B 37: Rocker- og bandepakke (Forslag til folketingsbeslutning om en rocker- og bandepakke.)

B 37: Rocker- og bandepakke

STATUS I FOLKETINGET

Forkastet

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 37

Fremsat af: Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Tom Behnke (KF)

Fremsat dato: 15.01.2014

Forkastet dato: 05.06.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Justitsministeriet

Udvalg: Retsudvalget (REU)

B 37 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget pålægger regeringen inden udgangen af folketingsåret 2013-14 at fremsætte forslag om ændring af straffeloven og andre love samt foretage de nødvendige administrative ændringer, som sikrer følgende elementer som supplement til den af regeringen fremsatte rocker- og bandepakke:

1. Ændring af straffelovens § 81 a, så al rocker- og banderelateret kriminalitet altid giver dobbelt straf samt mulighed for absolut kumulation ved udmålingen af straf for rocker- og banderelateret kriminalitet.

2. Hastebehandling af rocker- og banderelaterede sager ved domstolene.

3. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på en eventuel ændring af rockerloven og planloven.

4. Myndighederne skal ved systematisk samarbejde sikre en særlig grundig kontrol af banderne.

5. Redskaber mod intimiderende og chikanerende adfærd over for politiet og øvrige myndigheder.

6. Ingen prøveløsladelse af rockere- og bandemedlemmer.

7. Strammere udvisningsregler.

Bemærkninger til forslaget

Baggrunden for forslaget

Danmark lider lige nu under banders hærgen, og almindelige menneskers liv og helbred bliver bragt i fare af hyppige skyderier i gaderne. Der skydes jævnligt i gaderne, forretninger afpresses eller tvinges til at lukke, og sågar skolebørn må beskyttes mod bandemedlemmer. Forslagsstillerne frygter, at den eskalerede bandekrig ikke kun er en midlertidig opblusning, men udtryk for et nyt kriminalitetsmønster, hvor bandemedlemmerne bliver stadig mere rå og hensynsløse. Den udvikling er naturligvis fuldstændig uacceptabel.

Forslagstillerne kan og vil ikke blot se til, mens bander får lov til at kontrollere hele byområder. Fra politisk hold er det nu på tide, at vi tager næste skridt i forlængelse af den bandepakke, som VK-regeringen fremlagde og vedtog i 2009. Vi skal erkende, at vi er nødt til at sætte hårdt mod hårdt.

Regeringen præsenterede den 29. oktober 2013 en rocker- og bandepakke, som efter regeringens opfattelse er det, der skal til for at styrke den samlede indsats over for rocker- og banderelateret kriminalitet. Det er forslagsstillernes opfattelse, at regeringens forslag til en rocker- og bandepakke er et skridt i den rigtige retning. Men det er samtidig forslagsstillernes opfattelse, at der skal langt mere til, hvis politiet og myndighederne effektivt og reelt skal komme den efterhånden omfattende rocker- og banderelaterede kriminalitet til livs.

Det fremgår af et svar fra justitsministeren til Retsudvalget (REU (2012-13) alm. del – svar på spm. 632), at der i marts 2013 var 1.647 personer på Rigspolitiets bandeliste. Der er således tale om et stort antal personer, og derfor er regeringens foreslåede tiltag på ingen måder tilstrækkeligt.

Det er forslagsstillernes opfattelse, at myndighederne ikke skal udvise nogen form for tolerance over for rockergrupperne og banderne. Rockerne og banderne sidder på en massiv andel af den kriminalitet, der finder sted i Danmark, hvilket medfører stor utryghed for den almindelige borger. Herudover koster den rocker- og banderelaterede kriminalitet statskassen dyrt. Forslagsstillerne mener derfor, at der skal lægges maksimalt pres på rockerne og banderne, så borgerne igen kan være trygge. Det er forslagsstillernes opfattelse, at regeringens rocker- og bandepakke ikke sikrer dette. Forslagsstillerne mener derfor, at man – ud over de elementer, der er indeholdt i regeringens pakke – bør have fokus på følgende elementer:

1. Ændring af straffelovens § 81 a, så al rocker- og banderelateret kriminalitet altid giver dobbelt straf samt mulighed for absolut kumulation ved udmålingen af straf for rocker- og banderelateret kriminalitet

Straffelovens § 81 a medfører, at den straf, der er foreskrevet i en række af straffelovens bestemmelser, kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i et gensidigt opgør, som foregår mellem grupper af personer, og hvor der flere gange som led i opgøret enten er anvendt skydevåben eller anvendt våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller er begået brandstiftelse omfattet af straffelovens § 180.

Forslagsstillerne ønsker at udvide anvendelsesområdet, således § 81 a finder anvendelse i enhver situation, hvor der udøves rocker- og banderelateret kriminalitet.

Forslagsstillerne mener desuden, at denne bestemmelse altid skal finde anvendelse, når der er tale om rocker- og banderelateret kriminalitet, således at »kan« ændres til »skal« og at »indtil« ændres til »til«. Det vil sikre, at al rocker- og banderelateret kriminalitet automatisk giver dobbelt straf. Herudover mener forslagsstillerne, at § 81 a skal omfatte al personfarlig kriminalitet.

Endelig mener forslagsstillerne, at domstolene skal have mulighed for absolut kumulation ved udmålingen af straf for rocker- og banderelateret kriminalitet – altså at straffene for forskellige forhold lægges oven i hinanden. Dette vil sende et kraftigt signal om, at rocker- og banderelateret kriminalitet straffes hårdt. En absolut kumulation skal fortsat holde sig inden for det maksimum for tidsbestemt straf på 20 år, der følger af straffelovens § 33, stk. 2, medmindre der er tale om drab. Den forøgende strafmasse, som skærpelsen vil medføre, er forslagsstillerne selvfølgelig indstillet på at finde i kommende flerårsaftaler for kriminalforsorgen, bl.a. via afsoning i hjemlandet.

2. Hastebehandling af rocker- og banderelaterede sager ved domstolene

Forslagsstillerne mener, at det bør sikres, at domstolene prioriterer sager, der vedrører rocker- og banderelateret kriminalitet, højere. Det er vigtigt at signalere til rockerne og banderne, at der er konsekvens med det samme, når de gribes i kriminalitet. Forslagsstillerne foreslår, at modellen fra Aarhus, hvor 1 dag om ugen ved byretten er afsat til rocker- og bandesager, udbredes til de øvrige byretter i Danmark. Det skal selvfølgelig fortsat være muligt at bruge dagen til øvrige sager, hvis der ikke er sager vedrørende rocker- eller banderelateret kriminalitet ved den pågældende byret.

3. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på en eventuel ændring af rockerloven og planloven

Forslagsstillerne ønsker, at regeringen nedsætter en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der inden sommerferien 2014 skal se på det stigende problem med rockere, der flytter ind i ejendomme beliggende i villakvarterer til stor gene og utryghed for de øvrige beboere i kvarteret. Det er forslagsstillernes opfattelse, at det må være muligt at tillægge borgernes tryghed og sikkerhed større værdi ved den proportionalitetsvurdering, der bl.a. skal sikre overensstemmelse med grundloven, når det vurderes, om en rockerborg skal/kan lukkes.

4. Myndighederne skal ved systematisk samarbejde sikre en særlig grundig kontrol af banderne

Det er forslagsstillernes opfattelse, at den såkaldte Al Capone-metode – altså samarbejdet mellem politiet og SKAT – er et meget effektivt redskab over for rockerne og banderne. Forslagsstillerne mener dog, at denne ordning med fordel kan udvides, så flere myndigheder systematisk kan samarbejde og udveksle oplysninger. En stor gruppe rockere og bandemedlemmer modtager offentlige ydelser i form af f.eks. kontanthjælp eller førtidspension. Myndighederne bør kontinuerligt bruge alle lovens muligheder for at efterprøve, om de pågældende rent faktisk lever op til betingelserne for at modtage den pågældende ydelse. Det vil effektivt stresse disse grupper, at de hele tiden ved, at myndighederne holder øje med dem. På den måde forebygges også svindel med skattefinansierede overførselsindkomster.

Forslagsstillerne kan i forlængelse heraf henvise til den antirockerpakke, som Teknik- og Miljøudvalget i København på møde den 7. oktober 2013 besluttede at udmønte. Pakken er bl.a. en konsekvens af sagen om en rockerborg i et villakvarter i Vanløse.

5. Redskaber mod intimiderende og chikanerende adfærd over for politiet og øvrige myndigheder

Det er forslagsstillernes opfattelse, at politiet og øvrige myndigheder flere steder oplever problemer med rockere- og bandemedlemmer, der ved intimiderende adfærd generer politiet og øvrige myndigheders arbejde. Det medfører, at politiet eksempelvis under politiforretninger i særlig belastede boligområder har svært ved at udføre sit arbejde. Forslagsstillerne mener, at det skal sikres, at politiet har den nødvendige lovhjemmel til at skride ind over for rockere- og bandemedlemmer, der intimiderer eller chikanerer politiet eller øvrige myndigheder (eksempelvis brandvæsenet eller ambulancepersonale) i deres arbejde. Det er forslagsstillernes opfattelse, at straffelovens bestemmelser, herunder bl.a. §§ 119 og 121, ikke i tilstrækkelig grad dækker denne adfærd. Forslagsstillerne ønsker derfor at kriminalisere intimiderende og chikanerende adfærd, når dette sker af flere i forening, der er udenforstående for den politiforretning – eller tilsvarende, hvis det er andre myndigheder – der finder sted. Det er forslagsstillerne opfattelse, at en kriminalisering af denne adfærd vil virke præventivt.

6. Ingen prøveløsladelse af rockere- og bandemedlemmer

Regeringen foreslår i forbindelse med sin rocker- og bandepakke begrænset brug af prøveløsladelse af rockere- og bandemedlemmer. Efter forslagsstillernes opfattelse er regeringens forslag for blødsødent og langt fra tilstrækkeligt. Forslagsstillerne mener, at det som udgangspunkt slet ikke skal være muligt at opnå prøveløsladelse, hvis den pågældende er rocker eller bandemedlem. Det er for forslagsstillerne irrelevant, om der er en verserende bandekonflikt eller ej – forslagsstillerne mener, at der sendes et vigtigt signal til disse mennesker, ved at de skal udstå den fulde straf uden mulighed for prøveløsladelse.

Forslagsstillerne mener dog, at såfremt den pågældende har vidnet mod de tiltalte i en rocker- eller banderelateret straffesag eller på anden måde har hjulpet eller samarbejdet med politiet i forbindelse med sådanne sager, skal en dommer kunne træffe beslutning om prøveløsladelse. Den samme mulighed skal være gældende for rockere- og bandemedlemmer, der vælger at deltage i et exitprogram.

7. Strammere udvisningsregler

Forslagsstillerne mener, at Danmark ikke kan være tjent med at huse udlændinge, der dømmes for rocker- og banderelateret kriminalitet. Justitsministeren har i et svar til Retsudvalget (REU (2012-23) alm. del – svar på spm. 632) oplyst, at der i marts 2013 var registreret 235 udlændinge på Rigspolitiets bandeliste. Der er derfor behov for at stramme udvisningsreglerne, så flere personer med relation til rocker- og bandemiljøet udvises. Helt konkret ønsker forslagsstillerne, at sager, der omfattes af strafskærpelsesbestemmelserne i straffelovens § 81, stk. 1, nr. 3, eller § 81 a, automatisk udløser udvisning af den pågældende udlænding.

Forslagsstillerne ønsker herudover, at formuleringen »med sikkerhed« i udlændingelovens udvisningsregler genindføres, så udlændinge, der begår kriminelle handlinger i Danmark, skal udvises, medmindre det med sikkerhed vil stride i mod Danmarks internationale forpligtelser. Forslagsstillerne ønsker ikke, at denne lempelse, som regeringen med støtte fra Enhedslisten vedtog i juni 2012, skal hindre, at udlændinge, der dømmes for rocker- og banderelateret kriminalitet, bliver udvist.

Afsluttende bemærkninger

Forslagsstillerne er af den opfattelse, at ovenstående elementer vil sikre en mere effektiv indsats over for rockerne og banderne. Forslagsstillerne mener, at der skal mere til end den indsats, som regeringen har præsenteret, hvis politiet og myndighederne skal have en chance for at komme disse grupper til livs. Lovgiverne har en forpligtelse til at sikre, at de personer, der til dagligt arbejder med disse problemer, har de nødvendige og rigtige redskaber. Det mener forslagsstillerne at de i højere grad får med dette forslag.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
15.01.14
1. behandling
30.01.14
2. behandling
04.06.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
15.01.14
Afstemning start
22.01.14
Afstemning slut
03.06.14

Afgivne betænkninger:

Betænkning afgivet af Retsudvalget den 8. maj 2014

Emneord: rockerkriminalitet bandekriminalitet

Relaterede forslag:

07.04.2015 B 158: En rocker- og bandepakke

22.04.2014 B 111: Begrænsning af anvendelsen af noget for noget-ordningen for indsatte, der er dømt for personfarlig kriminalitet

15.01.2014 L 112: Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?