B 184: En styrkelse af revalideringsindsatsen (Forslag til folketingsbeslutning om en styrkelse af revalideringsindsatsen.)

B 184: Revalidering

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Vedtaget

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 184

Fremsat af: Finn Sørensen (EL), Peder Hvelplund (EL), Henning Hyllested (EL), Christian Juhl (EL), Pernille Skipper (EL), Jakob Sølvhøj (EL)

Fremsat dato: 12.04.2016

Forkastet dato: 04.06.2016

Samling: 2015-16

Ministerium: Beskæftigelsesministeriet

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget (BEU)

B 184 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...


Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at revalideringsindsatsen opprioriteres, og at borgernes mulighed for at få bevilget revalidering forbedres. Det skal bl.a. ske ved at sikre,

1) at personer, der af helbredsmæssige årsager ikke kan fortsætte med at arbejde inden for deres hidtidige f?a?g?o?m?r?å?d?e, får ubetinget ret til revalidering i form af uddannelse eller omskoling til et erhverv, de helbredsmæssigt kan klare,

2) at unge med handicap eller kronisk sygdom, der ikke kan påtage sig erhvervsarbejde ved siden af uddannelsen og/eller skal bruge længere tid til at gennemføre uddannelsen, får ret til revalidering og andre kompenserende støtteforanstaltninger, der kan sikre gennemførelse af uddannelse,

3) at enlige forsørgere med ingen eller en uanvendelig uddannelse får ret til revalidering, når de har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp i mindst 2 år,

4) at de nuværende krav om, at erhvervsrettede aktiviteter efter lov om aktiv socialpolitik og lov om en aktiv beskæftigelsespolitik skal være afprøvede eller skal prioriteres før revalidering, afskaffes, og

5) at revalideringsydelsen bliver ens for alle uanset alder og forsørgelsesstatus og skal svare til højeste dagpengesats.

Bemærkninger til forslaget

Dette beslutningsforslag skal ses i sammenhæng med de af Enhedslisten samtidig fremsatte beslutningsforslag om sygedagpenge, fleksjob, førtidspension, seniorførtidspension og ressourceforløb.

I løbet af de seneste år er antallet af revalideringsforløb mere end halveret. I 2000 var der ca. 38.000 forløb, og i 2009 var antallet faldet til ca. 14.000. I de efterfølgende 6 år er tallet yderligere faldet. Der henvises til Danske H?a?n?d?i?c?a?p?o?r?g?a?nisationers høringssvar til lovforslag nr. L 130 – bilag 1 (folketingsåret 2010-11).

Det kan undre, da revalidering er en af de mest positive og konstruktive socialpolitiske og beskæftigelsespolitiske foranstaltninger, som samfundet kan anvende. Det er den bedste vej til at sikre, at en person med begrænsninger i erhvervsevnen kan blive hjulpet videre i tilværelsen, få et fast varigt arbejde og blive i stand til at forsørge sig selv og sin familie fremover.

En del af forklaringen på det faldende antal revalideringsforløb skal findes i lovgivningen og i Ankestyrelsens afgørelser. Efter lov om aktiv socialpolitik er det en betingelse, at erhvervsrettede aktiviteter efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ikke er tilstrækkelige til, at den pågældende kan klare sig selv. Og Ankestyrelsen har afgjort, at det ikke er en tilstrækkelig begrundelse for revalidering, at man på grund af sygdom eller skade ikke længere kan arbejde inden for sit faglige arbejdsområde.

Tidligere blev der som hovedregel givet revalidering til personer, der af helbredsmæssige grunde ikke længere kunne arbejde inden for deres hidtidige fagområde og derfor skulle omskoles eller uddannes til et nyt fagområde. Og for en del år siden blev der desuden givet revalidering til enlige forsørgere og til kontanthjælpsmodtagere, der aldrig var kommet ud på arbejdsmarkedet eller var kommet i gang med en uddannelse.

En forstærket revalideringsindsats kan bidrage til både at løfte et stort antal nuværende kontanthjælpsmodtagere ud af kontanthjælpssystemet og ind på arbejdsmarkedet efter gennemført uddannelse og til at forebygge, at mange borgere ender på kontanthjælp. Det anser EL for at være meget positivt, og derfor vil EL med dette beslutningsforslag rydde nogle af hindringerne for en forstærket revalideringsindsats af vejen.

Forslaget foreslås finansieret ved at indføre en millionærskat.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
12.04.16
1. behandling
23.05.16
2. behandling
03.06.16

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
12.04.16
Afstemning start
19.04.16
Afstemning slut
03.06.16

Emneord: revalidering

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?