B 67: Dansk militært bidrag til støtte for FN’s indsats i Den Centralafrikanske Republik (Forslag til folketingsbeslutning om dansk militært bidrag til støtte for FN’s indsats i Den Centralafrikanske Republik.)

B 67: Militært bidrag til Den Centralafrikanske Republik

STATUS I FOLKETINGET

Vedtaget

Afstemningsresultat

STATUS I PARLAMENTET.DK

Forkastet

Afstemningsresultat

FAKTA OM B 67

Fremsat af: Udenrigsminister Martin Lidegaard ()

Fremsat dato: 25.03.2014

Vedtaget dato: 10.04.2014

Samling: 2013-14

Ministerium: Udenrigsministeriet

Udvalg: Forsvarsudvalget (FOU)

B 67 i Folketinget

Hvad er et beslutningsforslag?

Ingen brugere har skrevet et resumé af dette forslag endnu...

Beslutningsforslag som fremsat

Folketinget meddeler sit samtykke til, at et dansk militært bidrag stilles til rådighed for FN’s indsats i Den Centralafrikanske Republik med henblik på at sikre fred, stabilitet og beskyttelse af civilbefolkningen i landet inden for rammerne af FN’s sikkerhedsrådsresolution 2121 af 10. oktober 2013, resolution 2127 af 5. december 2013 og resolution 2134 af 28. januar 2014.

Bemærkninger til forslaget

I. Den humanitære og sikkerhedsmæssige situation i Den Centralafrikanske Republik er yderst alvorlig. Landet er ikke i besiddelse af en national myndighed, der kan garantere sikkerheden for befolkningen. På trods af en vis stabilisering i hovedstaden Bangui, blandt andet som følge af den franske militære operation Sangaris og deployeringen af en støttemission fra Den Afrikanske Union, MISCA, er der fortsat et stort behov for humanitær hjælp og for i overensstemmelse med princippet om Responsibility to Protect at beskytte civilbefolkningen i en konflikt præget af en sammenbrudt stat, udbredt vold, straffrihed og massive krænkelser af menneskerettighederne.

II. Folketinget vedtog den 19. december 2013 Folketingsbeslutning nr. B 28 om dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali. Som en del af det danske bidrag blev et C-130J transportfly stillet til rådighed for MINUSMA i fem måneder fra 1. februar 2014. Flybidraget indgik som planlagt i MINUSMA den 1. februar 2014.

III. Danmark har modtaget en anmodning fra FN om, at C-130J transportflybidraget, der er stillet til rådighed for MINUSMA, tillige stilles til rådighed for nuværende og kommende operationer i Den Centralafrikanske Republik.

Forsvarsministeriet har meddelt, at transportflybidraget i Mali vil kunne løse opgaven.

Transportflybidraget vil som hidtil operere med udgangspunkt i Mali, men der vil kunne blive behov for at udsende et mindre antal personer, herunder til Den Centralafrikanske Republik, i forbindelse med missionen, fx som sikkerhedspersonel og forbindelsesofficerer. Disse udsendelser vurderes ikke at ville påvirke rammerne for sammensætningen af MINUSMA-bidraget og dets samlede størrelse på op til 60 personer.

Flyet vil skulle løse opgaver til støtte for FN’s fredsopbygningskontor i Den Centralafrikanske Republik, BINUCA. Opgaverne for BINUCA kan være forbundet med Den Afrikanske Unions FN-mandaterede operation MISCA, der fra FN’s side påtænkes at skulle indgå i en evt. senere FN-fredsbevarende operation i Den Centralafrikanske Republik, samt de franske styrker, der har FN-mandat til at støtte MISCA.

Opgaverne vil fortrinsvis omfatte transport af personel og materiel, herunder farligt gods, mellem lande i regionen og Den Centralafrikanske Republik. Tranportflybidraget vil fortsat være under FN kommando. Det vil være MINUSMA, der prioriterer og tildeler flyet opgaverne efter anmodning fra BINUCA. Den danske forsvarschef bevarer fuld kommando. Bidragets udsendelsesperiode vil ikke strække sig længere end udsendelsesperioden for det danske bidrag til MINUSMA, som i Folketingsbeslutning nr. B 28 af 19. december 2013 om dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali er angivet som 5 måneder fra den 1. februar 2014.

IV. Danmark har ikke en diplomatisk repræsentation i Den Centralafrikanske Republik og har ikke et bilateralt udviklingsmæssigt engagement i landet. Ambassaden i Burkina Faso er sideakkrediteret til Den Centralafrikanske Republik.

Danmark har i 2013 og i 2014 ydet humanitær støtte til Den Centralafrikanske Republik på i alt ca. 51 mio. kr. Desuden er det fra dansk side besluttet at støtte FN’s indsats for at genetablere statsapparatets basale servicefunktioner i forhold til befolkningen med økonomisk støtte på godt 10 mio. kr.

V. For så vidt angår det folkeretlige grundlag, har FN’s Sikkerhedsråd vedtaget resolution 2121 af 10. oktober 2013, resolution 2127 af 5. december 2013 og resolution 2134 af 28. januar 2014. Resolutionerne 2127 og 2134 fastslår, at der med situationen i Den Centralafrikanske Republik foreligger en trussel mod international fred og sikkerhed.

Resolution 2121 og resolution 2134 styrker mandatet for FN’s Integrerede Fredsopbygningskontor (BINUCA) og resolution 2134 forlænger mandatet frem til 31. januar 2015. BINUCA skal bl.a. bidrage til implementering af transitionsprocessen, konfliktforebyggelse og humanitær bistand, reetablering af statens autoritet i hele landet, stabilisering af sikkerhedssituationen, samt fremme og beskyttelse af menneskerettighederne.

En anmodning fra BINUCA kan vedrøre opgaver forbundet med Den Afrikanske Unions operation MISCA og de franske styrker, der skal støtte MISCA. Mandaterne for MISCA og de franske styrker fremgår af resolution 2127, der har hjemmel i FN-pagtens kapitel VII. Resolution 2127 understreger behovet for koordination mellem BINUCA og MISCA.

Resolution 2127 autoriserer deployeringen af MISCA. Resolutionen giver bemyndigelse til anvendelse af alle nødvendige midler, herunder militære, til opfyldelse af missionens opgave. Missionen skal bl.a. bidrage til beskyttelse af civile og reetablering af sikkerhed og offentlig orden, stabilisering af landet og reetablering af regeringens kontrol over landets territorium, tilvejebringelse af rammer for levering af humanitær bistand til befolkningen, DDR (afvæbning, demobilisering og reintegration) eller DDRRR (afvæbning, demobilisering, repatriering, genhusning og reintegration) processer ledet af transitionsmyndighederne og koordineret af BINUCA samt nationale og internationale indsatser med henblik på reform og restrukturering af forsvars- og sikkerhedssektorerne ledet af transitionsmyndighederne og koordineret af BINUCA. Resolutionen anmoder FN’s Generalsekretær om at fremlægge anbefalinger om transformation af MISCA til en FN fredsbevarende operation.

Resolution 2127 giver de franske styrker i Den Centralafrikanske Republik bemyndigelse til at anvende alle nødvendige midler, herunder militære, med henblik på at støtte MISCA i udførelsen af dens opgaver. Det fremgår af resolutionen, at myndighederne i Den Centralafrikanske Republik har anmodet om franske styrkers støtte til MISCA.

FN’s Sikkerhedsråd har i resolution 2127 opfordret FN’s medlemsstater til at yde støtte til MISCA’s opfyldelse af mandatet. Det er vurderingen, at der også er grundlag for, at Danmark yder støtte til MISCA via støtte til de franske styrker.

Resolution 2134 autoriserer tillige EU til at deployere en operation i Den Centralafrikanske Republik. Det danske transportflybidrag vil ikke være til rådighed for EU's operation henset til Danmarks forsvarsbehold. Det danske bidrag vil være undergivet folkeretten, herunder den humanitære folkeret.

VI. Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) har afgivet følgende trusselsvurdering:

FE har ikke informationer om tilstedeværelsen af militante islamistiske netværk i Den Centralafrikanske Republik, og det er mindre sandsynligt, at al-Qaeda er til stede i landet. Militante islamister er dog i en vis udstrækning til stede i flere af Den Centralafrikanske Republiks nabolande, hvor de har støttenetværk og lokale kontakter, og hvor de har iværksat bortførelser af vesterlændinge. FE vurderer, at militante islamistiske grupper fra deres tilstedeværelse i nabolande vil være i stand til at iværksætte mindre komplekse og begrænsede terrorangreb i Den Centralafrikanske Republik. Endvidere er det sandsynligt, at militante islamister vil være i stand til at iværksætte bortførelser i Den Centralafrikanske Republik. FE har ingen information om konkret planlægning af terrorangreb rettet mod mål i Den Centralafrikanske Republik. Det er mindre sandsynligt, at militante islamister indenfor få måneder vil iværksætte angreb i Den Centralafrikanske Republik. Såvel Ex-Seleka som Anti-Balaka har lokale sympatisører blandt befolkningen, der kan bruges til indhentning og spionage imod troppebevægelser og placering.

Truslen fra væbnede grupperinger i Den Centralafrikanske Republik er MEGET HØJ i de vestlige og centrale provinser og HØJ i de nordlige og sydøstlige provinser. Truslen mod fly ved start og landing i hele Den Centralafrikanske Republik er MIDDEL. Truslen fra beskydning fra jorden i Den Centralafrikanske Republik er LAV for flyvninger over 3.500 meter, men MIDDEL for flyvninger under 3.500 meter. FE har ingen informationer om konkrete trusler mod personel på jorden inden for sikkerhedsperimeteren ved lufthavne. Trusselsniveauet for ophold i lufthavne i Den Centralafrikanske Republik med tilstedeværelse af internationale styrker er LAV. Terrortrusselsniveauet for angreb fra militante islamister i Den Centralafrikanske Republik er LAV. FE har ingen informationer om planlægning af bortførelser af vesterlændinge i Den Centralafrikanske Republik. FE vurderer dog, at truslen for bortførelser er MIDDEL. Der har ikke været tilfælde af brug af improviserede sprængladninger (Improvised Explosive Devices, IED) i Den Centralafrikanske Republik. FE vurderer derfor, at trusselsniveauet for brugen af IED i Den Centralafrikanske Republik er LAV. Truslen for spionage mod danske enheder eller interesser i Den Centralafrikanske Republik er MIDDEL. Den sundhedsmæssige trussel er MEGET HØJ.

VII. Det danske militære bidrag vil indgå i en indsats, hvor det ikke kan udelukkes, at der bliver tale om anvendelse af militære magtmidler. Det danske bidrag vil have mandat til magtanvendelse i selvforsvar. På den baggrund forelægges sagen for Folketinget under henvisning til Grundlovens § 19, stk. 2, med anmodning om, at Folketinget meddeler sit samtykke til, at danske militære styrker stilles til rådighed for løsning af opgaver for BINUCA, herunder opgaver for BINUCA, der er forbundet med MISCA og forberedelsen af en eventuelt kommende FN fredsbevarende operation i Den Centralafrikanske Republik, samt opgaver for BINUCA forbundet med de franske styrkers støtte til MISCA inden for rammerne af resolution 2121 af 10. oktober 2013, resolution 2127 af 5. december 2013 og resolution 2134 af 28. januar 2014.

VIII. Regeringen vil løbende vurdere det danske bidrags sammensætning med henblik på at sikre en effektiv opgaveløsning. Såfremt det skulle vise sig hensigtsmæssigt at justere eller forlænge bidraget væsentligt, eller såfremt der skulle ske en væsentlig ændring i opgavernes karakter, vil regeringen rådføre sig med Det Udenrigspolitiske Nævn herom eller om nødvendigt på ny forelægge sagen for Folketinget.

IX. Meromkostningerne til den udvidede opgave i Den Centralafrikanske Republik forventes at udgøre 4,5 mio. kr., idet der modtages refusion fra FN for dele af Forsvarets omkostninger vedrørende blandt andet lønudgifter, flyvetimer og serviceydelser. Alle meromkostninger forbundet med opgaven afholdes inden for forsvarets eksisterende økonomiske ramme på § 12.

Tidsplan i Folketinget

Fremsat
25.03.14
1. behandling
03.04.14
2. behandling
10.04.14

Tidsplan på Parlamentet.dk

Debat
25.03.14
Afstemning start
01.04.14
Afstemning slut
09.04.14

Afgivne betænkninger:

Emneord: den centralafrikanske republik militæret

Relaterede forslag:

25.08.2014 B 122: Dansk militært bidrag til støtte for indsatsen i Irak

06.12.2013 B 29: Dansk bidrag til FN’s og OPCW’s mission i Syrien

05.12.2013 B 28: Dansk militært bidrag til FN’s fredsbevarende operation MINUSMA i Mali

Der er endnu ingen debatindlæg...

Du burde være logget ind for at kommentere...Mit indlæg er forslaget.
Informér om nye indlæg i denne debat?