B 76: Etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg (Forslag til folketingsbeslutning om etablering af en neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg.)

B 76: Udskiftning af forældede energianlæg

STATUS I FOLKETINGET

Bortfaldet

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 76

Fremsat af: Mikkel Dencker (DF), Liselott Blixt (DF), René Christensen (DF), Kim Christiansen (DF), Søren Espersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Peter Skaarup (DF)

Fremsat dato: 19.02.2015

Samling: 2014-15 (1. samling)

Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Udvalg: Klima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)

B 76 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget opfordrer regeringen til at etablere en finanspolitisk neutral lånepulje til udskiftning af forældede energianlæg.

Bemærkninger til forslaget

Det er forslagsstillernes opfattelse, at mange af de forældede, forurenende og partikeludledende energianlæg, der står i mange huse, heraf mange i tyndt befolkede egne af landet, med fordel kan udskiftes med moderne og energivenlige energianlæg. Imidlertid er der en særlig problemstilling, der knytter sig til huse beliggende i egne af Danmark, der er præget af stagnation og tilbagegang; det er, at boligpriserne i mange tilfælde er så lave, at det er svært eller umuligt for ejeren at optage lån med sikkerhed i ejendommen til at finansiere en modernisering af energianlægget.

Der er derfor brug for en statslig finanspolitisk neutral lånepulje, der kan finansiere udskiftningen af gamle og utidssvarende energianlæg med moderne og energivenlige anlæg, og hvor ejeren betaler lånet tilbage i takt med besparelsen i udgiften til energi.

Formålet med lånepuljen er også at skabe et opsving i Danmarks yderområder. Håndværkerne og underleverandørerne kan således få mere beskæftigelse, og det er hensigten med puljen, at de, der erhverver sig et nyt energianlæg – som en gulerod – fra dag et får et større månedligt rådighedsbeløb. Det vil samtidig betyde, at borgerne i yderområderne får et større disponibelt rådighedsbeløb, hvilket vil gøre det mere attraktivt at flytte til de tyndt befolkede områder, bebo de danske småøer osv. Det vil alt andet lige også forhøje værdien af de huse, der har fået installeret nye energianlæg, hvilket igen vil hæve livskvaliteten for mange mennesker i disse egne af Danmark.

De energipolitiske mål

Regeringen og et politisk flertal i Folketinget har sat nogle høje mål for den danske reduktion af CO2-udledning, som betyder, at Danmark i 2020 skal have reduceret CO2-udledningen med 40 pct. i forhold til 1990. Det er et ambitiøst mål, som det kan blive svært og dyrt at nå, hvis ikke der tages utraditionelle midler i brug.

Udbygningen af de vedvarende energikilder har i mange tilfælde vist sig så omkostningstunge, at den nuværende regering har måttet opgive dele af sin grønne omstillingspolitik. Det har bl.a. vist sig, at solcellestøtteordningen var for dyr og lukrativ, og senest har man måttet udsætte at opføre Danmarks hidtil største vindmøllepark, Kriegers Flak, i to år.

Dansk Folkeparti bidrager gerne til at gøre det danske energiforbrug mindre miljøbelastende på en måde, som ikke belaster de danske skatteydere og elforbrugere med nye store regninger. Hensigten med beslutningsforslaget er at skabe en situation, hvor Danmark mindsker både partikeludledningen, klima- og miljøbelastningen og afhængigheden af fossile brændsler samt ikke mindst får sat gang i væksten, herunder især i de tyndt befolkede egne af Danmark.

Mindsket afhængighed af olie og gas fra diktaturstater

Dansk Folkeparti lægger med beslutningsforslaget også vægt på, at man fra dansk side skal bevæge sig i retning af større energiuafhængighed af de mellemøstlige lande ved at hjælpe med at få installeret mindre energikrævende energianlæg i de danske huse. Endvidere har Ruslands annektering af dele af ukrainsk territorium vist, at den gas, Europa køber fra Rusland, også kan risikere at blive taget som gidsel i en storpolitisk konflikt drevet af Rusland. Udskiftning af forældede energianlæg vil bidrage til at gøre Danmark mindre afhængig af udenlandske energikilder.

Statsgaranteret lån

Det foreslås derfor, at Folketinget vedtager en statsgaranteret lånefacilitet, som skal gøre det muligt for alle danskere, der har et forældet energianlæg, at få et lån til at udskifte det gamle energianlæg. Det skal forudsættes, at det nye energianlæg generer en besparelse i energiforbruget, der gør det realistisk at tilbagebetale det nye anlæg over 10 år via løbende reduktion i indkøb af olie etc.

En energilånepulje giver erhvervslivet et stort skub, som især ville gavne i tyndt befolkede egne af Danmark, hvor mange huse endnu har gamle energianlæg. Der er således mange indbyggede synergieffekter i forslaget, bl.a. en CO2-reduktion, som samfundet får helt gratis. Hvis lånepuljen eksempelvis kopierer SU-låneordningen, hvor renten er diskontoen plus en given sats, kan det lade sig gøre uden omkostninger til staten. Staten kan p.t. låne til en rente tæt på nul procent. Der vil naturligvis skulle tages højde for, at nogen ikke kan tilbagebetale deres lån, men det kunne man finansiere ved tage en lille merrente til dækning af det forventede tab.

Beslutningsforslaget vurderes til at være omkostnings-neutralt, når man indregner CO2-reduktionen og de sparede investeringer, der alternativt skulle gøres andre steder for at opnå de energipolitiske mål. Til gengæld antages der at være en gevinst for samfundet, da bedre energianlæg er til gavn for klimaet og miljøet.

Dansk Folkeparti ønsker lånetilbuddet til husejerne sammensat således, at de fra dag et får et større økonomisk råderum, end hvis de ikke udskiftede det forældede energianlæg. Det vil rent praktisk foregå således, at man ved at tilbyde en 10-årig tilbagebetalingstid blot skal sikre sig, at det nye energianlæg kan finansieres over en periode på eksempelvis 7-8 år, hvorefter den fremtidige gevinst inkorporeres i den samlede energiregning fra dag et, så rådighedsbeløbet i den berørte husstand øges. På den måde vil det også give en finanspolitisk ekspansiv effekt, hvilket er tiltrængt. Ejeren af det nye energianlæg vil efter tilbagebetalingstiden kunne se frem til en væsentlig bedre økonomi i huset på grund af det nye, mere effektive og rentable energianlæg, som kan være en varmepumpe, et gasfyr, et nyt oliefyr eller noget helt fjerde.

Forslagets finansiering

Forslagets sigte er at få udskiftet de ældre energianlæg i Danmark, som ofte består af forældede oliefyr. Det skal ske ved at give energibranchen mulighed for at tilbyde forbrugeren at få udskiftet sit eksempelvis gamle oliefyr med et moderne energianlæg tilpasset forholdene lokalt. Tilbuddet skal sammensættes således, at forbrugeren sikres en besparelse, der kan anvendes til forbrug, samtidig med at energianlægget betales tilbage over en periode på eksempelvis 7-8 år.

Lånepuljens størrelse afgøres efter forhandling mellem de partier, der stemmer for finansloven. Forslagsstillerne er åbne over for lånepuljens størrelse. Det vigtigste er at komme i gang med at få de utidssvarende energianlæg udskiftet. Det er tanken, at der i de kommende år hvert år afsættes en pulje, indtil behovet er dækket. Succeskriterier for ordningen er, at ordningen bliver benyttet, og at statskassen ikke lider tab. Det er meningen, at ordningen økonomisk skal hvile i sig selv.

Dansk Folkeparti mener naturligvis generelt ikke, at staten skal agere bank. Men virkeligheden er, at Danmark har en ekstraordinær samfundsmæssig udfordring i forhold til at opfylde nogle meget ambitiøse klimamål og at sætte liv i de tyndt befolkede egne af Danmark. Begge dele har høj national prioritet, hvorfor det giver god mening, at staten går ind og tager hånd om disse udfordringer. Situationen forbedres heller ikke af, at banker og realkreditinstitutter ikke altid har mulighed for at stille lånefinansiering til rådighed for danskere bosat i de tyndtbefolkede egne. Det vil således give boligejere i de yderste områder af Danmark nye muligheder for at skabe sig en bedre økonomisk situation ved at mindske de løbende udgifter til opvarmning og/eller elektricitet samt øge værdien af deres huse, når husenes samlede omkostningsniveau falder i kraft af de nye energianlæg.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
19.02.15
1. behandling
05.05.15
2. behandling
02.06.15

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
19.02.15
Afstemning start
26.02.15
Afstemning slut
02.06.15

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Klima-, Energi- og Bygningsudvalget den 21. maj 2015

Emneord: energi energipolitik energirenovering

Relaterede forslag:

18.03.2015 L 163: Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.

27.11.2014 L 85: Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.

26.11.2014 L 82: Fremme af energirenovering i erhvervslejemål

10.10.2014 B 9: Forsøg med bundfradrag og progressiv afgift på energi og vand

23.04.2014 L 180: Ophævelse af forsyningspligten, indførelse af leveringspligt, udskydelse af engrosmodellen, naturgasselskabers anvendelse af økonomiske kompensationer, Energinet.dk’s fusion med datterselskaber m.v.

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?