsvurderinger, der har været foretaget af SKAT, jf. Rigsrevisionens nylige kritik. (Rigsrevisionen, »Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering«, august 2013). Fastfrysningen skal således ske med udgangspunkt i de korrekte værdier.

I et svar til Finansudvalget den 7. januar 2015 (FIU alm. del – svar på spørgsmål 142) fremgår det, at en nominel fastfrysning af grundskylden for ejerboliger, dvs. det kommunale udskrivningsgrundlag, indebærer et såkaldt mindreprovenu på 4,5 mia. kr. i forhold til regeringens eksisterende 2020-plan. Det Konservative Folkeparti foreslår, at fastfrysningen af ejendomsskatterne finansieres af en tilsvarende lavere stigning i det offentlige forbrug, som regeringen ønsker at øge med mere end 20 mia. kr. frem mod 2020.

Grundskyld er principielt en kommunal skat, men reelt går det stigende provenu som følge af stigende grundværdier i statskassen. Dette fremgår også af det faktum, at regeringen har regnet den stigende grundskyld ind i sin økonomiske 2020-plan.

Det er staten, der alene foretager ejendomsvurderingerne og dermed fastsætter den værdi, som er grundlaget for både grundskyld og ejendomsværdiskat – vurderinger, som SKAT åbent erkender er behæftet med betydelige fejl, og som bl.a. Rigsrevisionen har kritiseret. Det er også staten, der har besluttet, at grundejerens grundskyld ikke ligger fast, men kan stige med op til syv procent om året. Endelig er det også staten, der bestemmer, at kommunerne skal opkræve minimum 16 promille af den vurdering, som staten har foretaget.

Det er vigtigt, at staten tager et åbent ansvar for, at grundskylden får lov at stige år efter år. Derfor er det kun naturligt, at Folketinget overdrager ansvaret for opkrævningen af grundskylden fra kommunerne til staten.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.02.15
1. behandling
17.03.15
2. behandling
30.04.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.02.15
Afstemning start
11.02.15
Afstemning slut
30.04.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 21. april 2015

Emneord: grundskyld

Relaterede forslag:

16.12.2015 L 96: Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016

07.10.2015 L 17: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

22.04.2015 L 189: Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning

27.03.2015 B 119: Borgere med lav indkomst kan indefryse grundskylden

08.10.2013 B 9: Fastfryse grundskylden på 2013-niveau

9. Feb 2015 18:58

2013 Ejendomsbeskatning en farce og en tragedie

Se Højesterets afgørelse nedenfor 2011 vedrørende manglende fradrag for forbedringer

Det burde ikke have forbigået mange, at verden og herunder Danmark har været igennem en bolig boble, dvs. værdiansættelsen af boliger har været stærkt overvurderet - omkring 40% - over den almindelig udvikling i økonomien målt på lønindex og BNP.

Venstre markedsførte sig med skattestop.
Stoppet gælder kun ejendomsbeskatningen. Grundskyldsskatterne stiger hvert år med 7% de fleste steder, fordi grundene er vurderet meget højt, og fordi der har været et loft over, hvor meget grundskyld og ejendomsskat kan stige årligt.

Fra 2014 til 2020 vurderes, at grundskylden stiger fra 27,2 milliarder kr. til 36,3 milliarder kr. årligt. 2015 er allerede over 28 mia. kr.

Ikke desto mindre har vore lovgivere ikke foretaget sig noget for at hindre sådanne voldsomme og skadelige udviklinger. Tvært imod, så har regering og Folketing været stærkt medvirkende til at puste til ilden. Først med ophævelse af skellene mellem realkredit og banker, og senere også mellem ejendomsmægler virksomhed og banker, samt mellem banker og pensionsinstitutter.

Embedsmænd i i Skatteministeriet sagde allerede i august 2012, at fastsættelsen af grundværdierne bygger på et stort element af gætteri

Helt konkret har regeringerne pustet til ilden ved at lade vurderingerne af ejendom fare til himmels, grådigheden kender ingen grænser.

I Københavns området blev grunde i 2011 opvurderet med 46% og på Frederiksberg med 76%, begge steder uden at der sket væsentlige ændringer på de handlede boliger.

Ser vi på konkrete områder f.eks. sommerhuse i Odsherred kan man konstatere vurderinger, der er steget med 40%. Disse høje vurderinger er fortsat ikke reguleret ned trods de voldsomme tab under finanskrisen og 40-50% konkrete fald i priserne.

Dette betyder at borgerne betaler for meget i skat på handel/skifte med ejendom, i ejendomsafgifter og i ejendomssværdiskat.

I enkelte tilfælde er vurderingerne reguleret en lille smule nedad på total værdien uden dog overhovedet at regulere på grundværdien. Dette er selvfølgelig noget sludder og ude af trit med virkeligheden. Dette er da også blevet påtalt på den besværlige måde, som man udfordrer borgerne med, dvs. det har været nødvendig at anlægge et civilt søgsmål, der foreløbigt er nået til Østre Landsret (Det skal jo ikke være for let !og billigt for borgerne). Østre Landsrets afgørelse kom i november, se evt meddelelse i notits i Børsen d. 20 januar. (Ingen andre aviser synes åbenbart at dette er væsentligt for borgerne?)

Østre Landsret kommer til den klare og logiske slutning, at der er tale om groft misbrug, og at Skat har overtrådt sine egne regler.
Dette kommer nok ikke helt som en overraskelse efter, at det er kommet til borgernes kundskab, at nedlæggelse af de tidligere vurderingsnævn har ført til et cirkus uden lige og uden fornuft og faktuelt grundlag, sådan som det er blevet påpeget i Rigsrevisionens rapporter.


Skat taber 78 pct. af klagesagerne i Landsskatteretten om ejendomsvurderinger. Fremover vil skatteminister Holger K. Nielsen (SF) lade lokalpolitikere afgøre sagerne.

Det er især Skats forhøjelser af ejendomsværdier, som klageinstansen har svært ved at sluge. Nye tal viser, at Landsskatteretten i 2012 gav klageren helt eller delvist medhold i 78 pct. af vurderingssagerne. Det er langt over medholdsprocenten i andre sager. Professor Jan Pedersen fra Aarhus Universitet er overrasket:

»Det er usædvanligt højt, og det tyder på, at der er behov for, at Skat strammer op. For Skat er enhver tabt sag jo problematisk, fordi det betyder, at man har forvaltet ulovligt, og når man bliver underkendt i et så stort omfang, skal man tage det meget alvorligt,« siger professoren.

Imedens fortsætter urimelighederne og overgrebene på et helt løgnagtigt grundlag.

Efterskrift den 13-02-2014. Det viser nu, at nogen sager (der er påklaget før årsskiftet til vurderingsankenævn) alligevel er sendt videre til Skatteankestyrelsen en ny styrelse med direktør og det hele, der er oprettet og som skal virke fra 1 januar 2014?

2015-01-28. Sommerhusejer Jørgen Rønne fik ved Østre Landsret rettens ord for at Skat har været helt galt på vedr. sommerhuset. Vurderingen blev i 2007 nedsat med 250.000 for 234 sommerhuse i hans område. Men grundværdien blev ikke tilsvarende nedsat! Dette er slet ikke acceptabelt siger retten. Skat har handlet i strid med egne regler, altså forsætligt. Skat ankede straks dommen til Højesteret (helt ureglementeret ald en stund at sagen allerede har været for to retsinstanser). Her er sagen nu. Jørgen Rønne har jo nu både Østre andsrets ord for at det er ulovligt og Rigsrevisions bidrag for uorden. Alligevel hævder Statens fupadvokat kaldet Kammeradvokaten, at Jørgen Rønne ikke kan få lov at føre et vidne, der kan vise at vurderinger er ren hazard, ved at bruge simpel matematik og statistik. Retssikkerheden gælder sandelig ikke når Kammeradvokaten er indblandet. Komissionen for forslag til nyt system for vurderinger har også i sit responsum afvist, at der kan skabes en retvisende vurdering.

Seneste opdatering 2014-05-01.

En klage fremsendt i dec. 2013 og som først blev afvist med et visse vasse svar er anket og genbehandlet. Det nye svar lyder:

Det er forsent at anke/ændre på vurderinger for 2009 (jeg har ikke specielt klaget over 2009 - der skulle være omvurdering efter loven i 2011 og i 2013). 2013 er slet ikke udført. Forsømmelse af pligter bruges altså som undskyldning for at afvise klagen. Der er derfor ikke udsigt til at borgerne vil få behandlet fejlene i 10 år som påvist.
_____________________________________________________________________

Skat kan man dårligt stole på.  Forkerte vurdering - der mangler fradrag for byggemodninger

Højesteret har d. 12-2-2011 givet de tusindvis af boligejere, som igennem flere år har betalt for meget i boligskat, ret til at få penge retur i 3 og ikke kun 2 år, som ellers har været praksis i nogle tilfælde ( og som er lov).

Men dommen giver kun kompensation for de få, som har klaget. Skat er nemlig ekspert i at lurepasse og trække tiden ud, så Skatteborgerne bliver snydt. Tilmed er der de mest kringlede regler for genoptagelse af fejl, som Skat selv kalder svindelen.

De er nemlig sådan i dansk skatteret, at når Skat gør noger forkert, så er det en fejl. Men når skatteyderen gør noget for forkert, så antages det straks at være ulovligt og dermed strafbart.
De skatteborgere, som først klager nu, hvor sagen er blevet bredt kendt, får langt mindre ud af dommen. (lurepasseri - dette til trods for at loven siger, at når Skat har gjort noget forkert, skal der udsendes et cirkulære om genoptagelse og tilbagebetaling - men da Skat helt urimeligt hver gang trækker tiden ud og lader den føre helt til Højesteret, har Skat også skubbet det tidspunkt, hvor sådan udmeldelse finder sted).

Skat har tilbageholdt oplysningerne (Man reklamerer jo ikke med sine fejl)
Den manglende tilbagebetaling af ejendomsskat er nemlig kun det afsluttende led i en kæde af fejl, som begyndte med en lang række forkerte ejendomsvurderinger, som Skat foretog i begyndelsen af 00’erne.

Skat har beviseligt været vidende om disse kritisable forhold siden 2005. Men den tidligere Skatteminister ( Kristian Jensen fra V) fralægger sig et ethvert ansvar. Han har heller ikke tid, da han er optaget af at lære at danse. Det skulle han være begyndt på for længe siden.

Så kun de skatteydere, der tidligt blev opmærksom på problemet og klagede kan gøre sig håb om en kompensation for fejl og vildledning, der er sket for 10 år siden. Det kan man da kalde en forsinkelse, der vil noget.

Fejl bygger på fejl.
På grund af fejl i ejendomsvurderingen har en lang række boligejere, som har haft udgifter til at byggemodne en grund (for eksempel anlæg af veje, elforsyning, kloak- og vandledninger), fået et for lavt skattefradrag i deres ejendomsskat.

De som har klaget og fået medhold, har (på grund af en teknikalitet) kun kunnet få tilbagebetalt overskydende skat for to år, selv om loven siger tre.  Her bryder Skat altså klart loven, hvorfor vi vil efterspørge, hvilken straf, der er udmålt til de skyldige?

De, som tidligere har fået medhold, vil altså få tilbagebetalt et ekstra års skat, og de, som søger nu, kan få tilbagebetalt skat tilbage til og med 2007.

Her ser vi en anden side af ulovlige handlinger i bureaukratiet. Hvis det gælder en skatteyder går man 10 år tilbage, men når Skat svindler, så går man maks. 3 år tilbage! Det kan man da kalde uret, der vil noget.

Hvis man endnu ikke har søgt om genoptagelse af sin ejendomsvurdering anbefaler han, at man kontakter et firma med ekspertise i at føre boligsager for at bedømme, om det overhovedet kan betale sig at gå i gang.

Sidste frist for at få genoptaget sin vurdering var 1. maj. 2011-02-15

2014-12-16:
Staten skal i alt give 1,17 milliarder kr. i kompensation til kommunerne, som står for tilbagebetalingen af den forkert opkrævede ejendomsskat. Det fremgår af et nyt notat fra Rigsrevisionen, som Statsrevisorerne skal tage stilling til.


2015-01-30 De uhyrlige skatter på fast ejendom er løbet grassat.
Fr. Kirsten Ege på 75 år bende Frederiksberg fremhæver hvor galt det er gået med hendes bolig skabt som en en arbejder venlig bolig sin tid af Frederiksbegs Arbejderes Byggeforening. Huset er vurderet til 6 mio kr. heraf 4.2 mio kr. til grunden.

Samlet skat er således                                       kr. 230.500 iflg loven

Årlig grænsebeskatning på boligformue er således 2,65%+3 %= 5,65%

 

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?