B 121: Etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd (Forslag til folketingsbeslutning om etablering af et uafhængigt, fagligt baseret biodiversitetsråd.)

B 121: Biodiversitetsråd

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 121

Fremsat af: Christian Poll (ALT), Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT)

Fremsat dato: 04.04.2016

Forkastet dato: 02.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet

Udvalg: Miljø- og Fødevareudvalget (MOF)

B 121 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at etablere et permanent, uafhængigt og fagligt baseret biodiversitetsråd, der rådgiver Folketinget om biodiversitetsbeskyttelsen på naturområdet i Danmark. Biodiversitetsrådet skal fungere som et rådgivende ekspertorgan, der skal fremme et fagligt sammenhængende beslutningsgrundlag for Danmarks natur- og biodiversitetspolitik. Biodiversitetsrådet skal bidrage med uafhængig rådgivning til regeringen med henblik på at stoppe tabet af biodiversitet i Danmark og ligeledes arbejde for at gøre naturen mere attraktiv for danskerne.

Bemærkninger til forslaget

Inden 2020 skal Danmark bidrage til at løfte EU’s målsætning om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020, hvilket er en del af Danmarks forpligtelser under den internationale biodiversitetskonvention. Alternativet mener derfor, at der bør nedsættes et uafhængigt biodiversitetsråd der i den forbindelse skal rådgive regeringen om, hvordan tabet af biodiversitet standses.

Biodiversitetsrådet skal mindst én gang årligt komme med anbefalinger til regeringen om natur- og biodiversitetsindsatsen, så denne kan indrettes under hensyn til videnskabens anbefalinger om den nødvendige indsats for at stoppe tabet af biodiversitet.

I Danmark har vi et skovråd og et vildtforvaltningsråd, der rådgiver miljø- og fødevareministeren i henhold til henholdsvis lov om skove og lov om jagt og vildtforvaltning – men vi har i dag ingen tilsvarende mulighed for rådgivning af regeringen i forhold til naturbeskyttelsesloven. Oprettelsen af et biodiversitetsråd vil derfor sikre, at der stilles rådgivning til rådighed for regeringen på lige fod med skov- og jagtområdet.

Alternativet foreslår ligeledes, at biodiversitetsrådet får kompetence og mandat til at undersøge, hvordan der skabes bedre sameksistens imellem samfund og biodiversitet ved i videst muligt omfang at integrere naturhensyn i landbrug, i skovbrug og i byerne samt i forbindelse med rekreative aktiviteter i naturområder. Alternativet bemærker i den forbindelse, at nedsættelse af et biodiversitetsråd er i overensstemmelse med ordlyden i regeringsgrundlaget af juni 2015, hvor det fremgår, at »Regeringen vil prioritere indsatsen for at standse tilbagegangen af biodiversiteten«, og regeringen vil gøre det »… mere attraktivt for danskerne at bruge naturen i både hverdag og fritid.« (Regeringsgrundlaget, juni 2015).

Formålsparagraffen for et nyt biodiversitetsråd kan være: »Biodiversitetsrådet er rådgivende og afgiver indstilling til ressortministeren om beskyttelse af biodiversitet og prioritering af indsatsen samt beskæftiger sig med fremme af sameksistens mellem samfund og natur samt befolkningens inddragelse.« Nødvendige tiltag

Alternativet mener, at det er afgørende, at regeringen nedsætter et permanent biodiversitetsråd og sikrer finansiering til dette på kommende finanslove. Det foreslås derfor, at der permanent afsættes 7 mio. kr. på kommende finanslove, så FN’s mål om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2020 kan nås.

Alternativet foreslår, at biodiversitetsrådet udmøntes på følgende måde:

Biodiversitetsrådets mandat og opgaver

Rådet skal:

– Vurdere status for Danmarks opfyldelse af internationale biodiversitetsmålsætninger og forpligtelser.

– Rådgive regeringen om, hvordan biodiversiteten bedst beskyttes og fremmes på statens naturarealer.

– Analysere og anbefale mulige virkemidler for at stoppe tabet af biodiversitet.

– Rådgive om konkret ambitionsniveau for og prioritering af biodiversitetsindsatsen frem mod 2020.

– Anvise behov for ny forskning og viden med henblik på bedst mulig biodiversitetsbeskyttelse.

– Undersøge og bidrage til initiativer, der sikrer, at man i højere grad tager højde for biodiversiteten i byudviklingen.

– Anbefale, hvordan der sikres bedre adgang for den brede befolkning i statens naturområder, og hvordan endnu flere mennesker fra alle dele af samfundet får mulighed for at komme ud i naturen, bruge den og lære om biodiversitet og økosystemer.

– Arbejde for, at natur og mål om biodiversitet også indgår i klimatilpasningsarbejdet i kommunerne.

– Bidrage til den offentlige debat gennem f.eks. seminarer, konferencer og mediearbejde.

– I fornødent omfang i udarbejdelsen af sine analyser og anbefalinger høre og inddrage relevante parter. Biodiversitetsrådet etablerer i den forbindelse en interessentgruppe med repræsentanter for relevante interesseorganisationer, brancheforeninger, virksomheder, ngo’er, kommuner, regioner m.v.

Biodiversitetsrådets sammensætning

Rådet består af 1 formand og 6 øvrige medlemmer, der udpeges for en 4-årig periode. Medlemmerne sammensættes af faglige eksperter med bred ekspertise af højt naturfagligt niveau inden for biodiversitet, økosystemer, naturformidling, naturgenopretning og naturforvaltning.

Beslutningsforslaget sikrer desuden hjemmel til at påbegynde udpegning af biodiversitetsrådets medlemmer m.m. i 2016.

Sekretariat

Der etableres et selvstændigt, uafhængigt sekretariat til at bistå biodiversitetsrådet. Sekretariatet skal udarbejde de vurderinger og analyser m.v., som biodiversitetsrådet finder hensigtsmæssige.

Etablering af biodiversitetsrådet er der hjemmel til i § 64 i lov om naturbeskyttelse: »Miljø- og fødevareministeren kan nedsætte sagkyndige råd til at rådgive myndighederne i spørgsmål inden for lovens område« (lovbekendtgørelse nr. 1578 af 8. december 2015).

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
04.04.16
1. behandling
12.05.16
2. behandling
31.05.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
04.04.16
Afstemning start
11.04.16
Afstemning slut
31.05.16

Emneord: biodiversitet miljø miljøbeskyttelse

Relaterede forslag:

15.11.2016 L 77: Nedsættelse af miljøbidrag

10.05.2016 B 195: Lovforslag om Danmarks natur og biodiversitet

04.04.2016 B 154: Forbud mod salg og anvendelse af ukrudtsmidlet Roundup og andre ukrudtsmidler med aktivstoffet glyfosat til privat brug

04.04.2016 B 151: Indførelse af grænseværdier for indholdet af tungmetaller i husdyrgødning fra landbruget og i afgasset biomasse fra biogasanlæg

04.04.2016 B 124: At tage jord ud af omdrift ved øget gødskning

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?