Dette forslag er fra folketingssamlingen 2011-12 og er derfor afsluttet både i Folketinget og på Parlamentet.dk.

B 11: Et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom (Forslag til folketingsbeslutning om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.)

B 11: Et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 11

Fremsat af: Dennis Flydtkjær (DF), Torsten Schack Pedersen (V), Brian Mikkelsen, Brian Mikkelsen (KF)

Fremsat dato: 09.11.2011

Samling: 2011-12

Ministerium: Skatteministeriet

Udvalg: Skatteudvalget (SAU)

B 11 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

UDVALGT BRUGERRESUMÉ

Thomas Huulbæk Titanium
Lavet af: Thomas Huulbæk Titanium

Genfremsættelse af B 140

Som der også står i teksten, så er dette forslag mere eller mindre det samme som B 140 fra forrige folketingssamling. Det var kun Enhedslisten og Radikale, der med 5 stemmer stemte imod forslaget og derfor blev det også vedtaget. Men da der er tale om et nyt folketing, så er de ikke forpligtet til at følge denne afgørelse - modsat hvis der f.eks. var tale om et egentligt lovforslag.

Selvom der egentlig burde være flertal blandt Folketingets partier for forslaget, så tror jeg ikke, at det bliver vedtaget.

Forslagets hovedpunkt er at sikre, at boligskatterne ikke stiger.

VIS HELE RESUMEET | SKJUL RESUMEET

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag senest den 1. marts 2012 om afskaffelse af det nuværende ejendomsvurderingssystem og dermed tilvejebringelse af et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom. Forslaget bør indeholde følgende elementer:

1) De almindelige vurderinger af fast ejendom ophører.

2) Der etableres en ny model for vurdering af nyopførte ejerboliger og for vurdering af erhvervsejendomme.

3) De kommunale indtægter fra grundskyld såvel som dækningsafgift fastholdes.

Bemærkninger til forslaget

Beslutningsforslaget er en stort set uændret genfremsættelse af beslutningsforslag nr. B 140 om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom fra folketingsåret 2010-11, 1. samling. Der henvises til Folketingstidende 2010-11, 1. samling, A, B 140 som fremsat, side 1 ff, og Folketingets forhandlinger, møde 105 side 29 ff.

Folketingets partier – med enkelte beklagelige undtagelser (RV og EL) – stemte i folketingssamlingen 2010-11, 1. samling for B 140 om et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom, men da den nye regering ikke er forpligtet af det forrige Folketings vedtagelse, fremsættes forslaget igen. Flere partier har tilkendegivet, at man ønsker at holde boligbeskatningen i ro. Forslagsstillerne ønsker med dette beslutningsforslag at sikre, at dette også bliver til virkelighed.

Der findes tre slags ejendomsskatter, hvoraf boligejerne kender de to. For det første er der ejendomsværdiskatten. Den opkræves på grundlag af ejendomsvurderingerne i 2001 eller 2002 og er omfattet af et skattestop. Dernæst er der den kommunale grundskyld. Her er der ikke noget nominelt skattestop, men der er en stigningsbegrænsning, sådan at store udsving i vurderingerne ikke giver sig udslag i tilsvarende udsving i borgernes skattebetaling. Endelig er der den kommunale dækningsafgift, som kan opkræves af visse erhvervsejendomme m.v.

Grundlaget for ejendomsbeskatningen var oprindelig de offentlige ejendomsvurderinger. Alle ejendomme vurderes i faste intervaller, og ejendomsskatterne blev beregnet på dette grundlag, hvad enten det var lejeværdi, ejendomsskyld, grundskyld, ejendomsværdiskat, eller hvad der ellers har eksisteret af ejendomsskatter i historiens løb.

Nu er der imidlertid et skattestop for ejendomsværdiskatten og en stigningsbegrænsning for den kommunale grundskyld, men alligevel foretager man stadig almindelige vurderinger hvert andet år. Man opretholder kort sagt et stort apparat til at foretage nogle vurderinger, som langt hen ad vejen ikke bliver brugt til ret meget. Det koster ressourcer for SKAT at foretage disse vurderinger og behandle klager over dem osv., og tiden er kommet til at få ryddet op.

Forslagsstillerne mener kort sagt, at den eksisterende ejendomsvurderingsordning har overlevet sig selv. Ordnin?gen havde en vigtig funktion dengang, den blev brugt, men det har den ikke længere.

Hvis man ikke ønsker at øge boligbeskatningen og beskatningen af fast ejendom i det hele taget, kan forslagsstillerne ikke se, hvad ejendomsvurderingerne skal bruges til. Derfor ønsker forslagsstillerne den nuværende ordning erstattet med et enklere grundlag for beskatning af fast ejendom.

Forslagsstillerne ønsker, at ejendomsvurderingerne ophører, og at ejendomme fremover beskattes på det grundlag, som det sker nu. Den ejendom, der svarer X kr. i ejendomsværdiskat, svarer også fremover X kr. i ejendomsværdiskat. Nye ejendomme kan f.eks. få fastsat en »vurdering« i forhold til ejendommens størrelse efter niveauet for tilsvarende, omkringliggende ejendomme. Gøres en ejendom større eller mindre, regulerer man »vurderingen« i forhold til ændringerne. Alt dette kan gøres maskinelt og kræver ikke individuelle vurderinger og komplicerede beregninger af grundlaget for ejendomsværdiskat eller andet.

Erhvervsejendomme er langt mere forskelligartede end ejerboliger, og vurderingen af dem kan derfor ikke på samme måde »sættes på maskine«. Til gengæld er der langt færre af dem. Her vil det formentlig stadig være nødvendigt at foretage en form for vurdering.

Det kommunale grundskatteloft, hvorefter grundlaget for opkrævning af kommunal grundskyld kan stige inden for visse begrænsninger, kan opretholdes, men sådan at det endelige loft bliver lig med den grundværdi, der fastsættes ved den sidst foretagne vurdering.

Forslagsstillerne erkender, at dette på sigt vil kunne skabe problemer for visse kommuner, idet grundskylden er en ikke uvæsentlig indtægtskilde for kommunerne. Forslagsstillerne ønsker det derfor sikret, at det kommunale provenu af grundskylden kan opretholdes.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
09.11.11
1. behandling
01.12.11
2. behandling
15.12.11

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
09.11.11
Afstemning start
07.12.11
Afstemning slut
14.12.11

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?